مدلسازی اجماعی هجوم بالقوه کهور پاکستانی (Prosopis juliflora (SW.) DC) در منطقه مکران

محدثه امیری؛ محمد شفیعی زاده؛ مصطفی ترکش؛ سید مصطفی مسلمی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.52547/envs.2023.1148

چکیده
  سابقه و هدف: گیاهان مهاجم، در حال حاضر مورد توجه اکولوژیست ها، حافظان محیط زیست و مدیران منابع طبیعی هستند و به دلیل گسترش سریع شان تنوع زیستی را کاهش می دهند. این گونه‌ها تغییراتی را در فرآیندهای بوم شناختی، ساختار و کارکرد جامعه در اکوسیستم های طبیعی ایجاد می کنند. بارزترین تغییر در مناطق مورد هجوم، کاهش تنوع زیستی و ایجاد اجتماع ...  بیشتر

بررسی پراکنش گونه Dactylis glomerata در مرتع های شهرستان تکاب (مطالعه موردی مرتع های گولون)

امین محمودیان چوپلو؛ حمید نیک نهاد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.107

چکیده
  سابقه و هدف: تعیین پاسخ گونه ­های گیاهی به عامل­ های محیطی از هدف ­های مهم تجزیه و تحلیل جوامع گیاهی می ­باشد.  هدف تحقیق حاضر، بررسی مهمترین عامل ­های محیطی موثر بر حضور گونه ­ D. glomerataدر مرتع­ های شهرستان تکاب می ­باشد. مواد و روش­ ها:  در این مطالعه، 84  پلات 1 متر مربعی درامتداد آزیموت منطقه مورد مطالعه با روش سیستماتیک ...  بیشتر

تاثیر خصوصیات خاک و آب بر مشخصه های رویشی درختان حرا در رویشگاه قشم استان هرمزگان

شهرام جعفرنیا؛ سید محمد حجتی؛ یحیی کوچ

دوره 9، شماره 4 ، تیر 1391

چکیده
  در این مطالعه ، بررسی آماری رویشگاه های مانگرو سواحل قشم برای شناخت عمومی ، وضعیت ساختار و مولفه های رویشی جنگل های مانگرو جزیره قشم و ارتباط آن با مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک و آب انجام شد. به این منظور شش ترانسکت در سه منطقه مانگروهای متراکم ، مانگروهای دارای تراکم متوسط و مانگروهای با تراکم کم وتنک انتخاب شد و در 60 قطعه نمونه ریال ...  بیشتر