بررسی تأثیر صنایع موجود و در دست احداث شهر اراک بر کیفیت هوای شهر با استفاده از مدل ADMS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علمی اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

2 گروه علمی ارزیابی و مخاطرات محیط زیستی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

3 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

4 گروه نظارت و پایش، بخش محیط زیست انسانی ، اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، اراک، ایران

چکیده

سابقه و هدف: اراک یکی از هشت کلان شهرآلوده ایران به ­حساب می‌آید که آلودگی آن به­ طور عمده تحت تأثیر فعالیت صنایع مختلف مستقر در شهر یا حومه آن می‌باشد. با استفاده از مدل‏سازی آلودگی هوا می‏ توان اثر انتشار ذرات معلق و گازهای ناشی از فعالیت‏ های صنایع مختلف را بر محیط زیست منطقه برآورد نمود. این تحقیق سعی در بررسی تأثیر صنایع موجود و در دست احداث شهر اراک بر کیفیت هوای این شهر با استفاده از مدل ADMS به ­عنوان مدل پرکاربرد و مورد وثوق سازمان حفاظت محیط زیست دارد.
مواد و روش‌ها: با توجه به اینکه در شهر اراک منابع کانونی از منابع اصلی آلودگی هوا می‌باشند، برای مدل‏سازی آلودگی هوای این شهر از مدل ADMS-5.2 استفاده و 17 صنعت بزرگ (شامل 98 دودکش) واقع در محدوده شهر به­ عنوان نقاط آلاینده در نظر گرفته شدند. افزون بر اطلاعات انتشار، اطلاعات هندسی دودکش شامل ارتفاع و قطر دهانه آن و درجه حرارت هوای خروجی نیز وارد مدل شد. به ­منظور صحت­ سنجی نتایج به­ دست آمده از مدل­سازی، نتایج اندازه‌گیری­ های ایستگاه‌های محیطی با مقادیر برآورد شده از مدل­سازی با استفاده از ضریب همبستگی خطی پیرسون مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج و بحث: نتایج به ­دست آمده گویای آن بود که غلظت گازهایCO، SO2 و NO2 در همه ایستگاه ­ها در حد مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست است. پراکنش ذرات معلق (خطوط هم مقدار) در شهر اراک به سمت غرب و جنوب غربی تا شعاع 3 کیلومتری در جهت باد غالب و نیمه غالب و در محدوده شازند به سمت غرب تا شعاع 1 کیلومتری در جهت باد غالب و به سمت جنوب غرب تا 5 کیلومتری در جهت باد نیمه غالب صورت گرفته است. سپس به غلظت زمینه منطقه یعنی 1/19 میکروگرم رسیده است. تجمع خطوط هم مقدار گاز SO2 در کانون آلودگی شازند تا شعاع 7 کیلومتری در جهت غرب و تا شعاع 10 کیلومتری در جهت جنوب غرب مشاهده می‌شود. تجمع خطوط هم مقدار گاز NO2 مشابه گاز SO2 می‌باشد. شعاع تأثیر گاز CO از اراک به سمت شازند کشیده شده است. تجمع خطوط هم مقدار گاز CO در اراک تا شعاع 5 کیلومتری در جهت غرب و و جنوب غرب صورت گرفته است. تجمع خطوط هم مقدار گاز H2S در شازند تا شعاع 5 کیلومتری در جهت غرب و جنوب شرق و غربی می‌باشد. به­ طور کلی بخشی از اختلاف بین نتایج نمونه‏برداری و مدل‏سازی نشان‌دهنده وجود منابع آلاینده­ای است که در مدل دیده نشده و خارج از منابع آلاینده کارخانه‌ها است. در بیشتر ایستگاه‌ها نتایج مدل‏سازی و اندازه‌گیری گاز SO2 اختلاف زیادی نداشت و ضریب همبستگی داده­ ها بالاست که بیانگر دقت محاسبات و نقش پررنگ صنایع در نظر گرفته شده بر غلظت این آلاینده گازی است. همچنین، در بیشتر ایستگاه‌ها نتایج اندازه‌گیری‌محیطی گاز NO2 نسبت به مدل‏سازی کمتر بود که نشان می‌داد صنایع، سهم بیشتری در انتشار این گاز در آن نقاط داشته است. احتمالا به ­دلیل در نظر گرفتن صنایع در دست احداث، انتشار این آلاینده بیشتر از مقدار موجود تخمین زده شده است. غلظت اندازه‌گیری ‌محیطی گاز CO در همه ایستگاه‌ها بیشتر از نتایج مدل‏سازی است. صنایع، سهم کمی در بار آلودگی این آلاینده دارند و در منطقه ­های شهری غلظت گاز مونوکسیدکربن به منابع متحرک و بار ترافیکی وابسته است.
نتیجه‌گیری: در مجموع، منحنی میزان‌های آلایندگی شهر نشان داد که کانون آلایندگی در جنوب شرقی اراک و در مجموعه پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه حرارتی قرار گرفته است. با توجه به اورلی کانتور پراکنش گاز و ذرات، تعدادی از نقاط که در تمام کانتورها در نزدیکترین فاصله به کانون آلودگی بوده است، به ­عنوان نقاط حساس و دو نقطه به­ عنوان ایستگاه شاهد و 4 نقطه نیز به ­عنوان ایستگاه‌های در معرض آلودگی در هر دوره پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of existing and under construction industries on the air quality of Arak City using ADMS model

نویسندگان [English]

  • Jalil Badamfirooz 1
  • Alireza Rahmati 2
  • Nooshin Daneshpajooh 3
  • Roya Mousazadeh 1
  • Reza Mirzaei 4
1 Research Group of Environmental Economics, Research Center for Environment and Sustainable Development (RCESD), Department of Environment, Tehran, Iran
2 Research Group of Environmental Assessment and Risk, Research Center for Environment and Sustainable Development (RCESD), Department of Environment, Tehran, IranResearch Center for Environment and Sustainable Development (RCESD), Tehran, Iran
3 Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
4 Monitoring Group , Human Environment Sector , Department of Environment, Markazi Province, Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction: Arak is one of the eight most polluted cities in Iran, whose pollution is mainly due to the activities of various industries located in the city or its suburbs. Using air pollution modeling it would be possible to estimate the effect of emissions of suspended particles and gases from the activities of various industries on the local environment. This study is an attempt to investigate the impact of existing and under construction industries in Arak on the air quality of the city using the ADMS model as a widely used and trusted model of the Department of Environment (DoE).
Material and methods: Because the main sources of air pollution in Arak are of focal type, in modeling air pollution, 17 large industries (including 98 chimneys) located in the city were considered as pollution points. In addition to the emission data, the geometrical data of the chimneys including the height and diameter of their opening and the temperature of the exhaust air were also included in the model. To validate the model outputs, the measurement values of the environmental stations were compared with the values estimated by the modeling using Pearson linear correlation coefficient.
Results and discussion: The results showed that the concentration of CO, SO2, and NO2 in all stations was within the permissible level announced by the DoE. The dispersion of suspended particles (contour lines) in the city was to the west and southwest and up to a radius of 3 km in the prevailing and semi-prevailing wind direction. This for Shazand was to the west up to a radius of 1 km in the prevailing wind direction and to the southwest up to 5 km in the direction of semi- prevailing wind until reaching the background concentration of 19.1 μg. Accumulation of SO2 contour lines in Shazand pollution center was observed up to a radius of 7 km in the west direction and up to a radius of 10 km in the southwest direction. The accumulation of NO2 contour lines was the same as NO2. The radius of impact of CO gas was extended from Arak to Shazand. Accumulation of CO contour lines in Arak was up to a radius of 5 km in the direction of west and southwest. The accumulation of H2S contour lines in Shazand was up to a radius of 5 km towards the directions of west, southeast, and southwest. In general, the difference between the sampling and modeling results indicated the pollution sources that were not observed in the model and were beyond those emitted from the factories. In most stations, the modeled and directly monitored SO2 concentrations were not much different and the correlation coefficient of the data was high, indicating the accuracy of the calculations and the prominent role of industries in the emission of this gaseous pollutant. Also, in most stations, the results of environmental measurement of NO2 were less than the modeled values, revealing that the industries had a greater share in the emission of this gas. The overestimate of this emission may probably be due to the inclusion of the under construction industries in the model. The environmental concentration of CO in all stations was higher than the modeled values. Industries have a small share in the pollution load of this pollutant while in urban areas, the concentration of CO depends on the mobile sources and traffic load.
Conclusion: In general, the pollution levels of the city showed that the center of pollution was in the southeast of Arak and in the complex of the refinery, petrochemical company, and thermal power plant. According to the overlaid contours of emissions, a number of points (14 points) that were closest to the pollution centers were proposed as critical stations, two points as control stations, and 4 points as the stations exposed to pollution in each period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monitoring
  • Arak
  • modeling
  • air quality
 Agrawala, G., Mohanb, D., and Rahmanb H., 2021. Ambient air pollution in selected small cities in India: Observed trends and future challenges. IATSS Research. 45(1), 19-30.
Ansari, A., 2015. Investigating the factors affecting the air pollution situation in Arak Metropolitan City. In Proceedings 1st National Conference on Maintenance of Environment, Water and Natural Resources, 22th May, Arak, Iran. p. 1.
Ansari, A. and Jamshidi, R., 2018. Identification of sources and tracking dust storm routes entering from domestic sources to Arak metropolitan using HYSPLIT model. Environmental Sciences. 16(1), 101-110. (In Persian)
Anabi, F., Abbaspour, M., Karbasi, A.R. and Haji SeyedmirzaHosseini, S.A., 2007. Modeling particulate matters using ADMS-Urban model. Journal of Environmental Science and Technology. 9(1), 1-16. (In Persian)
Dėdelė A. and Miškinytė A., 2015. The statistical evaluation and comparison of ADMS-Urban model for the prediction of nitrogen dioxide with air quality monitoring network. Environmental Monitoring and Assessment. 187(9). 1-12.
Fawole, O.G., Cai, X., Abiye, O.E. and MacKenzie, A.R., 2019. Dispersion of gas flaring emissions in the Niger delta: Impact of prevailing meteorological conditions and flare characteristics. Environmental Pollution. 246, 284-293.
Ghaemifar, S. and Moghanloo, M., 2017. Comparison of AERMOD and ADMS software in modeling of radioactive materials, In Proceedings National Conference on Environmental Protection, 11th March, Tehran, Iran. p. 12.
Hadipour, M. and Naderi, M., 2017. Landuse Environmental location for Optimization of Urban Transportation Using GIS. Journal of Environmental Science and Technology. 19(3). 101-111. (In Persian)
Kalhor, M. and Ghaemifar, S. 2017. Modeling of pollutant distribution in copper smelting industries using ADMS model (Case study of Khatunabad copper complex), In Proceedings National Conference on Environmental Protection, 11th March, Tehran , Iran. p. 10.
Karam, A., Ranjbar Barough, Z. and Mohammadian, E., 2014. Investigating the effect of topography on air pollution in Arak. In Proceedings 1st Iranian Conference of Geographical Sciences, 20th May, Tehran, Iran. p. 195-202.
Lee, C.C., Tran, M.V., Choo, Ch.W., Tan, Ch.P. and Chiew, Y.Sh., 2020. Evaluation of air quality in Sunway City, Selangor, Malaysia from a mobile monitoring campaign using air pollution micro-sensors. Environmental Pollution. 265, 115058.
Mentese, S., Mirici, N.A., Elbir, T., Tuygun, G.T., Bakar, C., Otkun, M.T. and Oymak, S., 2020. A comprehensive assessment of ambient air quality in anakkale city: emission inventory, air quality monitoring, source apportionment, and respiratory health indicators. Atmospheric Pollution Research. 11, 2282–2296.
Mostafavi, S.A, .Dadsetan, A. And Safikhani, H., 2019. Investigation of Vehicles Air Pollution of NOx in Arak City, In proceedings 9th National Seminar on Chemistry and Environment of Iran, 2nd-4th September, Arak, Iran. p. 1.
Mostafavi, S.A., Safikhani, H. and Salehfard, S., 2021. Air pollution distribution in Arak city considering the effects of neighboring pollutant industries and urban traffics. International Journal of Energy and Environmental Engineering. 12(2), 307-333.
Nagendra S., Khare M., Gulia S., Vijay P., Chithra V.S., Bell M. and Namdeo A., 2012. Application of ADMS and AERMOD models to study the dispersion of vehicular pollutants in urban areas of India and the United Kingdom. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 157, 3-12.
Neshuku, M.N., 2012. Comparison of the performance of two atmospheric dispersion models (AERMOD and ADMS) for open pit mining sources of air pollution. M.Sc. Thesis. University of Pretoria, Pretoria, South Africa.
RezaieAshtiani, A.A. and Hadi, M.A., 2005. Investigating the role of industries on air pollution in Arak. In Proceedings 1st Conference on Air Pollution and its Effects on Health, 5th-6th September, Tehran, Iran. p. 6.
Rouhi, H. and Khezri, K., 2014. Air pollution in metropolitan areas and its impact on public health and the environment. In Proceedings 1st National Conference on Architecture, Civil Engineering, and Urban Environment, 22th May, Hamedan, Iran. p. 10.
Semnani, M., 2014. Modeling the emission of aircraft pollutants at Hazrat Imam International Airport and Mehrabad using ADMS software. M.Sc. Thesis. Semnan University, Semnan, Iran.
Seyed Khorami, S.H., 2015. Optimal prioritization of proposed air pollution monitoring stations in Arak using PROMETHE E II and ANFIS models. M.Sc. Thesis. University of Tehran, Tehran, Iran.
Smith, S., Stocker, J., Seaton, M. and Carruthers, D., 2017. Model inter-comparison and validation of ADMS plume chemistry schemes. International Journal of Environment and Pollution. 62, 395-406.