کلیدواژه‌ها = شاخص کیفیت آب
بررسی کیفیت آب زیرزمینی منطقه 10 تهران و مقایسه با استانداردهای ایران (INSO) و EPA برای استفاده شرب

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 253-268

10.29252/envs.17.1.253

فاطمه عفتی؛ جواد بیات؛ مریم روحی کریق؛ معصومه مولایی


تعیین ویژگی و شاخص کیفیت آب رودخانة کُر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

وحیده شیخی؛ فرید مر؛ عطا شاکری