اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هومان لیاقتی

پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375526
h-liaghatisbu.ac.ir
0000-0003-0604-6328

h-index: 9  

سردبیر

فراهم احمدزاده

تنوع زیستی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375657
f_ahmadzadesbu.ac.ir
0000-0001-7152-8484

h-index: 18  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بابک نعیمی

مدیریت زیست محیطی و برنامه ریزی منطقه ای دپارتمان زیست شناسی، دانشگاه اوترخت، اوترخت، هلند

www.uu.nl/staff/BNaimi
b.naimiuu.nl
0000-0001-5431-2729

h-index: 21  

احمد مصدق منشادی

فیزیولوژی و مدلسازی محصولات زراعی دپارتمان علوم محصولات زراعی، انیستیتو آگرونومی، دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی، وین، اتریش

boku.ac.at/en/personen/person/EC3A3A43869697D0
manschadiboku.ac.at
0000-0002-7647-6617

h-index: 22  

میگوئل کاروترو

تنوع زیستی و حفاظت مرکز تحقیقاتی تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، دانشگاه پورتو، پورتو، پرتغال

carreterocibio.up.pt
0000-0002-2335-7198

h-index: 41  

دنیس رودر

مدل سازی توزیع گونه ای موزه تحقیقاتی الکساندر کوئینگ، دانشگاه بن، بن، آلمان

d.roedderleibniz-lib.de
0000-0002-6108-1639

h-index: 42  

بهمن جباریان امیری

مدلسازی و ارزیابی محیط زیست گروه اقتصاد منطقه ای و محیط زیست، دانشکده اقتصاد و جامعه شناسی ، دانشگاه لودز، لوذر، لهستان.

www.uni.lodz.pl/pracownicy/bahman-jabbarian-amiri
bahman.amiriuni.lodz.pl
0000-0003-1382-786X

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه

مجید مخدوم

ارزیابی محیط زیست گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmakhdom/?lang=en-gb
mmakhdomut.ac.ir
0000-0001-9462-1649

h-index: 11  

بهرام حسن زاده کیابی

اکولوژی حیات وحش و آبزیان دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=cS6dG6oAAAAJ&hl=en
b-kiabisbu.ac.ir
0000-0002-2352-5067

h-index: 23  

حبیب باقری

شیمی تجزیه محیط زیست گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

sharif.edu/~bagheri/Bagheri.htm
bagherisharif.edu
0000-0002-1678-8766

h-index: 42  

کورس خوشبخت

تنوع زیستی کشاورزی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375530
k_khoshbakhtsbu.ac.ir
0000-0001-8152-4292

h-index: 13  

علی مهدی نیا

شیمی محیط های دریایی دانشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم دریایی، تهران، ایران

mehdiniainio.ac.ir
0000-0001-6080-0681

h-index: 40  

حسین گنجی‌دوست

مهندسی محیط زیست گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/~h-ganji
h-ganjimodares.ac.ir
0000-0002-0539-9837

h-index: 19  

ژانت الیزابت بلک

حقوق محیط زیست و حقوق بشر گروه حقوق بشر ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375586
j-blakesbu.ac.ir
0000-0002-6158-3559

h-index: 9  

کارشناس نشریه

محدثه صادقی

مهندسی کشاورزی، زراعت پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sadeghim004gmail.com

تیم اجرایی

بهروز نامدار

مهندسی گلهای زینتی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

b.namdar1368gmail.com