گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین ناشی از فاضلاب شهرک صنعتی اشتهارد توسط گیاهان بومی و مرتعی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری گروه علوم-محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Phytoremediation of Contaminated Soils that Have Taken Up Heavy Metals from Eshtehard Industrial City Wastewater

نویسندگان [English]

  • Jafar Nouri 1
  • Amir Hessam Hassani 2
  • Iraj Mehregan 3
  • Faramarz Moattar 4
  • Mohammad Reza Sadeghi Benis 5
1 Professor, Faculty of Environmental Management Department, Graduate school of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Environmental Management Department, Graduate school of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Biology, Department of Basic Graduate, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Faculty of Environmental Engineering Department, Graduate School of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 PhD Student of Environmental Science, Faculty of Environment and Energy Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raw sewage
  • Heavy metals
  • Phytoremediation
  • Eshtehard industrial city