کلیدواژه‌ها = کیفیت آب زیرزمینی
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای هدف های آبیاری و شرب

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 89-106

10.29252/envs.17.3.89

مجتبی قره محمودلو؛ علی حشمت‌پور؛ نادر جندقی؛ علی زارع؛ حسین مهرابی


توسعه شهری و آلودگی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت همدان – بهار)

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 101-112

محمد صادق علیائی؛ جواد فصیحی رامندی؛ حمید سپهریان؛ ضیاالدین الماسی


تعیین روند تغییرات پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی دشت شبستر

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 19-38

مهدی پناهی؛ فرهاد میثاقی؛ فرید قنبری