نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.29252/envs.30741

چکیده

سابقه و هدف:
شکل پاسخ گونه‌های گیاهی به تغییرات گرادیان‌های محیطی مفاهیم مهمی برای نظریه پیوستگی و تجزیه‌وتحلیل جامعه گیاهی دارد. هدف این تحقیق بررسی پاسخ گونه P. incurva به گرادیان‌های محیطی و همچنین تعیین مقدار بهینه و دامنه اکولوژیک این‌گونه نسبت به برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF در مراتع اینچه‌برون استان گلستان بود.
مواد و روشها:
در این مطالعه 200 پلات 4 مترمربعی در امتداد فاصله از آبشخوار به روش سیستماتیک-تصادفی برداشت شد. در هر پلات حضور یا عدم حضور گونه P. incurva ثبت و در مرکز هر پلات یک نمونه خاک از عمق صفرتا 20 سانتی‌متر برداشت شد. متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک  شامل وزن مخصوص ظاهری، رطوبت، pH، EC، بافت کربن آلی، نیتروژن و فسفر به روش استاندارد اندازه‌گیری شد. به‌منظور برازش منحنی پاسخ گونه نسبت به گرادیان‌های محیطی از توزیع دوجمله‌ای تابع HOF استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 3.02R انجام گرفت.  نتایج:دامنه اکولوژیک گونه P. incurva نسبت به فاصله از آبشخوار 350-1000 متر بود.
نتابج و بحث:
نشان داد گونه P. incurva در محدوده مشخصی (فاصله 765 متری از آبشخوار، وزن مخصوص 0.9 گرم بر سانتیمتر مکعب، شوری 21.4 میکرو زیمنس بر سانتیمتر، کربن آلی 0.9 درصد، شن 19.9درصد، رس 22.02 درصد، سیلت 46 درصد) به حداکثر فراوانی رسیده‌است. حضور گونه P. incurva بافاصله از آبشخوار به‌صورت هم‌نوای افزایشی بود.
نتیجه گیری:
 به‌طورکلی بافاصله گرفتن از آبشخوار وسعت دامنه اکولوژی و احتمال حضور گونه P. incurva در محیط بیشتر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating on the relationship between plant measurements of Parapholis incurva with environmental factors and water point distance in rangelands of Incheh Borun Golestan province (case Study: Incheh Borun)

نویسندگان [English]

  • Amin Mahmodian
  • Ghasem Ali Dianati
  • jalil Alavi

Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Analyzing the shape of the response curves is necessary to advance ecological theory. The purpose of present study was to investigate the most important environmental factors affecting on presence of Parapholis incurva by using the HOF function In the rangeland Inchehboroun from Golestan province.
Material and methods:
Towards this attempt 200 quadrates of 4m2 along water point distance were taken. The sampling method was randomized-systematic. In the area sampled, presence of Parapholis incurva species, was recorded. In addition to identifying plant species, the presence and absence of any species in the region were mentioned. In the center of each plot, the soil was sampled from depths of 0 to 20 centimeters .Soil samples were transferred to the laboratory and experiments were carried out to measure pH, EC, soil texture (silt, clay and sand), organic carbon, nitrogen and phosphorus. In this research pH, EC, soil texture, organic carbon, nitrogen and phosphorus were measured using pH meter, conductivity meter, hydrometric method and Olson method, respectively In order to study the shape of response curve in relation to the mentioned variables, HOF model was used with binomial distribution function.Huisman-Olff-Fresco (HOF) models The data were analysed by R ver.3.0.2 computer porgramme.
Results and discussion:
The results showed that the ecological amplitude and optimum along water point distance gradient for Parapholis incurva has been recorded 350-1000m and 765 m respectively . The results showed that the P. incurva has reached the maximum frequency in (765 m distance from the water source, , bulk density 0/9 g / cm3, EC 21.4 ds / cm, organic carbon 0.9%, sand 19.9% Clay 22.02%, and silt 46%,).
Conclusion:
In general, in the Inchehboroun rangeland the extent of the ecology and the probability of the presence of the P. incurva increased by taking the water point distant

کلیدواژه‌ها [English]

  • response curve
  • Parapholis incurve
  • environmental gradients
  • function HOF