نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هیدروکربن های آروماتیک حلقوی آلاینده هایی هستند که از منابعمختلف به ویژه ریزش های نفتی به اکوسیستم دریایی راه پیدا میکنندو بهراحتی تجزیه نمیشوند. یک راه عملی در حذف آلودگیهای نفتی،استفاده از میکروارگانیسمها در زیستپالایی 1 است. بسیاری ازمیکروارگانیسم ها با تولید بیوسورفاکتانت باعث افزایش تجزیه زیستیهیدروکربن ها از طریق ازدیاد میزان انحلالپذیری آن ها در فاز آبیمی شوند در حالی که همه میکروارگانیسم ها این قابلیت را ندارند .به منظور مقایسه رشد و تولید بیوسورفکتانت توسط باکتریهای ساکندر رسوبات آلوده خور موسی، نمونههای رسوب از منطقه نمونهبرداریجداسازی و خالص سازی شد . AD و 6 AD و دو گونه باکتریایی 2گونه های فوق براساس مورفولوژی و آزمونهای بیوشیمیایی به عنوانسودوموناس استاتزری و آلکالیجنز دنیتریفیکانس شناسایی شدند .به منظور سنجش رشد باکتری ها کدورت محیط کشت با استفاده ازاندازه گیری میزان جذب نوری محیط ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتردر 600 نانومتر اندازه گیری شد . بررسی تولید بیوسورفاکتانت باOil spread ،Drop collaps ،Blood agar استفاده از سه روشانجام شد. طبق یافته ها این گونه ها در محیط حاوی آنتراسن، بهعنوانتنها منبع کربن و انرژی از رشد خوبی برخوردار بودند ولی نتایج نشانداد که رشد باکتری سودوموناس استاتزری به عنوان باکتری مولدبیوسورفاکتانت و به دلیل بالا بردن میزان حلالیت آنتراسن و افزایشدسترسی زیستی این هیدروکربن در محیط نسبت به باکتری آلکاجینزدنیتریفیکانس بالاتر بود

کلیدواژه‌ها