کلیدواژه‌ها = محیط زیست
اثربخشی دوره های آموزش محیط زیست بر سطح دانش، نگرش و مهارت محیط زیست: دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 139-154

10.29252/envs.17.2.139

نجم‌ السادات‌ موسوی؛ مریم شریفیان ثانی؛ ساناز صنایع گلدوز؛ غلامرضا قائدامینی هارونی؛ آذر درویشی؛ فاطمه قمرزاد شیشوان


تحلیل حقوقی مناسبات دولت و محیط زیست در گذار به دولت سبز

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 147-158

وحید نیکخواه؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی


حفاظت از محیط زیست در قبال خسارات ناشی از درگیری مسلحانه

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 139-153

هاجر راعی دهقی؛ جواد نجفی


تجزیه و تحلیل شاخص‌های انرژی در نظام‌های تولید برنج در منطقه نکا

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 53-66

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ افشین سلطانی


اثر تولید ناخالص دا‏خلی و مصرف انرژی بر آلودگی آب‪های ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1392

هومان لیاقتی؛ حلیمه جهانگرد؛ نغمه مبرقعی دینان


منشاءیابی و تعیین پیوند فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

فریبا زمانی هرگلانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدمسعود منوری؛ پرویز آبرومند آذر


سازمان های بین المللی ،محیط زیست و مسائل اقتصادی شمال – جنوب

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

حسین پور احمدی میبدی؛ عبدالمحمود محمدی لرد


حمایت کیفری از گونه های جانوری در ایران

دوره 7، شماره 2، دی 1388

محمد حسین رمضانی قوام آبادی


آب و قانونگذاری

دوره 2، شماره 8، تیر 1384

عبدالعلی شرقی