نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این مطالعه ، بررسی آماری رویشگاه های مانگرو سواحل قشم برای شناخت عمومی ، وضعیت ساختار و مولفه های رویشی جنگل های مانگرو جزیره قشم و ارتباط آن با مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک و آب انجام شد. به این منظور شش ترانسکت در سه منطقه مانگروهای متراکم ، مانگروهای دارای تراکم متوسط و مانگروهای با تراکم کم وتنک انتخاب شد و در 60 قطعه نمونه ریال پارامترهای رویشی ، تراکم درختان در هکتار، درصد تاج پوشش ، ارتفاع درخت ، تعداد ریشه های هوایی ، ارتفاع ریشه های هوایی و زادآوری در واحد سطح اندازه گیری شد.در نهایت ارتباط بین مشخصه های مختلف رویشی در سطوح مختلف تراکم تاج پوشش و مشخصه های مختلف خاک و آب با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه مولفه های اصلی بر روی 15 متغیر محیطی اندازه گیری شده، نشان داد که مولفه های اصلی اول و دوم به ترتیب 63/86 و 36/13درصد از تغییرات پارامترهای مورد بررسی را توجیه می کنند. بطور کلی می توان عنوان نمود که درصد مواد آلی خاک، سدیم ودرصد رس خاک در سطوح با تراکم بالای تاج پوشش از عوامل موثر در مشخصه های رویشی درختان حرا در این سطوح تلقی می شوند

کلیدواژه‌ها