1. بررسی منشأ و اثرات بهداشتی آئروسل های اتمسفری در شهر تهران

بلال اروجی؛ عیسی سلگی؛ اصغر صدیق زاده

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 79-100

چکیده
  سابقه و هدف: با وجود پیشرفت های اخیر در افزایش کیفیت هوا، بخش عمدهای از جمعیت در مناطق شهری ساکن هستند کهاستانداردهای بین المللی را رعایت نکرده و دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی را درباره بهداشت عمومی رعایت نمی کنند. در یک دههاخیر، تحقیقات نشان داده است که آلودگی هوا به ذرات PM نه تنها در مرگومیر، بلکه در بروز بسیاری از بیماریها ...  بیشتر

2. مدل‌سازی آلودگی چاه‌های جذبی بر آب زیرزمینی

بلال اروجی؛ عیسی سلگی؛ محمد صادق علیائی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 75-90

چکیده
  سابقه و هدف: چاه‌های جذبی از رایج‌ترین انواع تاسیسات بهداشتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه هستند. این چاه‌ها به‌عنوان مکانیزمی برای جداسازی فاز مایع از جامد هستند، اما در بیشتر آنها شرایط برای نیتروژن‌دهی محلول حاوی سرب فراهم بوده که می‌تواند حجم قابل‌توجهی از آلودگی را وارد منابع آب زیرزمینی کند. ازاین‌رو برای بررسی نیترات ...  بیشتر

3. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت اسدآباد همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

بلال اروجی؛ عیسی سلگی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 91-104

چکیده
  پهنه بندی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان از روش های کنترل آلودگیآنهاست که در این پژوهش، برای آبخوان اسدآباد استفاده شد . در اینکار برای شناسایی نواحی آسیب پذیر آبخوان دشت اسدآباد در برابرآلودگی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان از سه روش دراستیک،SINTACS و SI استفاده شد. ابتدا نقشه حساسیت دشت برای هر یک ازمدل های مورد نظر، با توجه به لایه های اطلاعاتی ...  بیشتر