نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، کرج، ایران

2 شرکت سیالات حفاری پارس

10.29252/envs.33963

چکیده

سابقه و هدف:
فرآیند استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گار به چرخه تولید، ارسال و بازیافت گل حفاری یا سیال حفاری نیاز دارد، بنابراین رسیدن به ترکیب مناسب گل حفاری و بازیافت مجدد آن به عنوان یک امر مهم و اساسی در صنعت نفت و محیط زیست به شمار می رود. که بدین منظور معمولاً از روش های مدیریت پسماند استفاده می شود.
مواد و روش:
در این تحقیق سعی شده است که یک روش جایگزین به جای روش مرسوم و متداول تثبیت/جامدسازی به عنوان فرآیند مدیریت پسماند حفاری انتخاب شود که از لحاظ محیط زیستی و همچنین از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد. به طور کلی 80 نمونه گرفته شد که از چهار بخش کنده ی شسته شده (سازند)، کنده به همراه سیال حفاری (گل برگشتی به سطح) و نمونه کنده ی تثبیت شده با سیمان (1:12) و نمونه کنده ی تثبیت شده با سیمان (1:12) و سدیم سیلیکات (1:400) تشکیل شده است. 
نتایج و بحث:
نمونه های تهیه شده در انواع مختلف شسته شده، همراه سیال حفاری، تثبیت شده، با سیمان و تثبیت شده با سیمان و سدیم سیلیکات به منظور ارزیابی میزان غلظلت فلزات سنگین، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای و همچنین شوری مورد آزمایش قرار داده شد. غلظت فلزات سنگین در نمونه ها نشان داد که به هیچ نوع فرآیند مدیریت پسماند برای کنترل یا کاهش فلزات موجود در نمونه ها نیازی نیست اما شوری و هیدروکربن ها در عمق 1800 متر و بیشتر نیاز به تصفیه دارند.
نتیجه گیری:
جمع بندی نتایج آنالیزها نشان می دهد که فرآیند شستشو از لحاظ محیط زیستی نسبت به روش مرسوم تثبیت/جامدسازی نیز بهتر می باشد زیرا آلودگی ها از روی کنده ی حفاری پاک شده است که در نتیجه محصول نهایی این فرآیند قابل استفاده خواهد شد، اما در روش تثبیت/جامدسازی، آلاینده ها تصفیه نشده و فقط بدون حرکت می شوند. بنابرایت فرآیند شستشو توانسته است عامل آلودگی را به خوبی از روی کنده های حفاری پاک کند، به طوریکه نمونه های شسته شده تا پایان عملیات حفاری استاندارد خاک ایران را رعایت نموده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of drilling mud-cutting on heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons contamination by case study in well B of Azadegan south oil field

نویسندگان [English]

 • Hamid Sarkheil 1
 • Mojtaba Kalhor 2
 • Yousef Azimi 1
 • Mohammad Talaeian Araghi 1
 • Meisam Fathi Nooran 1

1 College of Environment, Karaj, Iran

2 Pars Haffari, Iran

چکیده [English]

Introduction:
The process of extracting and exploiting oil and gas resources requires a cycle of production, delivery, and recycling of drilling mud or drilling fluid, so achieving the right composition of drilling mud and recycling it as an important and fundamental knowledge in the oil industry and also, the environment. For this purpose, waste management methods are usually used.
Material and methods:
In this study, it has been tried to choose an alternative method instead of the conventional method of stabilization/solidification as a drilling waste management process that is environmentally and economically viable. A total of 80 samples were taken from 4 types of samples were taken from 9 levels in an oil well in south Azadegan field which include mud-cutting mixture, washed cutting, fixed mud-cutting mixture by cement (1:12 portion), and fixed mud-cutting mixture by cement and silica (1:12 and 1:400 portion). 
Results and discussion:
Samples prepared in different types of washed, with drilling fluid, stabilized, with cement and stabilized with cement and sodium silicate to assess the concentration of heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons as well as the salinity tested was placed. The concentration of heavy metals in the samples showed that no waste management process is required to control or reduce the metals in the samples, but salinity and hydrocarbons at a depth of 1800 m and more require treatment.
Conclusion:
Summarizing the results of the analyzes shows that the washing process is better from the environmental point of view than the conventional method of stabilization/solidification because the contaminants have been removed from the drill bit, which will be usable as a result of the final product of this process. However, in the stabilization/solidification method, the pollutants are not purified and only move. Therefore, the washing process has been able to remove the contaminant from the excavation wells, so that the washed samples have observed the standard soil of Iran until the end of the standard drilling operation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Waste management
 • Drilling Fluid
 • Washing
 • Stabilization/Solidification
 • Heavy Metals
 • Polycyclic Aromatic Hydrocarbons