کلیدواژه‌ها = متغیرهای محیطی
مدلسازی اجماعی هجوم بالقوه کهور پاکستانی (Prosopis juliflora (SW.) DC) در منطقه مکران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 205-224

10.48308/envs.2023.1148

محدثه امیری؛ محمد شفیعی زاده؛ مصطفی ترکش؛ سید مصطفی مسلمی