کلیدواژه‌ها = استان گیلان
برآورد تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای برنج ارگانیک در خانوارهای شهری استان گیلان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 113-124

محمد کاوسی کلاشمی؛ مرتضی حیدری شلمانی؛ محمدرضا نظری


مقایسه پایداری مصرف نهادهها در مزارع شالیکاری سنتی و تجهیز شده ایران(مطالعه موردی استان گیلان)

دوره 9، شماره 2، دی 1390

محمدصادق ابراهیمی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ سیدحمید موحد محمدی؛ ایرج صالح