برآورد ارزشهای مصرفی و غیر مصرفی تالاب امیرکلایه با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد بین رشته ای، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده:
کارکردهای ارزشمند زیست بوم های تالابی و جایگاه ویژه اکولوژیکی آن، موجب توجه روزافزون به مقوله حفاطت از این زیستگاههای طبیعی شده است. پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت باند ارزش گذاری مشروط و مد نظر قرار دادن هشت متغیر پیشنهادی، ارزش حفاطتی تالاب امیرکلایه را برمینای تغییرات رفاهی افراد جامعه در قالب دو الگوی تابعی خطی و لگاریتمی محاسبه نمود. از سوی دیگر با بهره گیری از رهیافت AHP وزن مربوط به ارزشهای مصرفی و غیرمصرفی را از ارزش کل حفاظت از تالاب یاد شده بدست آورد.نتایج نشان داد که مقدارانتظاری ارزش حفاظت برای هر فرد در الگوهای خطی و لگاریتمی به ترتیب معادل 11384 و 9789 ریال در سال می باشد. محاسبه میانگین وزن تجمعی نسبی ارزشها نشان داد که ارزش های مصرفی و غیرمصرفی به ترتیب 35 و 65 درصد از ارزش کل تالاب امیرکلایه را دارا می باشند.از اینرو حفظ محیط طبیعی و گونه های گیاهی و جانوری این زیست بوم، برای نسل های آتی باید از اولویت های برنامه ریزی های توسعه ای مرتبط با تالاب امیرکلابه باشد.

عنوان مقاله [English]

Estimating the use and non-use value of Amir Kelayeh Wetland using AHP

نویسندگان [English]

  • gholamali Sharzehi 1
  • Mohammd Kavoosi Kalashami 2
1 Associate Professor, Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, University of Tehran
2 PhD student of Natural Resource Economics, Tehran University
چکیده [English]

The value functions and speciial ecological position of wetland areas attract public interest toward conserving thisw natural environment. the present study has determind the conservation value of Amir Kelayeh wetland on the basis of changes in individuals' welfare using a CVM single bound approach and considering eight bid amounts in both linear and Logarithm functional form. Also, for estimating the weight of the use and non-use values in the total conservation value of wetland, an AHP approach has been applied. Results revealed that the expected amount of each individual's conservation value in linear and logarithm functional form was equal to 11,384 and 9,789 Rials, respectively. Estimating the relative aggregated weight of values showed that the use and non-use values acquired 35 and 65 percent of Amir Kelayeh total conservation value. On the other hand, indirect value at 7.8 persent had the lowest share in total consevation value.Hence, conserving the natural condition and flora and fauna of this wetland for future generations must be the priority of development programs related to Amir Kelayeh wetland. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation value
  • Single bound
  • Use and non-use value
  • Amir Kelayeh wetland