نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه محیط زیست انسانی، دانشکده محیط زیست، کرج، ایران

چکیده

سابقه و هدف: مشکل آلودگی صدا جدی­ ترین مسئله ­ای است که بیشتر مردم به ­صورت عمومی با مقادیر بیش از حد مجاز آن، مواجه می ­باشند. هدف این پژوهش، بررسی میزان آلودگی صوتی حاصل از تردد قطار مترو شهری تهران در زمان ورود و خروج در ایستگاه­ های زیر زمینی دروازه دولت و تجریش می ­باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش که در ماه­ های تابستان و پاییز سال 1398 روی ایستگاه ­های دروازه دولت و تجریش از خط یک متروی تهران صورت گرفته است، مقادیر بیشینه و کمینه شدت صوت، در عرض سکو در فاصله­ های معین از لبه سکو و در دو نوبت صبح و عصر در فاصله زمانی هر سه روز یکبار، به تعداد 48 ایستگاه اندازه گیری شده و تحلیل شده است. در ادامه تحقیق در ایستگاه تجریش با انجام برداشت­ های محدود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به تخمین توزیع آلودگی صوتی پرداخته شده است.
نتایج و بحث: مقادیر اندازه ­گیری شده در فاصله ­های معین از لبه سکو نشان می ­دهد که میزان آلودگی صدای حاصل از ورود قطار به سکو، ورود همزمان دو قطار به سکو، ورود قطار بدون توقف و عبور از سکو در بیشتر زمان ­ها، بالاتر از حد استاندارد بوده و در برخی ایستگاه ­های برداشت، به بالای 100 دسی بل هم می ­رسید که این خود نشان دهنده شرایط بحرانی آلودگی صوتی در این سکوهای مترو می ­باشد.
نتیجه ­گیری: روش ­های مورد استفاده در تحقیق حاضر به ­منظور تخمین میزان آلودگی صوتی در سکوهای مترو کارآمد بوده است. به­ طوری که می ­توان با شناسایی محدوده ­های بحرانی، با ارائه تمهیداتی صدمه ­های حاصل از آلودگی صدا بر سلامت شهروندان را مدیریت نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and estimating noise pollution on metro platforms of Darvazeh Doulat and Tajrish Stations in Tehran metropolis

نویسندگان [English]

  • Hamid Sarkheil 1
  • Zeinab Karimi Asl 2
  • Mohammad Talaeian Araghi 2

1 Department of Applied Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Human Environment, College of Environment, Karaj, Iran

چکیده [English]

Introduction: The problem of noise pollution is the most severe problem that most people encounter with in public. The purpose of this study  was to investigate the amount of noise pollution caused by Tehran metro train traffic at the time of arrival and departure at the underground stations of Darvazeh Doulat and Tajrish.
Material and methods: This study was conducted in the summer and autumn of 1398  in Darvazeh Doulat and Tajrish stations of Tehran Metro Line 1. The maximum and minimum values  of noise pollution Intensity were recorded at specific distances from the edge of the platforms in the morning and evenings. Once every three days, 48 stations were measured and analyzed. In the continuation of the research in Tajrish Station, the distribution of noise pollution has been estimated by performing limited impressions using artificial neural network.
Results and discussion: The values measured at specific distances from the edge of the platform show that the amount of noise pollution from the arrival of trains to the platform, the simultaneous entry of two trains to the platform, the arrival of non-stop trains, and crossing the platform in most times,  was higher than standard. In some harvesting stations, it reached over 100 decibels, which indicates the critical situation of noise pollution in these subway platforms.
Conclusion: The methods used in the present study have effectively estimated the amount of noise pollution in subway platforms. By identifying critical areas and providing measures to manage noise pollution,  the damage on the health of citizens caused by noise pollution can be managed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metro Station
  • Model Vision Pro Software
  • Noise Pollution
  • Artificial Neural Network Model
Anonymous, 2019. Tehran Urban and Suburban Railway Operation Co., Tehran Urban & Suburban Railway Map (In Persian with English abstract).
Anonymous, 2019. Report on statistics and analysis of urban rail transit in 2018. China urban Rail Transit Association (CRTA), Urban Rail Transit. 38, 18–36.
Anonymous, 2017. Delhi’s ambient noise levels influenced by traffic flow - Case studies, Central Pollution Control Board (CPCB), Ministry of Environment, Forests & Climate Change.
Ghorbanzade, T., Sarkheil, H. and Ramezani, R., 2015. Analysis of Occupational Hazardous Causes: Ergonomics, Thermal Stress, Noise and Vibration; Provision of HSE_MS Improvement Resolutions for Refinery A of Assaluyeh, Iran. Journal of Applied Environment Biological Sciences. 5, 8, 291–297.
Ghoseiri, K. and Morshedsolouk, F., 2006. An Ant Colony System Heuristic for Train Scheduling Problem. Journal of Transportation Research. 2, 4. (In Persian with English abstract).
Guski, R., Schreckenberg, D. and Schuemer, R., 2017. WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Annoyance. International Journal of Environmental Research and Public Health. 14, 1539.
Hamidi, M., Kavousi, A., Nasiri, P., Hamedani, A., Kiani, S. and Dehghan, H., 2012. Study of Noise Pollution in Urban and the Suburbs Railway Company of Tehran in 2010. Iran Occupational Health. 9, 2. (In Persian with English abstract).
Hamidi, M., Kavousi, A., Nasiri, P., Hamedani, A., Kiani, S., and Dehghan, H., 2012. Audio study in urban railways and Tehran society in 2010. Occupational health in Iran. 9, 2, 76-82. (In Persian with English abstract).
Han, J., Xiao, X.B., Wu, Y., Wen, Z.F. and Zhao, G.T., 2018. Effect of rail corrugation on metro interior noise and its control. Applied Acoustics. 130, 63–70.
Higgins, L.R., 1995. Maintenance Engineering Handbook (4th Ed.) https://doi.org/10.1016/C2009-0-00387-0
Li, L., Thompson, D., Xie, Y.S., Zhu, Q., Luo, Y.Y. and Lei, Z.Y., 2019. Influence of rail fastener stiffness on railway vehicle interior noise. Applied Acoustics. 145, 69–81.
Licitra, G., Fredianelli, L., Petri, D. and Vigotti, M.A., 2016. Annoyance evaluation due to overall railway noise and vibration in Pisa urban areas. Science of the Total Environment. 568, 1315–1325.
Licitra, G., Cerchiai, M., Teti, L., Ascari, E., Bianco, F. and Chetoni, M., 2015. Performance Assessment of Low-Noise Road Surfaces in the Leopoldo Project: Comparison and Validation of Different Measurement Methods. Coatings. 5, 3–25.
Saadatian, S., and Hosseini, K., 2014, Effects of sound and noise pollution on humans, the second national conference on agricultural engineering and management, environment and sustainable natural resources, Tehran. (In Persian with English abstract).
Sarkheil, H., 2021. Risk and incident analysis on key safety performance indicators and anomalies feedback in south pars gas complex. Results in Engineering. 9, 100210. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2021.100210
Sarkheil, H., Tahery, B., Rayegani, B., Ramezani, J., Goshtasb, H. and Jahani, A., 2020. Evaluating the current status of the national health, safety, and environment management system for integration, harmonization, and standardization of environmental protection. Health Risk Analysis. 1, 18-24, 10.21668/health.risk/2020.1.02.eng
Sarkheil, H., Tavakoli, J. and Rezvani S., 2015. An innovative neglected invisible hazard identification (NIHI) at workplaces; the case of athletics Hall boroujen-Iran. International Journal of Occupational Hygiene. 7, 159-166.
Sarkheil, H., Tavakoli, J. and Rezvani, S., 2016. Inherent Safety Process Assessment in the Initial Phase of the Chemical Design Process: The Case of Acetic Acid Production Process. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention. 4, 1, 207–212.
Sarkheil, H. and Rahbari, S., 2016. Development of case historical logical air quality indices via fuzzy mathematics (Mamdani and Takagi–Sugeno systems), a case study for Shahre Rey Town. Environmental Earth Sciences. 75, 1319. DOI: 10.1007/s12665-016-6131-2
Sarkheil H. and Tavakoli J., 2015. Oil-Polluted Water Treatment Using Nano Size Bagasse Optimized-Isotherm Study. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 4, 2, 392–400.
Sarkheil, H., Alavi-Tabar, A., and Fard, PS, 2019. An Innovative Method for Identifying and Detecting Factors and indication of Fraud Occurrences in Health, Safety and Environmental Management System Audits. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention.7, 2, 95-105. (In Persian with English abstract).
Sarkheil, H., Rahbari, S., 2016. HSE Key Performance indicators in HSE-MS establishment and sustainability: a case of south pars gas complex, Iran. International Journal of Occupational Hygiene. 8, 1, 52-60.
Schaffer, A., 2012. Passenger Exposure to Noise at transit platforms in Los Angeles. Luskin Center for Innovation. p 51.
Sü, Z. and Çalıskan, M., 2007. Acoustical Design and Noise Control in Metro Stations: Case Studies of the Ankara Metro System, Building Acoustics. 14, 3, 231–249.
Thompson, D.J., 2008. Railway Noise and Vibration: Mechanisms, Modelling, and Means of Control; Elsevier: Amsterdam.
Yan, L., Chen, Z., Zou, Y., He, X., Cai, C., Yu, K. and Zhu, X., 2020. Field study of the interior noise and vibration of a metro vehicle running on a viaduct: A case study in Guangzhou. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17, 8, 2807.