مدلسازی نقش دانش، نگرش و ارزش های محیط زیستی گردشگران در بروز رفتارهای سازگار با محیط (نمونه موردی: گردشگران ایرانی و خارجی شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
بسیاری معتقدند بروز مشکلات محیط زیستی به عامل ­های مختلفی از جمله میزان آگاهی، شرایط، بسترها و هنجارهای جامعه بستگی دارد. به همین دلیل باید دانست افراد درباره محیط زیست چگونه فکر می­ کنند، چه شناختی از آن دارند و تا چه اندازه، نسبت به طبیعت و محیط زیست دغدغه دارند. هدف این مقاله آگاهی از تاثیر دانش، نگرش و ارزش­های محیط زیستی گردشگران شهر قم در بروز رفتار محیط زیستی آن­ها است.
مواد و روش­ها:
پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران شهر قم تشکیل داده ­اند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 386 نفر برآورد و 200 پرسشنامه بین گردشگران داخلی و 186 پرسشنامه بین گردشگران خارجی به طور تصادفی توزیع گردید. پژوهش طی فاصله زمانی زمستان 1395 و بهار و تابستان 1396 صورت پذیرفته است. ابزار تحقیق، پرسشنامه ­ای است که بوسیله­ ی محقق ایجاد شده است که روایی آن به روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.762 مورد تأیید قرار گرفت. برای انجام تحلیل های توصیفی و آزمون های آماری t تک نمونه ­ای و ضریب همبستگی اسپیرمن از نرم افزار SPSS و برای مدلسازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS استفاده گردید.
نتایج و بحث:
جهان در حالتی قرار دارد که متخصصان محیط زیست آن را در حالت فشار بیش از حد و سقوط می­ دانند. تغییر ویژگی­ ها و مشخصه ­های مشکل­ های محیط زیست از سطح ملی به سطح جهانی، از متمرکز به پراکنده، از کوتاه مدت به بلند مدت و از پیچیدگی کم به پیچیدگی زیاد ایجاب می­ کند که به عامل ­های اثر گذار در بروز رفتارهای محیط زیستی توجه بیشتری گردد. تجربه نشان داده است که در مکان­ هایی که گردشگری بدون چارچوب، برنامه ­ریزی و استراتژی مشخص توسعه یافته، مشکل­ های محیط زیستی و اجتماعی متعددی ظاهر شده است و در دراز مدت مشکل­ های گردشگری بیشتر از فایده­ های آن بوده است. بروز چنین رویدادهایی سبب شکل گیری جنبش ­های محیط زیستی گردیده است. به وجود آمدن اندیشه حمایت از محیط زیست ضرورت توجه به ارزش­ها و رفتارهای محیط زیست را بیش از پیش نشان می­ دهد. بدیهی است که در فرایند شکل دهی به رفتار، عامل ­ها و متغیرهای بسیاری نقش دارند. به همین دلیل حرکت به سمت درک بیشتر  پیچیدگی­ های ارزش­ ها، نگرش­ ها، زمینه ­ها و عوامل شخصیتی که رفتار خاصی را تحت تاثیر قرار می ­دهند ضروری است. در تحقیق حاضر نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن با سطح معناداری 0.776 نشان داد که بین مدت زمان اقامت گردشگران و رفتار محیط زیستی آن­ها ارتباطی وجود نداشته است. نتایج آزمون t تک نمونه­ای بیان می­کند که گردشگران مذهبی از حضور در قم رضایت داشته و نسبت به آن وفاداری دارند. وجود بارهای عاملی به میزان 0.37، 0.41 و 0.41 برای متغیرهای پنهان دانش، نگرش و ارزش محیط زیستی گردشگران نشان داد که متغیرهای اشاره شده در سطح اطمینان 95 درصد بر بروز رفتارهای محیط زیستی گردشگران تاثیرگذار بوده ­اند. از بین عامل­ های مورد بررسی عامل نگرش محیط زیستی گردشگران نقش بیشتری در تبیین رفتارهای محیط زیستی آنان داشته است.
نتیجه ­گیری:  
باید بیان داشت در بین عامل ­های اثر گذار بر بروز رفتارهای محیط زیستی نگرش محیط زیستی گردشگران اثر بالاتری بر رفتارهای آنان داشته است. اثر ارزش­ های محیط زیستی بر رفتار محیط زیستی گردشگران دومین عامل اثر گذار بوده است و ارزش‌های محیط زیستی گردشگران در این بین کمترین اثر گذاری را به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن مدت زمان اقامت گردشگران ارتباطی با رفتارهای محیط زیستی آنان نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the role of knowledge, attitude and environmental values of tourists in showing environment-friendly behaviors (case study: tourists of Qum)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Shaterian
 • Sedigheh Kiani Salmi
 • Seyede Zahra Mirdadashi Kari
Department of Geography and Ecotourism, Faculty of Natural Resource and Earth Science, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Many believe that the occurrence of environmental problems depends on a variety of factors, including the level of awareness, and conditions and norms of the community. For this reason, it's important to know how people think about the environment, how much they know it, and how much they are concerned about nature and the environment. The purpose of this study was to evaluate the impact of knowledge, attitude and environmental values of tourists on their environmentally friendly behavior in the city of Qom.
Material and methods:
This research is a descriptive-analytical study. The statistical population of the study were tourists visiting the city of Qom. The sample size was estimated 386 individuals based on Cochran formula. In total, 200 and 186 questionnaires were randomly distributed among domestic and foreign tourists, respectively. This research was conducted during spring and summer of 2017. The research instrument was a questionnaire and its validity was confirmed by the formal method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.762). For descriptive analyzes, one-sample T-test and Spearman correlation coefficient were used with SPSS software and for structural equation modeling, AMOS software was used.
Results and discussion:
Worsening of the environmental problems from national to global level and from short to long term, makes it more important to pay attention to the factors affecting the environment-friendly behaviours. Experiences have shown that there are numerous environmental and social problems in areas where tourism has been developed without a framework, planning and strategy, and in the long run, tourism has created more problems than benefits. The emergence of such problems has led to the formation of environmental movements. The emergence of the idea of protecting the environment further emphasizes on the need for attention to environmental values and behaviors. Obviously, in the process of shaping behavior, many factors and variables are involved. For this reason, it is necessary to move towards a greater understanding of the complexities of the values, attitudes, and personality factors that influence particular behaviors. In the current study, the results of Spearman correlation test with a significant level of 0.776 showed that there was no relationship between the duration of stay of tourists and their environmental behavior. The results of the one-sample T-test indicated that religious tourists are satisfied and are loyal to Qom. Existence of factor loadings of 0.37, 0.41 and 0.41 for the hidden variables of knowledge, attitude and environmental valueof tourists, respectively, showed that these variables had a positive effect on the environmental behaviors of tourists at 95% confidence level.
Conclusion:
It should be noted that among the factors affecting the environmentally friendly behaviors, environmental attitudes of tourists have had a greater effect on their environment-frinedly behaviors. The environmental values were the second most influential factor, and the environmental values of tourists was the least influential factor on the environment-frinedly behaviors. In addition, the duration of stay was not related to the environmentally friendly behaviors of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental values
 • Environmental knowledge
 • Environmental behaviors
 • Environmental attitude
 • Structural equation modeling
 • Qom city
 1. Azad Armaki, T., 2012. The Intellectual Foundations of the Theory of Iranian Society. Scientific Publication, Tehran, Iran.
 2. Alavi, M., 2013. Modeling structural equations in health science education researches. Iranian Journal of Medical Education. 13(6), 519-530.
 3. Arcury, T.A., 1990. Environmental Attitudeand Environmental Knowledge. Society forApplied Anthropology. 49, 300-304.
 4. Aligolizadeh Firoozjayi, N., Ramezanzadeh Lasbui, M. and Esmaeili, M., 2015. Measuring the Environmental Behaviors of Tourists in Kwiri and Desert Destinations Case Study: Rural Areas of Khour and Biabanak. Rural Studies. 6 (2), 253-274.
 5. Barr, S., Ford, N., Gilg, J. and Andrew, W., 2003. Attitudes Towards Recycling Household Waste in Exeter, Devon: Quantitative & Qualitative Approaches. Local Environment. 8, 407-421.
 6. Barr, Stewart. 2007. Factors Influencing EnvironmentAttitudes and Behaviors: A UK Case Study of Household Waste Management. Journal of Environment and Behavior. 39, 435-473.
 7. Barrow, CH., 2001. Principles and Methods of Environmental Management (Translator: Mehrdad Androudi), Tehran, Congressional Publishing.
 8. Barr, Stewart., Ford, Nichlas. J., Gilg, Andrew. W., 2003. Attitudes Towards Recycling Household Waste in Exeter, Devon: Quantitative & Qualitative Approaches. Local Environment. 8, 407-421.
 9. Barr,Stewart. 2007. Factors Influencing EnvironmentAttitudes and Behaviors: A UK Case Study of Household Waste Management. Journal of Environment and Behavior. 39, 435-473.
 10. Barbara, M. Bayern. 2011. Application and Analysis of Structural Equation Modeling in Humanities Using AMOS Software, Translator: Dr. Ali Hosseinzadeh, in collaboration with Mr. Hossein Erfani, Sajjad Shamsi Kushaki, Seyyed Mehdi Mohammadi, Shoushtar Azad University, 500 p.
 11. Boshagh, Mohammad Reza. 2015. Modeling of structural equations in humanities (Amos 22). Publications of Sociologists. Tehran.
 12. Cotrell, Stuart. P., 2003. Influence of Socio-Demographics and Environmental Attitudes on General Responsible Environmental Behavior Amongrecreational Boaters. Environment and Behavior. 25, 322-348.
 13. Domina, Tanya., Koch, Kathryn. 2002. Convenience and Frequency of Recycling: Implication for Including Textiles in Curbside Recycling Programs. Environment and Behavior. 25, 322-348.
 14. Durkheim, E. 1990. Fundamental forms of religious life (Translator: Bagher Parham), Center publishing.
 15. Dolnicar, Sara., Juvan, Emil. (2015). Measuring Environmentally Sustainable Tourist Behaviour. Annals of Tourism Research. 59, 30-44.
 16. Entezari, A., 2012. Exploring the principles of the protection the environment. Journal of Research in Belief. 2 (7), 71-47.
 17. Ester, Peter., 1984. Consumer Behavior and Energy Conservation
 18. Ferdowsi, S., Mortazavi, Sh., Rezvani, N., 2007. The relationship between environmental knowledge and environmental behaviors. Human Sciences Journal. (53), 266-253.
 19. Fathi Vahjargah, C., 2003. Women's Environmental Knowledge for Sustainable Development (Translators: Mohsen Farahini Farahani, Azarmah Sanjari, Forough Kazemi), Shahid Beheshti University Press.
 20. Fazeli, M., Jafar Salihi, S., 2013. Attitude gap, knowledge and behavior of tourists. Journal of Tourism Management Studies. 8 (22), 161-161.
 21. Fahimi, A. and Mashhadi, A., 2009. Intrinsic value and instrumental value in environmental philosophy (from philosophical approaches to legal strategies). Quarterly Journal of Qom University. 11 (41), 195-216.
 22. Fransson, Niklas., Garling, Tommy. 1999. Environmental Concern Conceptual Definitions, Measurement Methods, and Research Findings. Journal of Environmental Psychology. 19, 369-382.
 23. Frick, J., Kaiser, F. and Wilson, M., 2004. Environmental Knowledge and Conservation Behavior: Exploring Prevalence and Structure in a Representative Sample. Personality and Individual Differences. 37, 1597-1613.
 24. Gharlakh, M., Ramezanzadeh Lasbui, M., Galin Sharafi Dini, J., 2009. The environmental effects of tourism on the coast of the city of Ramsar. Quarterly journal of human geography. 1 (3), 1-12.
 25. Golalizadeh, S., Amiri, M. J., Karami, S., Yavari, A. R., Golalizadeh, A., 2012. The Impact of Different Types of Natural Ecosystem Tourism Guide on Environmental Literacy Parameters. Journal of Iranian Natural Ecosystems. 4 (1), 87-99.
 26. Granzin, Kent. L., Olsen, Janeen. E., 1991. Characterizing Participants in Activities Protacting the Environment: a Focus on Donating, Recycling and Conservation Behaviors. Public Policy and Marketing. 10, 1-27.
 27. Haghighatian, M., Hashemianfar, S. A., Ahmadian, D., 2015. Sociological analysis of the role of structural factors in the gap between attitude and environmental behaviors (studied by citizens of Kermanshah city), social studies and research in Iran. 4 (4), 593-614.
 28. Hashempour, S. F., Lahmian, R., Barari, M., 2012. Investigating the Economic and Environmental Impacts of Urban Tourism from Citizens' Perspectives (Case Study: Babolsar Township), Journal of Iranian Natural Ecosystems. 3 (1), 40-55.
 29. Honarbakhsh, N., Ghaffarzadeh, H.R., 2006. Investigating the Economic Consequences of Fighting the Combat Invasive Species in Khazar on the Iranian Coast of the Caspian Sea, Science and Technology of the Environment. 4 (9), 117-127.
 30. Hini, Dean., Gendall, Philip., Kearns, Zane., 1995. The Link between Environmental Attitudes and Behaviour.vol 6. Marketing Bulletin, pp 22-31.
 31. Hopper, Joseph. R., 1991. Recycling as Altruistic Behavioral Strategies to Wxpand Participation in a Community Recycling Program. Environment and Behavior. 195-220.
 32. Kaiser, Florian. G., Wolfing, Sybille., Fuhrer, Urs., 1999. Environmental Attitude and Ecological Behavior. Journal of Environmental Psychology. 19, 1-19.
 33. Hashemi, N., 2010. The role of ecotourism in sustainable rural development. Quarterly Journal of Village and Development. 13 (3), 188-173.
 34. Mokhtari Malekabadi, R., Abdollahi, A. S.t, Sadeghi, H.R., 2012. Analysis and Recognition of Urban Environmental Behaviors (Case Study: Isfahan City). Journal of Urban Planning and Research. 5 (18), 1-20.
 35. Maleki, A, AliPour, P. 2014. Measurement of the Effective Factors of Iranian Women's Environment. Woman in Development. 4, 592-576.
 36. Vaghefi, E., Haghighatian, M., 2014. Investigating the Impact of Cultural Capital (Institutional Dimension) on Environmental Social Behaviors with the Sustainable Urban Development Approach (Case Study: Shiraz City), Quarterly Journal of Economics and Urban Management, 2 (8), 65-43.
 37. Manzanal, Rosario. Fernandez., Barreiro, Luis. Rodriguez., Carrasquer, Jose., 2007. Evaluation of Environmental Attitudes: Analysis and Results of a Scale Applied to University Student. Journal of University of Zaragoza. (91), 988-1009.
 38. Mottaki, Afshin, Hemmati-Guimi, Zahra 2012. Tourism and Environment: (Exploring Opportunities, Concerns and Environmental Behavior among Tourists in Bushehr City). Journal of Planning and Development of Tourism. 1 (3), 168-155.
 39. Oskamp, Stuart., Harrington, Maura. J., Edwards, Todd. C., Sherwood, Deborah. L., Okuda, Shawn. M., Swanson, Deborah. C., 1991. Factors Influencing Household Recycling Behavior. Envirnment and Behavior. 23, 494-519.
 40. Ullman, J.B., (2006). Structural Equation Modeling: Reviewing the Basics and moving Forward, Journal of Personality Assessment, 87(1), 35-50.
 41. Papeli Yazdi, M.H. and Saghaei, M., 2007. Tourism (nature and concepts), Tehran, Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (Samt).
 42. Pazoknejad, Z. and Salehi, S., 2014. Analysis of Social Factors Affecting Students' Attitude and Performance. Journal of Applied Sociology. 25 (3), 88-71.
 43. Tome, G., 2001. Cultural and Environmental Development (Translator: Mohammad Sharipour) First Volume, Ghazal Publications.
 44. Shaytarian, M., Kiani Salami, S., Ghanbari, R., 2017. Evaluation of socio-economic and social effects of Mehr housing from residents' point of view (Case study: Mehr-e-Kashan housing estate). Journal of Geography. 7 (3), 109-126.
 45. Salehi Omran, E., Agha Mohammadi, A., 2008. Assessment of Knowledge, Attitude and Environmental Skills of Primary School Teachers in Mazandaran Province. Quarterly Journal of Education. 24 (3), 91-117.
 46. Salehi, S. and Karimzadeh, S., 2011. Investigating the relationship between environmental knowledge and environmental behavior. Quarterly Iranian Association for Cultural and Cultural Studies. 7 (24), 159-178.
 47. Salehi, S. and Karimzadeh, S., 2013. Investigating the impact of environmental values on environmental behavior (Study of Urmia urban areas). Social Issues of Iran. 5 (2). 78-61.
 48. Salehi, S. and Imamgoli, L., 2015. The role of individual and social norms in the formation of environmental protective behavior, Quarterly. Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 5 (1), 12-21.
 49. Salehi, S., Ghadami, M., Hemmaty Gumi, Z., 2012. Study of environmental behaviors among coastal tourists (Case study: Coastal tourists of Bushehr city during Nowruz). Journal of Planning and Development of Tourism, 1 (1), 58-35.
 50. Stern, Paul.C., 2000. Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior.vol 56. Journal of Social Issue, pp 407-424.
 51. Steg, Linda., Groot, Judith. Im. De., Dreijernik, Lieke., Abrahamse, Wokje., Siero, Frans. 2011. General Antecedents of Personal Norms, Policy Acceptability, and Intentions: The Role of Values, Worldviews, and Environmental Concern. Facultyof Behavioral and Social Sciences, Version of Record First Published. 24, 349-367.
 52. Vining, Joanne., Ebreo, Angela. 1990. What Make a Recycler? A Comparison of Recyclers and Nonrecyclers. Envirnment and Behavior. 22, 55-73.
 53. Widegren, O., 1998. The new environmental paradigm and personal norms. Journal of Environment and Behavior. 30, 75-100.
 54. Wesley Schultz, P., 2000. Empathizing with Nature: the Effects of Perspective Taking: on Concern for Environmental Issues. Journal of Social Issues. 34, 496-526.
 55. Zinn, H., Pierce, C. and Cynthia. L., 2002. Value, Gender, and Concern about potentially dangerous wildlife. Journal of Environment and Behavior. 34, 239-256
 56. Zhong, Linsheng., Deng, Jinyang., Song, Zengwen., Ding, Peiyi. 2011. Research on Environmental Impacts of Tourism in China; Progress and Prospect. Journal of Environmental Management. 92, 2972-2983.
 57. Zhang, Lie., Gao, Jing., 2014. Exploring the Effects of International Tourism on China's Economic Growth, Energy Consumption and Environmental Pollution: Evidence from a Regional Panel Analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 53, 225-234.