بررسی قابیلت مدل رگرسیون لجستیک در شبیه سازی توسعه شهری با کاربرد رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر ساحلی هشتپر)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Applicability of a Logistic Regression Model to Urban Growth Simulation Using a Landscape Ecological Approach (Study Area: Hashtpar Coastal City)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sheikh Goodarzi 1
  • Bahman Jabbarian Amiri 2
  • Afshin Alizadeh Shabani 2
  • Jahangir Feghi 3
1 PhD Student of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Forestry. Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban growth simulation
  • Logistic regression
  • Landscape ecological metrics
  • Hashtpar