ارزیابی اثرهای احداث کارخانه تولید مس کاتد به روش کوره فلش در مجتمع مس سونگون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
به ‌منظورکاهش تاثیر مخاطره­ های محیط زیستی، انجام ارزیابی­ های محیط زیستی برای تأسیس کارخانه‌های فرآوری و تولید فلزها یک ضرورت قانونی محیط زیستی است. هدف این پژوهش ارزیابی اثرهای محیط زیستی کارخانه مس کاتد سونگون به روش کوره فلش است تا میزان سازگاری آن با محیط زیست بررسی و معرفی گردد.  بخش عمرانی این کارخانه در شمال استان آذربایجان شرقی و در مجاورت معدن مس سونگون در حال ساخت است. قرار گرفتن محل اجرای پروژه در مجاورت منطقه حفاظت شده ارسباران اهمیت آن را از نظر تاثیر بر محیط زیست اطراف دوچندان کرده است.
مواد و روش­ ها:
در این مطالعه در گام نخست با توجه به وضعیت پروژه، داده­ ها و اطلاعاتی در زمینه ارزیابی اثرهای محیط زیستی به ­وسیله ­ی کارشناسان مربوطه جمع آوری و سپس ماتریس لئوپولد ایرانی (اصلاح شده لئوپولد) بعنوان روش ارزیابی انتخاب گردید. در گام بعدی، فعالیت‌ها در مرحله تأسیس و بهره‌برداری و پارامترهای محیط زیستی در هریک از محیط‌های فیزیکی، زیست ­شناختی و اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی پروژه تعیین شد. سپس فعالیت ­های پروژه و پارامترهای محیط زیستی به ترتیب در ستون و ردیف­ های این ماتریس قرار داده شد.  این ماتریس دارای سلول­ هایی است که دو مقدار دامنه و بزرگی را در خود جای داده ­اند. مقدار عددی دامنه 1-5 و مقدار عددی بزرگی 5+ تا 5- است. با حاصل ضرب دو عدد دامنه و بزرگی امتیاز نهایی برای هر سلول به دست می ­آید که این امتیاز می ­تواند مثبت یا منفی باشد. با میانگین­ گیری امتیازها برای هر ردیف و ستون ماتریس ­ها امتیازهایی به دست می ­آید که بر اساس  آن­ها نتیجه گیری برای ماتریس صورت می­ گیرد.
نتایج و بحث:
برای تصمیم گیری در مورد این ماتریس پنج حالت وجود دارد که  این حالت­ ها عبارت ­اند از تایید یا رد پروژه، تایید فقط با گزینه­ های اصلاحی یا تایید فقط با گزینه­ های به سازی و حالت آخر تایید با هر دو گزینه. نتایج ارزیابی­ ها نشان داد که در حالت اصلی (بدون هیچ گونه اصلاح محیط زیستی)، میانگین رده‌ بندی تاثیر محیط زیستی در کمتر از 50 درصد موردها هم در ردیف‌ها و هم در ستون‌ها کمتر از (3.1-) بوده و در دو حالت اصلاح نسبی و کامل محیط زیستی میانگین رده‌بندی فقط در 50 درصد موردها و فقط در ردیف‌ها کمتر از (3.1-) به دست آمد. در حالت اصلی پروژه در رده "ارائه طرح‌های به سازی و گزینه‌های اصلاحی" قرار گرفت که نشان دهنده نبود امکان اجرای پروژه مس کاتد بدون کنترل اثرهای محیط زیستی است. در گام بعدی امکان تائید پروژه در دو حالت اصلاح نسبی و اصلاح کامل پارامترهای محیط زیستی، به طور مجدد بررسی گردید ولی نتایج محاسبه­ ها مجدد و با درنظرگرفتن اقدام­ های نسبی برای کنترل تاثیرات محیط زیستی، آلاینده ­هایی که منجر به تولید گاز، باطله ­ها و پساب ­های مضر و خطرناک می ­شوند، امتیازهای منفی شان تعدیل نشده و همچنان باقی می­ ماند.
نتیجه ­گیری:
ارزیابی محیط زیستی تأسیس کارخانه فرآوری مس کاتد به روش کوره فلش به خاطر حجم وسیع آلودگی­ هایی که در این روش وجود دارد حتی پس از انجام دو مرتبه اصلاح­ های محیط زیستی (نسبی و کامل) رد شد. بنابراین پیشنهاد می ­شود مسئولان مربوطه امکان استفاده از سایر روش­ های تولید مس کاتد نظیر روش ­های هیدرومتالوروژی و روشی که اخیرا معرفی شده است (SKS) را نیزمورد ارزیابی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental impact assessment of cathode copper factory establishment using flash furnace method in Sungun copper complex

نویسندگان [English]

 • Maryam Hatami
 • Abdorreza Vaezihir
 • Mohammad Hasanpour Sedghi
Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction:
In order to reduce environmental hazards, Environmental Impact Assessment (EIA) is a legal requirement for the construction of metal processing and production factories. The purpose of this study was to assess the environmental impacts of the establishment of Sungun cathode copper factory using flash furnace method and also its compatibility with the environment was studied in this research. Civil part of the factory is under construction in the north of East Azarbaijan Province and is adjacent to Sungun copper mine. The location of the project site is in the vicinity of the Arasbaran Protected Area and is therefore important in terms of environmental impact in the area.
Material and methods:
In this study, at first library studies were carried out and then, data and information on environmental impact assessment were collected by relevant experts, and eventually the Iranian version of the Leopold Matrix (modified Leopold) was selected as the evaluation method. Next, activities during the construction phase and environmental parameters in each of the physical, biological, and socio-economic and cultural aspects of the project were determined. Then, project activities and environmental parameters were placed in columns and rows of the matrix, respectively. This matrix was bearing cells containing two values of amplitude and magnitude of the impact. The numeric value for amplitude was 1-5 and for magnitud was 5+ to 5. With the production of two amplitude and magnitude, the final score was obtained for each cell with positive or negative scores. The mean scores for each row and column of the matrix were calculated, based on which conclusions were made for the matrix.
Results and discussion:
To decide on this matrix, there were five modes including confirmation or rejection of the project, confirmation only with correction options, confirmation only with refinement options, and approvals with both options. The results of the evaluations showed that in the control mode (without any environmental modifications), the average environmental impact classification in less than 50% of cases was less than -3.1 in both rows and columns. In two modes of relative and full environmental correction cases, the average ranking in 50% of the cases and only in rows was less than -3.1. In the main mode, the project was placed in the "Provision of Improvement Plans and Corrective Options" category, indicating that it is impossible to implement a copper cathode project without controlling environmental impacts. In the next step, validity of the project in two modes of relative modification and complete correction of environmental impacts was re-examined. In re-calculations of relative control of environmental impacts, the negative scores of pararmeters that led to the production of gas, waste and hazardous wastewater were not adjusted and remained negative.
Conclusion:
Environmental assessment of the construction of a cathode copper processing plant using Flash Furnace was rejected because of the large volume of contamination even after two environmental reforms. Therefore we propose that, the athouriteis of the factory examin the possibility of other methods to produce cathode copper including hydromeatalurogic methods and a new introduced technology named SKS.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental impact assessment
 • Iranian Leopold Matrix
 • Sungun mine
 • Cathode copper
 1. Mirabzade, P., 1998. Guidance of Environmental Impact Assessment and Development. 3rd ed. Environmental Protection Agency, Tehran, Iran.
 2. Canter, L.W., 1996. Environmental Impact Assessment. 2rd ed. New York: McGraw-Hill Inc.
 3. Hunt, D. and Johnson, C., 1995. Environmental Management Systems: principles and practice. McGraw-Hill Book Co Ltd.
 4. Piri, H., 2012. Environmental impact assessment of construction of the 4th Well Dam in Zabol. Land Use Planning Journal. 5, 145-163. (In Persian with English abstract).
 5. Mirzaei, N., Nouri, J., Mahvi, A.H., Yonesian, M. and Maleki, A., 2010. Assessment of environmental impacts produced by compost plant in Sanandaj. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 14(4), 79-88. (In Persian with English abstract).
 6. Fataei, E. and Sheikh Jabbari, H., 2005. Evaluation of Environmental impacts of industrial town 2 in Ardebil, Environmental Science. 7, 2- 99. (In Persian with English abstract).
 7. Gholamalifard, M., Mirzaei, M., Hatamianesh, M., Riyahi Bakhtiari, A.R. and Sadeghi, M., 2008 Application of rapid impact assessment matrix and Iranian matrix (Modified Leopold) in assessing the environmental impacts of solid waste landfill in Shahrekord. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 16(1), 31-46. (In Persian with English abstract).
 8. Valizadeh, S. and Shekari, Z., 2015. Evaluation of Iranian Leopold Matrix application in the Environmental Impact Assessment (EIA) of solid waste management options in birjand city. Iran Journal Health and Environment. 8(2), 249–262. (In Persian with English abstract).
 9. Heidari, E. A., Alidadi, H., Sarkhosh, M. and Sadeghian, S., 2017. Zaveh Cement Plant Environmental Impact Assessment Using Iranian Leopold Matrix. Journal of Environmental Health Research. 3(1), 84-93. (In Persian with English abstract).
 10. Sajjadi, S.A., Aliakbari, Z., Matlabi, M., Biglari, H. and Rasouli, S.S., 2017. Environmental impact assessment of Gonabad municipal waste landfill site using Leopold Matrix. Electronic physician. 9(2), 17-34.
 11. Schlesinger, M.E., King, M. J., Sole, K.C. and Davenport, W.G., 1996. Extractive metallurgy of copper. 5rd ed Elselvier: Amsterdam.
 12. Davenport, W.G., King, M.J., Schlesinger, M. E. and Biswas, A.K., 2002. Extractive metallurgy of copper. 4rd ed. Elsevier science Ltd.
 13. Newmand, C.J., Storey, A.G., Macfarlane, G. and Molner, K., 1992. The Kidd Creek copper smelter. CIM Bulletin. 85(961), 9-122.
 14. Hay, S., Porretta, F. and Wiggins, B., 2004. Design and start-up of acid plant tail gas scrubber. New South Wales, Australia.
 15. Bangian, A.H. and Osanloo, M., 2008. Multi attribute decision model for plant species selection in mine reclamation plans: Case study Sungun copper mine. Post-Mining. 6-8.
 16. Makhdum, M., 2009. Four notes in assessing the developing impact. Journal of Environment and development. 2(3), 9-12. (In Persian with English abstract).