نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: در سال ­های اخیر، تغییرات در مقدار، توزیع و کیفیت آب­های سطحی جهان سبب شده است که به تمام این منابع توجه ویژه­ای شود. بر این اساس چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ توسعه اجتماعی در کشورها، دسترسی به آب با کیفیت خوب و بررسی ظرفیت آن دارای اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت آب با استفاده از سنجه کیفیت آب مؤسسه ملی بهداشت امریکا  (NSFWQI) 1 و پهنه بندی آن در نمونه­ های آب سطحی برداشت­شده از دریاچه پشت سد کلان ملایر بوده است.
مواد و روش ­ها: به ­منظور بررسی کیفیت آب دریاچه سد، در مجموع 19 نمونه آب در ماه ­های اردیبهشت، خرداد، شهریور، مهر و بهمن از نقاط مختلف سد برداشت شد. افزون بر آن، در هر مرحله نمونه برداری، از آب خروجی از سد نیز نمونه تهیه شد. پارامترهای مورد نیاز برای بررسی سنجه کیفیت آب شامل pH، اکسیژن محلول، جامدات کل، نیاز بیوشیمیائی اکسیژن، کدورت، دما، نیترات، فسفات و باکتری­های کلیفرم در نمونه ­ها اندازه گیری و تأثیر هر یک از آن­ها بر مقدار پارامترهای سنجه کیفیت آب بررسی شد. همچنین، پهنه­ بندی این سنجه در مسیر رودخانه و دریاچه سد با استفاده از نرم افزار Arc GIS در هر یک از مرحله ­های نمونه برداری به­ صورت جداگانه انجام شد.
نتایج و بحث: نتایج به ­دست آمده نشان می ­دهد که با توجه به بالا بودن بیلان عناصر تغذیه ­ای نیترات و فسفات، غلظت این عناصر در جریان ورودی بیشتر از آب خروجی از سد بوده است. همچنین نتایج بررسی باکتری­ های کلیفرم نشان داد که دریاچه سد کلان و رودخانه در همه فصل ­ها و در تمامی نقاط نمونه‌برداری، دارای آلودگی میکروبی به کلیفرم‌ها بیش از حد استاندارد مصرف شرب می­ باشد. کمترین مقدار عددی محاسبه شده سنجه کیفیت آب NSFWQI در مسیر رودخانه و دریاچه سد (1/59) در اردیبهشت ماه و بیشترین مقدار آن (4/74) در بهمن ماه به ­دست آمد. مطابق با نتایج، کیفیت آب خروجی از سد در محدوده متوسط قرار دارد. بالاتر بودن کیفیت آب در بهمن ماه به ­دلیل پایین بودن اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایى (BOD) 2 و بالا بودن میزان اکسیژن محلول بود. میزان اکسیژن محلول در بهمن ماه، بیشترین مقدار را نشان داد که می ­تواند ناشی از افزایش قابلیت انحلال اکسیژن به ­دلیل کاهش دمای آب و همچنین کاهش فعالیت­ های حیاتی (تنفس موجودا زنده و تجزیه مواد آلی) باشد.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که به ­طور کلی کیفیت آب در ایستگاه‌های مورد مطالعه در فصل زمستان به ­دلیل افزایش حجم دبی آب رودخانه و آب ذخیره شده در پشت سد، کاهش دما و کاهش فعالیت­ های کشاورزی شرایط مطلوب‌تری دارد. با توجه به فعالیت کشاورزی در منطقه ­های بالادست دریاچه سد و وجود روستاها در مجاورت رودخانه، می­توان نتیجه گرفت که ورود زه آب­ های کشاورزی که شامل سم ­ها و کودهای شیمیایی و حیوانی می­ باشند اساسا موجب ورود آلاینده هایی همچون نیترات و فسفات به رودخانه و سپس به مخزن سد می­ گردند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Water quality assessment of Kalan Malayer Dam Lake using NSFWQI index and its zoning using GIS

نویسندگان [English]

  • Hajar Merrikhpour 1
  • Bahare Lorestani 2
  • Mehrdad Cheraghi 2

1 Soil Science group, Department of Agriculture, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Asadabad, Iran

2 Department of Environment, Faculty of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Introduction:
In recent years, changes in the amount, distribution, and quality of surface water around the world have led to special attention to these resources. So, according to the economic concerns in the social development of countries, it is important to access water of good quality. The study aimed to investigate the quality of surface water samples taken from Lake Malayer Dam Lake using the Water Quality Index of the National Institutes of Health (NSFWQI).
Material and methods:
To evaluate the water quality of the dam lake, a total of 19 water samples were collected from different parts of the dam in May, June, September, October, and February, 2017-2018. The water parameters, including pH, soluble oxygen, total solids, oxygen biochemical demand, turbidity, temperature, nitrate, phosphate, and total coliform bacteria were measured and the effect of each parameter was calculated in the samples. Then, the water quality index was calculated. Also, the spatial variability of this index in the river and dam lake was done separately using Arc GIS software.
Results and discussion:
The results showed that due to the high budget of nitrate and phosphate, the concentration of these elements at the input flow was higher than the output flow. Also, the results of coliform bacteria showed that the Kalan dam in all seasons and all stations have microbial contamination that is higher than the standard limitation for drinking water. The lowest value of the NSFWQI index was obtained in the course of the river and the dam lake in May (59.1) and the highest value was obtained in February (74.4). According to the results, the quality of the water leaving the dam was average. The higher water quality in February was due to the low biological oxygen demand (BOD), which could be due to the increase in oxygen dissolution and the decrease in water temperature and vital activities (respiration of organisms and decomposition of organic matter).
Conclusion:
The results showed that the water quality in the studied stations in winter was generally more favorable due to the increasing volume of the water flow and the stored water behind the dam, the low temperature, and low agricultural activities. Agricultural activities at the beginning of the dam lake and the existence of villages near the river enter pesticides and chemical and animal fertilizers, which mainly contain pollutants such as nitrate and phosphate. Then, these pollutants move to the reservoir of the dam.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalan Dam
  • Coliform
  • Water quality index
  • GIS
Alizadeh A., 2007. Principles of Applied Hydrology, Imam Reza University Press, 23rd Edition. Mashhad, Iran, P. 808.
Allexandra, K. and Bullock, G., 1999. A comparative study of interpolation methods for mapping soil properties. Agronomy Journal. 91, 393-400.
Kordvani, P., 1995. Zohohydrobiology. University of Tehran Press, Tehran, Iran. p. 77. (In Persian with English abstract).
AmirBeygi, H., 2006. Environmental Health Principles. Andisheh Rafie, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
Asakereh, H., 2008. Application of Kriging method for precipitation interception. Geography and Development, 12, 25-42. (In Persian with English abstract).
Bahroun, S. and Chaib, W., 2017. The quality of surface waters of the dam reservoir Mexa, Northeast of Algeria. Journal of Water and Land Development. 34, 11-19.
Basir, M. and Nabavi, M.B., 2009. Karoun Water Quality study from Bandghir to Ahvaz by using water quality index (WQI) and GIS software. In: The First Proceeding of the International Conference of Water Crisis. 11 March, Zabol, Iran, pp. 132-140. (In Persian with English abstract).
Benvenuti, T., Kieling-Rubio, M.A., Klauck, C.R. and Rodrigues, M.A.S., 2015. Evaluation of water quality at the source of streams of the Sinos River Basin, southern Brazil. Brazilian Journal of Biology. 75, 98-104.
Booth, B., 2000. Using ArcGIS 3d analyst. GIS by Esri, Copyright, Environmental Systems Research Institue, Redlands, California, USA.
Chaudhari, U.E. Commerce, S. and Mahatma, F., 2014. Physico-Chemical parameters assessment of dam water in different sites of Warud region, Journal of Cherm Rasayan. 7, 156-162.
Eaton, A.D. and Franson, M.A., 2005., American Public Health Association. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association. Washington, DC., USA.
Ebrahimi, E., Fathi, P., Ghodrat,i F., Naderi, M. and Pirali, A., 2017. Assessment of Tajan River water quality with the use of biological and quality indicators. Iranian Scientific Fisheries Journal. 26, 139-152. (In Persian with English abstract).
Environment Agency, 2002. The Microbiology of Drinking water part 1 – Water Quality and Public Health. p 9-28.
Esmaiili Sari, A., 2002. Pollutants Health and Standards in the Environment. p. 767. Mehr 24 Press, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
Habbashi, H., Hosseini, S.M., Shetabi, Sh. and Mohammadi, J., 2006. Assess the accuracy and precision of internalization methods in assurance total soil nitrogen using GIS. Third Conference on Spatial Information Systems. National Mapping Agency. First January, Qeshm Free Zone, Iran.
HasaniPak, A., 1998. Earth Geostatistical Stats, Tehran University, Tehran, Iran. pp. 314. (In Persian).
Hernández, J., Fernandez, L., Carrasco-Ochoa, J. and Martínez, J., 2012. Immediate water quality assessment in shrimp culture using fuzzy inference systems. Expert Systems with Applications. 39(12), 10571-10582.
Hopkins, B.G., 2015. Phosphorus from: Handbook of Plant Nutrition CRC Press. Boca Raton, Florida, USA.
Hosseini, H., Shakeri, A., Rezaei, M., Dashti Barmaki, M. and Shahraki, M., 2019. Application of water quality index (WQI) and hydro-geochemistry for surface water quality assessment, Chahnimeh reservoirs in the Sistan and Baluchestan Province. Iranian Journal of Health and Environment. 11(4), 575-586.
Hosseinalizade, M., Ayoobi, SH. and Shetabi, Sh., 2006. Comparison of different internalization methods in estimating some surface soil properties (case study of Mehr Sabzevar watershed). Gorgan Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 13(5), 13-27.
IEPA (Iran Environmental Protection Agency), 2005. Microbial standards of surface water and drinking water. Bureau of Water Resources Monitoring. (In Persian with English abstract).
Javid, A.H., Takdastan, A., Sekhavatjou, M.S. and Kheyrolahii, M., 2014. Water quality assessment of Karkheh Dam lake using water quality indicators (W.Q.I) and GIS system, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, 14th National Conference on Environmental Health. 5th Mrach, Yazd, Iran (In Persian with English abstract).
Kazi, T.G., Arain, M.B., Jamali, M.K., Jalbani, N., Afridi, I., Sarfraz, R.A., Baig, J.A. and Shah, Q., 2009. Assessment of water quality of polluted lake using multivariate statistical techniques: A case study. Ecotoxicology and Environmental Safety. 72, 301-309.
Khalifeh, S. and Khoshnazar, A., 2018. Evaluation of water quality in zarrinehrood river using the standard quality index of Iran’s surface water resources. Journal of Water and Wastewater. 3(1), 22-34.
Khodaparast, S.H. and Vatanparast, M., 2002. Final report of the physical and chemical parameters of Buchan Reservoir Lake water. Bandar Anzali: Caspian Sea Bone Fish Research Center. P. 43. (In Persian with English abstract).
Krige, D.G., 1951. A statistical approach to some mine valuation and allied problems of the
Wiwaterstand. Master’s Thesis. Univeristy of Witwaterstand. Johannesburg, South Africa. 190p.
Miller, W.M., Wilke, C.R. and Blanch, H.W., 1987. Effects of dissolved oxygen concentration on hybridoma growth and metabolism in continuous culture. Cellular Physiology. 132, 524-530.
MirMoshtaghi, S.M., AmirNezhad, R., Khaledian, M.V. and Tajdari, Kh., 2011. Investigation of the variation time trend of water quality indices in Sefidrood River. Second National Conference on Water Resources Research in Iran. 18th-19th May, Zanjan Regional Water Company. Zanjan, Iran. (In Persian with English abstract).
Mirzaei, M., Solgi, E. and Salman-Mahiny, A., 2016. Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015. Archives of Hygiene Sciences . 5, 264-277. (In Persian with English abstract).
Mirzaei, R., Abasi, N. and Sakizadeh, M., 2017. Investigation of water quality of running rivers in Bushehr Province using water quality index from 2011 to 2013. Southern Medicine Quarterly. 20, 470-480. (In Persian with English abstract).
Mohammadi, J., 1997. Geostatistical mapping of environmental soil hazards. Ph.D. Thesis. University of Gent. Belgium, Academic Press. 196pp.
Nafe, M. and Riyahikhorram, M., 2008. Investigating the pollution status of the Maradbik Valley in Hamadan, Sciences. 17, 71-80. (In Persian with English abstract).
Ramezani, A., Ahmadimoghadam, M. and Jafari, M.R., 2014. Water qualitative zoning of Goderkhosh River based on NSFWQI index and applying geographic information system (GIS). Iran-Watershed Management Science and Engineering. 8(25), 1-10 (In Persian with English abstract).
Ramos, M.C., Quinton, J.N. and Yrrel, S.F., 2011. Effects of cattleman are on University of Medical Sciences, 10th National Conference on Environmental Health. 29th October, Hamedan, Iran (In Persian with English abstract).
Parham, H., Jafarzadeh, N., Dehghan, S. and Kian Ersi, F., 2007. Changing in nitrogen and phosphorous
concentration and some physicochemical parameters to budget determination of Karkheh reservoir. Shahid
Chamran University Journal of Science. new series (17section B): 117-25. (In Persian with English abstract).
Rabie, M., Gheysari, M. and Mirlatifi, S.M., 2013. Evaluation of DSSAT v4.5 model for simulation of nitrate leaching in corn field at different levels of water and nitrogen fertilizer. Journal of Environmental Management. 3(4), 50-57.
Rowell, D.L., 1994. Soil Science: Methods and Applications. Longman Scientific and Technical, Harlow, UK.
Samadi, M., Sadegi, M., Rahmani, A. and Torabbzadeh, H., 2009. Hamedans Moradbeig valley river’s waterqualitative paneling based on NSFWQI and the utilization of geographical information site. Avicenna Journal of Clinical Medicine. 3, 38-43 (In Persian with English abstract).
Samarghandi, M., Veisi, K., AbaviMehrizi, A., Kaseb, P. and Danaii, A., 2012. Assessment of water quality of Ekbatan Lake reservoir Dam in Hamedan using Qualitative Index NSFWQI. Medical Sciences Journal of North Khorasan University. 5, 63-69. (In Persian with English abstract).
Sanchez, E., Colmenarejo, M.F., Vicente, J., Rubio, A., Garcia, M.G., Travieso, L. and Borja, R., 2007. Use of the water quality index and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution. Ecological Indicators. 7, 315–328.
Sargaonkar, A. and Deshpande, V., 2003.
Development of an overall index of pollution for
surface water based on a general classification
scheme in Indian context. Environmental Monitoring and Assessment. 89, 43-67.
Shamlou, A., 2005. Water quality monitoring of Gillarloo dam reservoir. MSc. Thesis, Environmental Health Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. pp, 121. (In Persian with English abstract).
Shamsaii, A., Ouraei Zare, S. and Sarang, A., 2005. Comparative study of qualitative indicators and qualitative area of Karun and Dez rivers. Water and Wastewater Journal. 55, 39-48. (In Persian with English abstract).
Shil, S., Singh, U.K. and Mehta, P., 2019. Water quality assessment of a tropical river using water quality index (WQI), multivariate statistical techniques and GIS. Applied Water Science. 9, 168.
Shokouhi, R., Roushanaii, G.A., Alipour, M. and Hoseinzadeh, S., 2012. Investigation of the lake water quality in Aydghomoush using the Water Quality Index (NSFWQI) and nutrient balance, Tehran. Iranian Journal of Health and Environment. 4, 439-450. (In Persian with English abstract)
Van Meirvenne, M. 1991. Characterization of soil spatial variation using geostatistics. Ph.D. Thesis. University of Gent. Belgium, Academic Press. 168pp.
Wakernagel, H., 2002. Multivariate Geostatistics. Springer Press, Verlag Berlin Heidelberg, Germany. 387 pp.
Wallington, R., Tabatha, N., Olivia, B. and Wilthissen, J.S., 2007. Theorising strategic environmental assessment, Fresh perspectives and future challenges, Journal of Environmental Impact Assessment Review. 27, 92-108.
Zazouli, M.A. and Bazrafshan, E., 2009. Water and Wastewater Technology. Samat Publication. Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).