نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: رشد شهرنشینی به مرور موجب تبدیل زمین ­های سبز و زیر کشت به منطقه ­های مسکونی شده است؛ که این مسئله از جهت ­های مختلفی بر حوزه ­های محیط زیستی و غذایی اثرگذار است. تبدیل هر­چه بیشتر زمین­ های قابل کشت به زمین­ های مسکونی افزون بر افت کیفیت­ های محیط زیستی، از امنیت غذایی نیز می­ کاهد. آلودگی هوا، مدیریت نکردن پسماند­ها و در نتیجه آلودگی خاک و آب حاصل از این مسئله است. در این میان کشاورزی شهری به ­عنوان یکی از پاسخ ­های قابل‌بحث به این مسئله­ ها مطرح شده است. اگرچه پروژه ­های کشاورزی شهری می­ توانند در ابعاد مختلفی بر شهر تأثیر بگذارند، اما پروژه­ های کشاورزی شهری با موانعی مواجه هستند. هر چند در منابع، موانعی چون نبود چاره اندیشی برای حل مسئله مالکیت و تعیین حریم خصوصی و عمومی، آگاهی نداشتن از الزام ­های کالبدی بنا برای رشد گیاهان، نحوه تأمین منابع آبی و نیازهای گیاهان و نبود ‌اطمینان از شرایط ایمن برای کاشت و نگهداری گیاهان عنوان شده است؛ در دسترس نبودن راهکار­های طراحی کالبدی برای کشاورزی شهری از موانع اصلی عدم گسترش کشاورزی شهری به شمار می­ رود. همچنین تاکنون مطالع ه­ای که در جهت شناخت و طبقه­بندی این راهکارهای طراحی کالبد کشاورزی شهری باشد، صورت نگرفته است. در نتیجه این پژوهش در نظر دارد،جهت  تسهیل اجرای کشاورزی شهری، با مرور اسناد مرتبط به راهکارهای طراحی کالبدی کشاورزی شهری دست یابد.
مواد و روش ­ها: این پژوهش پس از بررسی شاخه ­های اصلی در زمینه کشاورزی شهری با روش مرور سیستماتیک1 به مطالعه و دسته ­بندی مقاله ­ها مرتبط پرداخته است. از رئوس مطالب روش پریزما2 برای مرور ادبیات موضوع کشاورزی شهری در حوزه کالبدی استفاده شده است. مقاله ­های موردنظر از شش پایگاه اطلاعاتی Web of Science، Springer، IEEE، JSTOR، Science Direct و Magiran استخراج شده ­اند. کلیدواژه "Urban Agriculture" به ­عنوان کلیدواژه اصلی و "Design Urban Agriculture" و "Planning Urban Agriculture" به ­عنوان کلیدواژه ثانویه، استفاده شده­اند. در گام اول 1259 مقاله به ­دست آمد، که با اعمال کلیدواژه ­های Design Urban Agriculture و Planning Urban Agriculture تعداد منابع به 140 عدد رسید. همچنین چکیده آن­ها مطالعه شد، که از این تعداد، تنها 30 منبع دارای راهکارهای طراحی کالبد کشاورزی شهری بودند. در مرحله بعدی با استفاده از پرسشنامه CASP به ­وسیله 5 تن از متخصصان رشته معماری و 5 تن از متخصصان رشته کشاورزی، به اعتبارسنجی پژوهش­ های باقی­مانده پرداخته شد. از این میان منابعی وارد مرحله تجزیه و تحلیل داده ­ها شدند که امتیاز آن‌ها در چک­ لیست CASP، هفت و یا بالاتر بوده ­اند. درنتیجه 18 منبع برای ارزیابی انتخاب شدند که از میان آن­ها، 10 عنوان به کشاورزی در فضای باز شهری، 7 عنوان به ارتباط کشاورزی و ساختمان و تأمین نیازهای کشاورزی شهری و 1 منبع به شرایط منابع طبیعی برای اجرای کشاورزی شهری پرداخته­ اند.
نتایج و بحث: نتایج نشان داد اطلاعات مرتبط با حوزه کالبد در بخش‌های قانونی، فنی، کشاورزی و امنیت قابل دسته ­بندی هستند. در دسته قانونی، نحوه مشارکت در مشاعات و مالکیت زمین ­ها و وجود نداشتن قواعد جامع در این حوزه، از موانع اصلی برای اجرای کشاورزی شهری به ­شمار می­رود. شکل بام، ارتفاع ساختمان و جداره ­های اطراف ساختمان برای نورگیری بهینه و سنجش نیروی باد، مساحت مطلوب برای کشاورزی در دسته فنی از مؤلفه ­های تعیین ­کننده در کشاورزی شهری هستند. در حوزه کشاورزی، میزان و نوع نیازهای گیاهان از جمله نور، آبیاری، خاک، مواد مغذی و غیره برای موفقیت کشاورزی شهری مورد توجه قرار گرفته است. تأمین امنیت بام از دیگر دغدغه­ های طراحان به­ شمار می­رود که مانع رشد کشاورزی شهری می ­شود. در نظر گرفتن نحوه دسترسی به سایت، چگونگی تأمین امنیت و کنترل بر سایت برای جلوگیری از خرابکاری و دزدی از جمله مؤلفه ­های بازدارنده توسعه کشاورزی شهری محسوب می ­شود.
نتیجه ­گیری: نتایج این پژوهش نشان می ­دهد، راهکارهای طراحی کالبد کشاورزی شهری در چهار مؤلفه قانونی، فنی، کشاورزی و امنیت تقسیم می­ شود. این مؤلفه ­ها می­تواند به گسترش کشاورزی شهری منجر شود و پیامدهای آن مانند حفظ و افزایشِ تنوع محیط زیستی، کمک به اشتغال ­زایی و حل مشکل فقر، افزایش امنیت غذایی، مدیریت پسماندها و استفاده از آن­ها در چرخه مصرفِ کشاورزی شهری، افزایش تعاملات اجتماعی، کاهش آلودگی هوا و مانند آن در شهرها مشاهده شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A systematic review of design solution for urban agriculture in allotment areas

نویسندگان [English]

  • Maryam Jahed 1
  • Seyed-Abbas Yazdanfar 1
  • Saeid Norouzian-Maleki 2

1 Department of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction:
Alteration of greenland into residential areas is one of the effects of growing cities; this has caused many environmental and dietary problems. As greenland converted to urban areas, fields shrunk, so food security decreased. Lack of management about wastes results in increasing air and water pollution. Tehran has encountered this problem like other metropolitan cities. Urban agriculture can solve all those problems, because urban agriculture projects can affect different aspects of the city. Previous research showed improvement in biodiversity, increasing employment, increasing food security, better waste management, communication growth, decreasing air pollution, etc., are results of implementing urban agriculture in cities. However, there are many barriers that disturb urban agriculture. Based on the review, barriers like the problem of landowners, privacy issues, and lack of knowledge about buildings, crop requirements, and suitable conditions for security were discovered in articles. Many of these barriers are visible in metropolitans like Tehran. Some researchers sought for solving problems, but still, no studies worked about building details in urban agriculture. Therefore, this study aims to review studies on urban agriculture to achieve codes about implementing urban agriculture in metropolitan cities.
Material and methods:
This article aimed to achieve its goal by reviewing articles with standard systematic procedure. Records were extracted from Web of Science, IEEE, JSTOR, Science Direct, and Magiran. In the first step, 1259 records were identified by searching “urban agriculture” as the main keyword. By applying “design urban agriculture” and “planning urban agriculture” as keywords, 1119 records were excluded, and 140 articles remained. All 140 abstracts of articles were reviewed. One-hundred-ten records articles were excluded because they did not meet our article criteria, remaining only 30 articles. For assessing the strength of the body of evidence, the CASP checklist was used. At the end, only articles that took 7 or more from the CASP checklist were remained. Finally, 18 articles were analyzed for the conclusion.
Results and discussion:
Among 18 articles, 10 articles were related to (Pri-Urban Agriculture) PUA, 7 records were related to UA and combining requirements of agriculture with buildings and 1 article was related to natural recourse related to urban agriculture. All data were categorized in four fields: legal, technical, agricultural, and security. First of all, the legal field was about legislation related to urban agriculture and different aspects of the partnership. The technical category assessed related rules to building, urban lands, and their effects on the body of the city. The agricultural framework was concerned with plant’s needs such as light, wind speed, nutrition, and requirements of the soil. Security category contained codes about improving the security of pathway to urban agriculture zone, roof security requirements, and control on allotment area to prevent from vandalism, etc.
Conclusion:
Results of this study showed that urban agriculture is achievable in Tehran. Furthermore, it is functional for solving problems. Proposing urban agriculture in designing green zones and landscapes can have different results on the city, like improving food security, increasing communicational contacts, better use of natural resources, and empowering biodiversity. Therefore, it is recommended that designers put urban agriculture as a priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Urban agriculture
  • Systematic review
  • Design solutions
  • Allotment areas
Ahmadi, F., Nasriani, Kh. And Abazari, P., 2007. Delphi Technique: A Research Tool, Iranian Journal of Medical Education. 8(1), 175-185.
Aubry, C., Ramamonjisoa, J., Dabat, M., Rakotoarisoa, J., Rakotondraibe, J. and Rabeharisoa, L., 2012. Urban agriculture and land use in cities: an approach with multi-functionality and sustainability concepts in the case of Antananarivo (Madagascar). Land Use Policy. 29(2), 429-439.
Bahmanpour, H. and Salajeqe, B., 2015. Suitable plants for climate of Tehran. Municipalities. 9, 94-98.
Benis, K., Reinhart, C. and Ferrao, P., 2017. Development of a simulation-based decision support workflow for the implementation of Building-Integrated Agriculture (BIA) in urban contexts. Journal of Cleaner Production. 147, 589-602.
Butt, A., Taylor, E., 2018, Smells like politics: planning and the inconvenient politics of intensive peri-urban agriculture. Geographical Research. 56(2), 206-218.
Carolan, M., 2018. Justice across real and imagined food worlds: rural corn growers, urban agriculture activists, and the political ontologies they live by. Rural Sociology. 83(4), 823-856.
Casazza, C. and Pianigiani, S., 2016. Bottom-up and top-down approaches for urban agriculture, Civil Engineering and Urban Planning. 3(2), 49-61.
Clucas, B., Parker, I.D. and Feldpausch-Parker, A.M., 2018. A systematic review of the relationship between urban agriculture and biodiversity. Urban Ecosystems. 21(4), 635-643.
Condon, M., Mullinix, K., Fallick, A., and Harcourt, M., 2010. Agriculture on the edge: strategies to abate urban encroachment onto agricultural lands by promoting viable human-scale agriculture as an integral element of urbanization. International Journal of Agricultural Sustainability. 8(1&2), 104-115.
Dimitri, C. and Pressman, A., 2015. Urban agriculture: connecting producers with consumers. British Food Journal. 118(3), 603-617.
Firouzbakht, A., Parhizgar, A. and Rabifar, V., 2012. Strategies of environmental structure city with approach urban sustainable development (case study: city of Karaj). Human Geography Research. 80, 213-239.
Ghadiri Masoum, M., Salmani, M., Badri, S.A., Faraji Sabokbar, H.A. and Qanbari Nasab, A., 2014. Changes of agricultural economy and formation of urban ruralization Case: villages of Roobat Karim County. Journal of Space Economy and Rural Development. 3(3), 63-81.
Goodmana, W. and Minnerb, J., 2019. Will the urban agricultural revolution be vertical and soilless? A case study of controlled environment agriculture in New York City. Land Use policy. 83, 160-173.
Gorgolewski, M. and Straka, V., 2017. Integrating Rooftop Agriculture into Urban Infrastructure, Springer, Toronto, Canada. Pp.113-126.
Halloran, A. and Magid, J., 2013. Planning the unplanned: incorporating agriculture as an urban land use into the Dar es Salaam master plan and beyond, International Institute for Environment and Development (IIED). 25(2), 541–558.
Hamidi, K. and Yaghoubi, J., 2016. Developing urban agriculture activities and its importance in the New Age. Journal of the Popularization of Science. 6(2), 75-83.
Hara, Y., McPhearson, T., Sampei, Y. and McGrath, B., 2018. Assessing urban agriculture potential: a comparative study of Osaka, Japan and New York City, United States, Sustainability Science. 13, 937–952.
Hardman, M. and J. Larkham, P., 2014. The rise of food charter: A mechanism to increase urban agriculture. Land Use Policy. 39, 400-402.
Hoornweg, D. and Munro-Faure, P., 2008. Urban Agriculture for Sustainable Poverty Alleviation and Food Security, FAO, Africa.
Hou, J. And Grohmann, D., 2018. Integrating community gardens into urban parks: Lessons in planning, design and partnership from Seattle. Urban Forestry and Urban Greening. 33, 46-55.
James, S. and O'Neill, P., 2016. Planning for Peri-urban Agriculture: a geographically specific, evidence-based approach from Sydney. Australian Geographer. 47(2), 179-194.
Joe, H., Viljoen, A. and Bohn, K., 2005. New Cities with More Life: Benefits and Obstacles, Continuous Productive Urban Landscapes. Architectural Press. Oxford.
Khan, R., Aziz, Z. and Ahmed, V., 2018. Building integrated agriculture information modelling (BIAIM): An integrated approach towards urban agriculture. Sustainable Cities and Society. 37, 594-607.
Klimas, E. and Lideika, M., 2018. Sustainable development: greening and urban agriculture in Lithuania, Property. Planning and Environmental Law. 10(3), 240-254.
Manganelli, A. and Moulaert, F., 2019. Scaling-out access to land for urban agriculture. Governance hybridities in the Brussels-Capital Region. Land Use Policy. 82, 391-400.
Materechera, S. A., 2018. Soil properties and subsoil constraints of urban and peri-urban agriculture within Mahikeng city in the North West Province (South Africa). Journal of Soils and Sediments. 18(2), 494-505.
McClintock, N. And Simpson, M., 2018. Stacking functions: identifying motivational frames guiding urban agriculture organizations and businesses in the United States and Canada. Agriculture and Human Values. 35(1), 19-39.
Mendes, W., Balmer, K., Kaethler, T. and Rhoads, A., 2008. Using land inventories to plan for urban agriculture: experiences from Portland and Vancouver. Journal of the American Planning Association. 74(4), 435-449.
Mohammadi, M. and Ebrahiminia, D., 2018. Implementing rules of urban agriculture; Case study: Imamzade alley in Tehran. Landscape Magazine. 46, 24-39.
Moucheraud, C., K. Chandyo, R., Henjum, S., A. Strand, T., Ulak, M., W. Fawzi, W., M. Locks, L., S. Shrestha, P.,Webb, P. and L. ThorneLyman, L., 2018. Engagement in agriculture protects against food insecurity and malnutrition in peri-urban. Current Developments in Nutrition, 3(1),1-9.
Nadal, A., Alamus, R., Pipia, A., Ruiz, A., Corbera, J., Cuerva, E., Rieradevall, J. and Josa, A., 2018. Urban planning and agriculture. Methodology for assessing rooftop greenhouse potential of non-residential areas using airborne sensors, Barcelona. Science of the Total Environment. 601 & 602, 493-507.
Opitz, I., Berges, R., Piorr, A. and Krikser, T., 2015. Contributing to food security in urban areas: differences between urban agriculture and peri-urban agriculture in the Global North. Agriculture and Human Values. 33(2), 341-358.
Pace Ricci, J. and Conrad, E., 2018. Exploring the feasibility of setting up community allotments on abandoned agricultural land: A place, people, policy approach, Malta. Land Use Policy. 79, 102-115.
Philpott, T., 2010. The history of urban agriculture should inspire its future, Grist Magazine United States of America.
Pothukuchi, K., 2017. “To allow farming is to give up on the city”: Political anxieties related to the disposition of vacant land for urban agriculture in Detroit. Journal of Urban Affairs. 39(8), 1169-1189.
Poulsen, M.N., McNab, P.R., Clayton, M.L., & Neff, R.A., 2015. A systematic review of urban agriculture and food security impacts in low-income countries. Food Policy. 55, 131-146.
Pulighe, G. and Lupia, F., 2016. Mapping spatial patterns of urban agriculture in Rome (Italy) using Google Earth and web-mapping services, Rome. Land Use Policy. 4, 50-58.
Rich. K., Rich, M. and Dizyee, K., 2018. Participatory systems approach for urban and peri-urban agriculture planning: The role of system dynamics and spatial group model building. Agricultural Systems. 160, 110-123.
Russo, P., Tomaselli, G. and Pappalardo, G., 2014. Marginal periurban agricultural areas: a support method for landscape planning. Land Use Policy. 41, 97-109.
Saha, M. and J. Eckelman, M., 2017. Growing fresh fruits and vegetables in an urban landscape: A geospatial assessment of ground level and rooftop urban agriculture potential in Boston, USA, Boston. Landscape and Urban Planning. 165, 130-141.
Siegner, A. and Sowerwine, J. and Acey, C., 2018. Does urban agriculture improve food security? Examining the nexus of food access and distribution of urban produced foods in the United States: A Systematic Review. Sustainability. 10(9), 2988.
Smit, J., Nasr, J. and Ratta, A., 2001. Urban Agriculture; Food, Jobs and Sustainable cities. The Urban Agriculture Network. 20-52.
Viljeon, A. and Howe, J., 2005. Cub-a: Laboratory for Urban Agriculture, Continuous Productive Urban Landscapes. Architectural Press. Oxford.
Warren, E., Hawkesworth, S. and Knai, C., 2015. Investigating the association between urban agriculture and food security, dietary diversity, and nutritional status: A systematic literature review. Food Policy. 53, 54-66.
Whittingham, J., 2011. Backyard Harvest. DK publication, USA.