نام داور سمت / سازمان
Maryam Abbasi استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده عمران، آب و محیط زیست
saeedeh Ataei بن
hamid ershadifar ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و علوم جوی شهرستان چابهار، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
Sajjad Moharramnejad دانشگاه تبریز
morteza molaei دانشگاه ارومیه
phln n,gjd fhki مرکز تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی
Reihaneh Rasoolzadeh پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
Masoud Yazdanpanah دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
الهام ابراهیمی گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
وحیده ابراهیم نیا دانشگاه شهید بهشتی
علی ابوالحسنی سورکی پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
اکرم احمدی دانشگاه شهید بهشتی
حسن احمدی
محسن احمدی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود احمدی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
فراهم احمد زاده گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مژگان احمدی ندوشن گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) مرکز تحقیقات پسماند و پساب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
مصطفی احمدوند گروه مدیریت توسعه روستایی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه یاسوج
مسعود اربابی جهاد کشاورزی
بلال اروجی دانشگاه شهید رجایی
محسن آزادبخت دانشگاه شهید بهشتی
جواد اسحاقی گروه جنگلداری- دانشکدهمنابع طبیعی- دانشگاهارومیه
مرضیه اسدی اقبلاغی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا اسدالهی گروه محیط‌ زیست و شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
علی اسکندری
مهناز اسکندری استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
علی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس
حسن اسماعیل زاده گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا اصغری پور گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
علی رضا اعجازی رسمی سازمان محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
زینب اقا شریعتمداری دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه سادات آقامیرمحمدعلی گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسن اکبری
طیبه اکبری ازیرانی دانشگاه شهید بهشتی
سیدرضا امیری
مرجان انشاییه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (IROST)
امیر انصاری دانشگاه اراک
حسن اوجاقلو عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
مهشید اولادی کلاریجانی دانشگاه شهید بهشتی
ضیاالدین باده یان تهران
علی بالی
فیروزه بردبار دانشگاه کرمان
شهین دخت برق جلوه گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
پریا برومندی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران
مسعود بیژنی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
طیبه بساکی استادیار دانشگاه پیام نور استان مرکزی
مهدی بلفیون پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی
روشنا بهباش
حسین بهرامی
دکتر بهرامی No-employment
فهیمه بهرامی مهنه گروه بازرگانی داخلی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهران، ایران
محسن بهمنی هیات علمی دانشگاه شهرکرد
مریم پازوکی
خسرو پیری دانشگاه شهید بهشتی
صادق پرتانی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی پرتوی نیا گروه پالایش‌زیستی، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
مهدی پناهی دانشگاه زنجان
جابر پناهنده عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مریم پناهنده کارشناس پژوهش-جهاد دانشگاهی واحد گیلان
فرزین پورامیر
هادی پورباقر دانشیار دانشگاه تهران
مونا پور عیسی دانشگاه پیام نور
الهه پورفخرایی
هادی تابانی استادیار، پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فاطمه تاج بخش دانشجوی دکتری زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
مهدی تازه -
فرج اله ترنیان
سیدحسن تقوائی دانشکده معماری و شهرسازی
جعفر توکلی
محمد جاویدکار دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده علوم محیطی
زهرا جعفری دانشگاه شهید بهشتی
علی جعفری تهران
زینب جعفریان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎو رزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری
علیرضا جعفر نژادی عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب رییس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شهریار جعفری نژاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه محیط زیست
مهدی جلیلی قاضی زاده دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده ی علوم محیطی، گروه فن آوریهای محیط زیست
شهرام جمالی علم و صنعت
علی جهانی دانشکده محیط زیست کرج
اسفندیار جهانتاب دانشگاه تهران
فاطمه جهانی شکیب دانشگاه بیرجند
حسین جوانبخت
همایون حبیبی علامه
محمدامین حیدری دانشگاه تهران
کبری حیدربیگی
نعمت حسنی استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
سید باقر حسینی
امین حسینی اصل گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
محمد مهدی حسین زاده Shahid Beheshti university
بهرام حسن زاده کیابی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
آیدین حمیدی
ابوالقاسم خالقی زاده موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
کمال خدایی گروه زمین شناسی محیطی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی
آیدین خدائی
سرور خرم دل گروه زارعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا خشنود علوم تحقیقات
غلامرضا خوش فر دانشگاه گلستان
حمیده دالایی کارشناس سازمان هواشناسی کشور
محمدعلی دری
کاظم درویش بسطامی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احسان ده یادگاری دانشگاه شهید بهشتی
رضا دیهیم فرد گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
بهنام دولتی دانشگاه ارومیه
مهدی رجبیون دانشگاه عالی دفاع ملی
احسان رحیمی دانشگاه شهید بهشتی
بیژن رحمانی .Associate prof
حسین رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه
حمیدرضا رحمانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
محمد رحمانی عضو هیات علمی گروه علوم محیط زیست دانشگاه مازندران
امید رحمتی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
یوسف رحیم سوری گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشکگاه ارومیه
سجاد رحیمی مقدم گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
نجمه رزمخواه عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
فرشاد رزمگاه دانشگاه شهید بهشتی
مجید رستمی دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
مسلم رستم پور استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
یوسف رشیدی هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا رضایی دانشگاه گرگان
حسن رضا دوست چهارده دانشگاه شهید بهشتی
محبوبه رضایی ناندلی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
محمد هاشم رضائی استادیار دانشگاه پیام نور استان مرکزی
حمید روستا دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
لعبت زبردست دانشگاه تهران
محمد یزدی دانشگاه شهید بهشتی
سید عباس یزدانفر دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا زمانی دانشگاه تورکو
غلامرضا سیاحتی استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
رومینا سیاح نیا گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
امیر سالمی گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
کمال سیاه چشم گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
احد ستوده گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه یزد
حمید سرخیل گروه محیط زیست انسانی، دانشکده محیط زیست
مرضیه سرمدی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه
مطهره سعادت پور
آتوسا سلیمانی گروه برنامه ‏ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
فرشاد سلیمانی ساردو گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت
امیر سمیاری گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدحسین سینکاکریمی دانشگاه مازندران
محمد سهرابی
مریم شاپوری *دانشگاه آزاد اسلامی
کامران شایسته دانشگاه ملایر
محمدرضا شیری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
فاطمه شریعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فاطمه شریعتی گروه محیط‌زیست، واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان،ایران
مجید شفیع پور عضو هیئت عملی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ناصر شفیعی ثابت گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
حسین شفیع زاده مقدم دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا شکیبا گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدرضا شکری دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری زیستی
علی اکبر شمسی پور دانشکده جغرافیا-گروه جغرافیای طبیعی-دانشگاه تهران
محمدرضا شهبازبیگیان عضو هیات علمی
تکتم شهریاری گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
لیلا شیوا شهید بهشتی
ریحانه صابری پیروز
محمد رضا صادقی بنیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ستار صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
صادق صالحی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
حسین صباحی دانشگاه تهران
شهریار صبح زاهدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان
مهدی صبوری پور عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
امید صدیقی
دکتر صدیق کیا تربیت مدرس
محسن صفائی گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریای، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
ادوین صفری
پرستو صنیعی استادیار دانشکده علوم و فن آوری زیستی
محمود صوفی ​PhD student in Biodiversity and Ecology Workgroup on Endangered Species J.F. Blumenbach Institute of Zoology and Anthropology Georg-August-Universität Göttingen
مرتضی ضیاءالدینی آورانی دانشگاه دریانوردی چابهار
امیر طالبی
سیده نرجس طباطبائی دانشگاه شهید بهشتی
تقی عبادی
محمد عبدی گودرزی سر م سازی
اصغر عبدلی گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‏ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
لیلا عبدلی
علی عزیزی مدرس دانشگاه محقق اردبیلی
آزاده عسکری گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
یوسف عظیمی دانشکده محیط زیست/کرج
حسین عقیقی مرکز مطالعات سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی
جعفر یعقوبی
منصور علی آبادیان
علیرضا علی پور دانشگاه تربیت مدرس
یاسر علیزاده دانشگاه ایلام
کاملیا علوی هیات علمی استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد
سمیه سادات علویان پطرودی دانشجوی دکترا پژوهشکده علوم محیطی- دانشگاه شهید بهشتی
جاوید عمارت پرداز عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حسن عینی
پرویز غلامی دانشگاه یاسوج
اسفندیار فاتح
حسینعلی فاخر دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات تهران
آذر فاریابی گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
مجتبی فاضلی
سجاد فاضل توسل
ابراهیم فتاحی گروه آلودگی هوا، پژوهشکده هواشناسی
احمد فتاحی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
حسین فراست دانشگاه فرهنگیان
عباس فلاح کریمی دانشگاه ارومیه
زهره فنی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مسعود فهرستی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
مسعود فهرستی ثانی
احسان اله قاسمی فردوسی مشهد
فرید قاسمی
میترا قاسمی
مهدی قاسمی
سید محمود قاسمپوری عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
زهره قاضی طباطبایی هیات علمی/ مدیر مرکز رشد
امیر قاضی لو ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و علوم جوی شهرستان چابهار، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
مرتضی قبادی هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه لرستان
ساسان قبادیان مدیرگروه رشته مهندسی محیط زیست- دانشگاه تربیت مدرس
علی قدیری پژوهشکده علوم محیطی- دانشگاه شهید بهشتی
حسام قدوسی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
مهدی قربانی Shahdi Beheshti
علی قرقانی گروه باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز
مجتبی قره محمودلو گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
علی اکبر قطبی راوندی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا قلیچی پور
حیدر قلی زاده دانشگاه زنجان
محمد قلی زاده دانشگاه گنبد کاووس
محمد رضا قلمبران عضو هیات علمی
محمد کابلی دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی- گروه محیط زیست- کرج
جعفر کامبوزیا گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
محمد کاوسی کلاشمی دانشگاه گیلان
عبدالرضا کرباسی دانشیار ،گروه مهندسی محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
سعید کریمی
انوشه کفاش دانشگاه تهران
مهدی کلاهی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا کنعانی دانشگاه شهید بهشتی
حبیب کولیوند دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی گلستانی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
هومان لیاقتی گروه اقتصاد، آموزش و سیاست محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
شهلا لجم اورک رمه چری دانشگاه شهید بهشتی
حسن لشکری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
امید لطفی فر
نغمه مبرقعی دینان دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
زهیر متکی دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد میثاقی گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده.کشاورزی، دانشگاه زنجان
احمدرضا محرابیان دانشگاه شهید بهشتی
بختیار محمدی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
هدا محمدی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد
فرشاد محمدیان استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سید‌جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد،6541861841 ، ایران
علی محمدیان بهبهانی گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ارش محمدزاده دانش‌آموخته دکتری گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
قاسم محمدی کاشانی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
شاهین محمد نژاد
حسین محمودی استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سید هادی محمودی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
صالح محمودی دانشگاه شهید بهشتی
علی مختصی بیدگلی دانشگاه تربیت مدرس
مجید مخدوم گروه جنگلداری واقتصاد جنگل‌ -دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران
مریم میرآبی گروه مهندسی محیط زیست، پردیس فنی مهندسی عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی
روح اله مرادی
محمد حسین میرجلیلی گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مهدی مریدی
محمد امین میر رضایی دانشگاه تهران
رضا میرزایی تالارپشتی گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه میرزاجانی دمنه مرکز تحقیقات پروتئین، دانشگاه شهید بهشتی، G.C.،
ندا میری کرم دانشگاه شهید بهشتی
علی اصغر میرک زاده دانشگاه رازی کرمانشاه
سید علیرضا میر کمالی استاد دانشگاه شهید بهشتی
مریم مروتی گروه علوم و مهندسی محیط‌ زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران
علیرضا مساح
مسعود مسعودی دانشگاه شیراز
پریسا مشایخی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان،
زهرا مشایخی پژوهشگاه صنعت نفت
حسین مصطفوی دانشگاه شهید بهشتی
معرفت مصطفوی راد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
وحید مغانی بیله سوار دانشگاه محقق اردبیلی - شرکت مدیریت منابع آب ایران (کارشناس منابع آب گیلان-آستارا)
تکتم مکی
دکتر آرش ملکیان
مسعود مینایی
داریوش مینایی تهرانی
احمد منبوهی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران
حامد منصوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، همدان، ایران.
نبی اله منصوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
حمید موذنی
سیدرستم موسوی گروه جنگلداری- دانشکده منابع طبیعی0 دانشگاه ارومیه
سید رمضان موسوی
وحید موسوی
رضا نادری دانشگاه دامغان
سعید نادری دانشگاه گیلان
مهدی نادری
سید افشین ناطقی شاه رکنی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
محمد رضا نبید SBU
رضا نجاری دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
لاله نراقی
اکرم نشاط گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
منوچهر نصری دانشگاه لرستان
تورج نصر آبادی تهران
ایرج نصرتی هیات علمی
شهرام نظری
محمد رضا نظری گروه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
مرجان السادات نعمتی مهر دانشگاه شهید بهشتی
افسانه نعیمی فر دانشگاه تهران
وحید نیکخواه دانشکده حقوق و علوم سیاسی انشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین نیک فال پژوهشکده هواشناسی
امید نوری گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
حمید نوری Malayer University
سعید نوروزیان ملکی دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد هادی پور دانشگاه اراک-دانشیار
سید حسین هاشمی دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
سید محمود هاشمی
فرح سادات هالک پژوهشگاه مواد وانرژی- پژوهشکده انرژی
سعیده هراتی فرد دانشگاه شهید بهشتی
حسن هویدی
حسین وارسته مرادی دانشیار دانشکده شیلات و محیط زیست- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین وحیدی
محمد جواد وریدی
وحید ورشاویان گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
هادی ویسی گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
محمد یوسفی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
مسعود یوسفی
الهام یوسفی روبیات گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه بیرجند
جواد وفابخش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
محمد حسن وکیل پور دانشگاه تربیت مدرس
دکتر خلیل ولیزاده کامران