تاثیر خصوصیات خاک و آب بر مشخصه های رویشی درختان حرا در رویشگاه قشم استان هرمزگان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای منابع طبیعی- جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیارگروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این مطالعه ، بررسی آماری رویشگاه های مانگرو سواحل قشم برای شناخت عمومی ، وضعیت ساختار و مولفه های رویشی جنگل های مانگرو جزیره قشم و ارتباط آن با مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک و آب انجام شد. به این منظور شش ترانسکت در سه منطقه مانگروهای متراکم ، مانگروهای دارای تراکم متوسط و مانگروهای با تراکم کم وتنک انتخاب شد و در 60 قطعه نمونه ریال پارامترهای رویشی ، تراکم درختان در هکتار، درصد تاج پوشش ، ارتفاع درخت ، تعداد ریشه های هوایی ، ارتفاع ریشه های هوایی و زادآوری در واحد سطح اندازه گیری شد.در نهایت ارتباط بین مشخصه های مختلف رویشی در سطوح مختلف تراکم تاج پوشش و مشخصه های مختلف خاک و آب با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه مولفه های اصلی بر روی 15 متغیر محیطی اندازه گیری شده، نشان داد که مولفه های اصلی اول و دوم به ترتیب 63/86 و 36/13درصد از تغییرات پارامترهای مورد بررسی را توجیه می کنند. بطور کلی می توان عنوان نمود که درصد مواد آلی خاک، سدیم ودرصد رس خاک در سطوح با تراکم بالای تاج پوشش از عوامل موثر در مشخصه های رویشی درختان حرا در این سطوح تلقی می شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Soil and Water Characteristics on the Vegetative Parameters of Hara Trees in the Qeshm Mangrove Habitat, Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • Shahram Jafarnia 1
  • Seyed Mohammad Hojjati 2
  • Yahya Kooch 1
1 PhD student, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources & Marine Sciences, University of Tarbiat Modares
2 Assistant professor Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari
چکیده [English]

In this study, a statistical survey of the mangrove habitat of Qeshm Island was carried out for better public recognition and its structure and the vegetative mangrove forest components as well as their relationship to the physical and chemical characteristics of soil and water were examined. In order to do this, six transects were chosen in three regions of mangrove with closed, medium, and low canopy density, respectively. In 60 sample plots, the vegetative parameters, tree density per hectare, canopy percentage, aerial root density and height, regeneration, and tree height were measured per unit area. In the center of each sample, fifteen physical and chemical soil and water parameters were measured. Finally, the relationship between the various vegetative characteristics at different cover densities and soil-water characteristic levels was studied using principal component analysis (PCA). The results of PCA on fifteen recorded environmental variables showed that the first and second principal components explain 86.63% and 13.36% of the evaluated parameter changes, respectively. Generally, the soil organic matter and clay percentage as well as the sodium level in areas with high densities of cover are considered to be factors impacting on the vegetative characteristics of Hara trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Vegetative parameters
  • Environmental variables
  • Canopy density
  • Principal component analysis