نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
با افزایش آلودگی­ها و بحران­های محیط زیستی، دولت­ها بر آن شده­اند مجموعه­ای از سیاست­ها و مقررات محیط زیستی را با هدف بهبود کیفیت محیط زیست اعمال کنند. اثربخشی مقررات محیط زیستی مسئله­ای است که از سوی بسیاری از سیاست­گذاران و دولت­ها نادیده گرفته می­شود. هدف این مطالعه پاسخ به این سؤال است که چه میزان تغییر در سیاست­ها و قوانین محیط زیستی می‌تواند روی کنترل آلودگی­ها مؤثر باشد و از طرف دیگر آیا قوانین کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند روی کاهش انتشار آلاینده­های محیط زیستی مؤثر باشد یا خیر؟
مواد و روش­ها:
این مطالعه به بررسی اثرات مقررات محیط زیستی بر عملکرد آن می­پردازد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه از نوع ترکیبی و برای 18 کشور (منطقه منا) در دوره 1990 - 2017 می­باشد. در این مطالعه از سه سنجه میزان پساب­ها، انتشارات  و انتشار سایرگازهای گلخانه­ای برای تعیین کیفیت محیط زیست بهره برده شده است. روش مورد استفاده، روش GMM تفاضل مرتبه­ی اول است که می­تواند با درون­زایی نهفته داده­ها مقابله نماید و امکان پویایی را برای تخمین­ها فراهم آورد. استفاده از آزمون سارگان در این مدل، آزمون تشخیص محدودیت­ها بود و فرض صفر آن بیش از حد مشخص بودن محدودیت­ها را در مدل GMM نمایش می­دهد.
نتایج و بحث:
نتایج حاصل از مطالعه، در قالب سه مدل اساسی مورد بررسی و سنجش قرار می­گیرد. مدل اول براساس چهار متغیر صنعتی شدن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، قوانین و مقررات محیط زیستی و قوانین و مقررات کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفت و در مدل­های 2 و 3 به ترتیب اثر متغیرهای جمعیت و تولید ناخالص داخلی و توان دوم تولید ناخالص داخلی آزمون اثر جمعیت و نظریه محیط زیستی کوزنتس بررسی قرار گرفت. اعمال قوانین و مقررات کنترل محیط زیستی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به­خوبی می‌توانند عامل کنترل انتشار آلاینده­های هوا باشند. اثر قوانین محیط زیستی روی انتشار پسآب­ها مثبت بوده و سبب افزایش سطح انتشار این آلاینده می­گردد. علامت ضریب اثر جمعیت در مورد سال­های مورد بررسی در این مطالعه دارای علامت­های مختلف به دست آمد، اثر شاخص­های محیط زیستی در مدل معنی دار بوده، اما اثر پساب­های صنعتی در میان آلاینده ها اثر محیط زیستی را با عدم اطمینان مواجه خواهد ساخت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل بسیار مهمی در انتشار آلاینده­ها پس از انتشار پساب‌ها و انتشار سایر گازهای گلخانه­ای است. ضریب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه مدل برای پساب‌ها در سطح ۱ درصد معنی­دار بوده و به­ترتیب برابر 481/1، 371/1 و 036/2 در مدل­های 1 تا 3 است.
نتیجه­ گیری:
اثر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می­دهد که منطقه­ی منا می­تواند محلی برای جانمایی صنایع آلوده کننده در جهان باشد. نبود قوانین و مقررات (مالیات سبز) در کنار سوبسیدهایی که حذف آن به­عنوان اثری از کنترل آلودگی در نظر گرفته می­شود، این منطقه را به هدف انتقال صنایع آلاینده در برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته تبدیل خواهد نمود. پیشنهادی اساسی در این زمینه، تشکیل سازمان حفاظت از محیط زیست منطقه­ای در کشورهای منطقه منا و اخذ مالیات بر سرمایه گذاری در سطح بالاتر است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foreign direct investment and pollution control’s effects on the environmental quality in MENA countries

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fatahi Ardakani 1
  • Ahmad Soltani-Zoghi 2
  • Afsaneh Serajeddin 1

1 Department of Agricultural Economics, Ardakan University, Ardakan, Iran

2 Department of Agricultural Economics, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction:
By increasing pollution and environmental crises, governments have set out a set of environmental policies and regulations aiming at improving environmental quality. The effectiveness of environmental regulations is a problem that many policymakers and governments ignore. The purpose of this study was to answer the question of how far the changes in environmental policies and regulations can affect pollution control and, on the other hand, whether foreign direct investment control rules can be effective in reducing emissions of pollutants?
Material and methods:
The data used in this study was panel type and for 18 countries (MENA region) in the period 1990-2017. In this study, three indicators of wastewater,  emissions, and greenhouse gas emissions were used to determine the environmental quality. The procedure used by the GMM method was first-order differential. The advantage of this method is counteracting the data latent endogenousity and allow for the dynamism for estimates. Sargan test in this model was a test for the detection of constraints. Its zero assumption shows the over-identified limitations in the GMM model.
Results and discussion:
The results of the study were evaluated in three basic models. The first model was determined based on four variables i.e. industrialization, foreign direct investment, environmental laws and regulations, and rules for the control of foreign direct investment. In models 2 and 3, respectively, the effects of population and GDP variables and the second power of the GDP test population effect and Kuznets' environmental theory were reviewed. The application of environmental regulations and foreign direct investment can properly be a factor in controlling the emission of air pollutants, but the effect of environmental laws on the release of pollutants was positive and increased the emission levels of these pollutants. The sign of population effect coefficient in the studied years in this study was obtained with different signs.  The effect of all environmental indicators in the model is significant, but the effect of industrial effluents among pollutants will make the environmental effect uncertain..  Foreign direct investment is a very important factor in the emission of pollutants after the emission of wastewater and other greenhouse gases. The variable coefficient of FDI for all three models for wastewater was significant at 1% level and equal to 1.481, 1.371, and 2.306 in models 1 to 3, respectively.
Conclusion:
The negative effect of the foreign direct investment on environmental quality in the MENA region was confirmed, which established the truth of the hypothesis of pollution in the region. On the other hand, the impact of the population on wastewater and  emissions has positive effects on the quality of the environment. Policies and laws focus on environmental control and foreign direct investment, reducing the level of pollutants and improving the quality of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contamination
  • Environmental economics
  • GMM
  • Panel data
  • Pollution haven
Ahmadian, M., Abdoli, A., Hero, Jabal Ameli, F., Shaabanak, M. and Khorasani, Q., 2017. The impact of environmental degradation on economic growth (Evidence from 32 developing countries). Journal of Research, Economic Growth and Development Studies. 7 (27), 28-17. (In Persian with English abstract).
Al-Mulali, U. and Ozturk, I. (2015). The effect of energy consumption, urbanization, trade openness, industrial output, and the political stability on the environmental degradation in the MENA (Middle East and North African) region. Energy. 84, 382-389.
Arellano, M. and Bond, S., 1991. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies. 58(2), 277-297.
Arellano, M. and Bover, O., 1995. Another look at the instrumental variable estimation of error
components models. Journal of Econometrics. 68(1), 29-51.
Auffhammer, M. and Carson, R.T., 2008. Forecasting the path of China's CO2 emissions using province-level information. Journal of Environmental Economics and Management. 55(3), 229-247.
Baltagi, B.H., 2001. Econometric Analysisi
Analysis of Panel Data, 2ndnd Edition. John Wiley and Sons, New York.
Blaine, H.G., 2009. Foreign Direct Investment. Nova Science Publishers, New York.
Blundell, R. and Bond, S., 1998. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics. 87(1), 115-143.
Dean, J.M., Lovely, M.E. and Wang, H., 2005. Are foreign investors attracted to weak environmental regulations? Evaluating the evidence from China. The World Bank.
Diao, X.D., Zeng, S.X., Tam, C.M.. and Tam, V.W. 2009. EKC analysis for studying economic growth and environmental quality: a case study in China. Journal of Cleaner Production. 17(5), 541-548.
Du, L.,Wei, C. and Cai, S., 2012. Economic development and carbon dioxide emissions in China: provincial panel data analysis. China Economics Review. 23(2), 371e384.
Ebenstein, A., 2012. The consequences of industrialization: evidence from water pollution and digestive cancers in China. Review of Economics and Statistics. 94(1), 186-201.
Fotros, M., Ghaffari, E. and Shahbazi, A., 2010. Study of the relationship between air pollution and economic growth of oil exporting countries. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research. 1(1), 77-59.
Golkhandan, A., 2017. Factors affecting military expenditures in the mena countries with emphasis on natural resources: the Bessin Model Aversion approach (BMA). Quarterly Journal of Environmental Economics and Natural Resources. 2(3), 71-98.
Halkos, G.E. and Paizanos, E.Α., 2013. The effect of government expenditure on the environment: An empirical investigation. Ecological Economics. 91, 48-56.
He, J. and Richard, P., 2010. Environmental Kuznets curve for CO2 in Canada Ecological Economics. 69(5), 1083-1093.
He, Z., Xu, S., Shen, W., Long, R. and Chen, H., 2017. Impact of urbanization on energy related CO2 emission at different development levels: Regional difference in China based on panel estimation. Journal of Cleaner Production. 140, 1719-1730.
Levinson, A. and Taylor, M.S, 2008. Unmasking the pollution haven effect. International Economic Review. 49(1), 223-254.
Li, T., Wang, Y. and Zhao, D., 2016. Environmental Kuznets curve in China: new evidence from dynamic panel analysis. Energy Policy. 91, 138-147.
Liu, K., and Lin, B. 2019. Research on influencing factors of environmental pollution in China: A spatial econometric analysis. Journal of Cleaner Production. 206, 356-364.
Liu, Q., Wang, S., Zhang, W., Zhan, D. and Li, J. 2018. Does foreign direct investment affect environmental pollution in China's cities? A spatial econometric perspective. Science of the Total Environment. 613, 521-529.
Lo, C.W.H., Fryxell, G. E. and Wong, W.W.H. 2006. Effective regulations with little effect? The antecedents of the perceptions of environmental officials on enforcement effectiveness in China. Environmental Management. 38(3), 388-410.
Lotfalipour, M., Fallahi, M. and Esmailipour Moghadam, E., 2013. The effect of economic growth, trade and financial development on the quality of the environment in Iran (based on the combined index). Journal of Economic Growth and Development Research. 4(15), 76-61. (In Persian with English abstract).
Menyah, K. and Wolde-Rufael, Y., 2010. CO2 emissions, nuclear energy, renewable energy and economic growth in the US. Energy Policy. 38(6), 2911-2915.
Mi, Z., Zhang, Y., Guan, D., Shan, Y., Liu, Z., Cong, R. and Wei, Y. M., 2016. Consumption-based emission accounting for Chinese cities. Applied Energy. 184, 1073-1081.
Miah, M.D., Masum, M.F.H., & Koike, M. 2010. Global observation of EKC hypothesis for CO2, SOx and NOx emission: A policy understanding for climate change mitigation in Bangladesh. Energy Policy. 38(8), 4643-4651.
Mutafoglu, T.H., 2012. Foreign direct investment, pollution, and economic growth: Evidence from Turkey. Journal of Developing Societies. 28(3), 281-297.
Nie, F. and Lio, H.Y., 2015. Correlation Analysis of FDI, Environmental Pollution and Economic Growth: An Empirical Examination Based on Dynamic Simultaneous Equation Model. Journal of International Trade. (2), 8.
Pao, H.T. and Tsai, C.M., 2011. Multivariate Granger causality between CO2 emissions, energy consumption, FDI (foreign direct investment) and GDP (gross domestic product): evidence from a panel of BRIC (Brazil, Russian Federation, India, and China) countries. Energy. 36(1), 685-693.
Pezhoyan, J. and Moradhasel N., 2007. Investigation of economic growth on air pollution. Journal of Economic Research. 7(4), 141-160.
Sargan, J.D., 1958. The estimation of economic relationships using instrumental variables. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 393-415.
Sarkodie, S.A. and Strezov, V., 2019. Effect of foreign direct investments, economic development and energy consumption on greenhouse gas emissions in developing countries. Science of the Total Environment. 646, 862-871.
Soltani-Zoghi, A. and Ghaderzadeh, H., 2020. The relationship between agricultural production and environmental indices with emphasis on climate change. Journal of Agricultural Meteorology. 8(1), 62-74.
Stern, D.I., 2017. The environmental Kuznets curve after 25 years. Journal of Bioeconomics. 19(1), 7-28.
Tang, D., Li, L. and Yang, Y., 2016. Spatial econometric model analysis of foreign direct investment and haze pollution in china. Polish Journal of Environmental Studies. 25(1).
United Nations, 2015. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Ageing 2015. (ST/ESA/SER.A/390).
Walter, I. and Ugelow, J.L., 1979. Environmental policies in developing countries. Ambio, 102-109.
Wang, Q., Zeng, Y.E. and Wu, B.W., 2016. Exploring the relationship between urbanization, energy consumption, and CO2 emissions in different provinces of China. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 54, 1563-1579.
Wooldridge, J. M., 2006. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 3rd. New York: Thomson.
World Bank (2014). World development indicators. 2014. Washington, DC; [Online], [accessed 14.01.14]. Available from: http://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicators.
Xing, Y. and Kolstad, C.D., 2002. Do lax environmental regulations attract foreign investment? Environmental and Resource Economics. 21(1), 1-22.
Yang, L. and Wang, K.L., 2013. Regional differences of environmental efficiency of China’s energy utilization and environmental regulation cost based on provincial panel data and DEA method. Mathematical and Computer Modelling. 58(5-6), 1074-1083.
Yang, T., Gbaguidi, A., Yan, P., Zhang, W., Zhu, L., Yao, X. and Chen, H., 2017. Model elucidating the sources and formation mechanisms of severe haze pollution over Northeast mega-city cluster in China. Environmental Pollution. 230, 692-700.
Yao, S., 2006. On economic growth, FDI and exports in China. Applied Economics, 38(3), 339-351.
Zhang, C. and Zhou, X., 2016. Does foreign direct investment lead to lower CO2 emissions? Evidence from a regional analysis in China. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 58, 943-951.
Zhang, C., Lu, Y., Guo, L. and Yu, T., 2011. The intensity of environmental regulation and technological progress of production. Economic Research Journal. 2, 113-124.