کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره ای
بررسی تغییرات گستره جنگل های مانگرو با استفاده از RS و GIS (بررسی موردی: مانگروهای استان هرمزگان)

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 75-92

داود مافی غلامی؛ معصومه بهارلوئی؛ بیت اله محمودی