جداسازی باکتریهای مقاوم به آنتراسن خورموسی و مطالعه رشد و توانایی آنها در تولید بیوسورفکتانت

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست شناسی دریا، گرایش آلودگی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی

2 استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

هیدروکربن های آروماتیک حلقوی آلاینده هایی هستند که از منابعمختلف به ویژه ریزش های نفتی به اکوسیستم دریایی راه پیدا میکنندو بهراحتی تجزیه نمیشوند. یک راه عملی در حذف آلودگیهای نفتی،استفاده از میکروارگانیسمها در زیستپالایی 1 است. بسیاری ازمیکروارگانیسم ها با تولید بیوسورفاکتانت باعث افزایش تجزیه زیستیهیدروکربن ها از طریق ازدیاد میزان انحلالپذیری آن ها در فاز آبیمی شوند در حالی که همه میکروارگانیسم ها این قابلیت را ندارند .به منظور مقایسه رشد و تولید بیوسورفکتانت توسط باکتریهای ساکندر رسوبات آلوده خور موسی، نمونههای رسوب از منطقه نمونهبرداریجداسازی و خالص سازی شد . AD و 6 AD و دو گونه باکتریایی 2گونه های فوق براساس مورفولوژی و آزمونهای بیوشیمیایی به عنوانسودوموناس استاتزری و آلکالیجنز دنیتریفیکانس شناسایی شدند .به منظور سنجش رشد باکتری ها کدورت محیط کشت با استفاده ازاندازه گیری میزان جذب نوری محیط ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتردر 600 نانومتر اندازه گیری شد . بررسی تولید بیوسورفاکتانت باOil spread ،Drop collaps ،Blood agar استفاده از سه روشانجام شد. طبق یافته ها این گونه ها در محیط حاوی آنتراسن، بهعنوانتنها منبع کربن و انرژی از رشد خوبی برخوردار بودند ولی نتایج نشانداد که رشد باکتری سودوموناس استاتزری به عنوان باکتری مولدبیوسورفاکتانت و به دلیل بالا بردن میزان حلالیت آنتراسن و افزایشدسترسی زیستی این هیدروکربن در محیط نسبت به باکتری آلکاجینزدنیتریفیکانس بالاتر بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation ofanthracene resistant bacteria from musa creek and scrutiny their growth and ability in biosurfactant production

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahaliyan 1
  • Alireza Safahieh 2
  • Negin Salamat 3
  • Fatemeh Mojodi 3
  • Mostafa Zaredoost 4
1 MSc Student in Marin Pollution, Department of Marine Biology, Khorramshahr University of Marine Science and Ttechnology
2 2Department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Ttechnology
3 University of Marine Science and Ttechnology
4 Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

The Poly aromatic hydrocarbons (PAHS) are one of the most important kinds of pollutants that go through the marine ecosystems mains via anthropogenic activities (oil sources such as oil spills). One important practical method for oil pollution elimination is the use of microorganisms in biodegradation. Biosurfactant production by microorganism’s result in increase of biodegradation via increase of their solubility in liquid phase. However, this ability to all microorganism’s. To comparison growth and biosurfactant production ability of bacteria presented in contamination deposits of musa creek, the deposit sample was taken from polluted area. Two bacteria species AD2 and AD6 were purified and isolated. The isolates were identified as Psedomonas stutzeri and Alcaligenes denitrificans with morphological and biochemical tests. To intent of bacterial growth assay optical density were measured in 600 nm by spectrophotometer. Biosurfactant evaluations were performed by Blood agar, Drop collapse and Oil spread methods. Psedomonas stutzeri showed biosurfactant production potentials. According to results, Psedomonas stutzeri has a good growth in the media containing Antheracene as sole source of carbon and energy. also data demonstrated that the growth of biosurfactant producing bacteria(Psedomonas stutzeri) was better than Alcaligenes denitrificans due to increase of Antheracene solubility and enhance at its bioavailability in the media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Poly Aromatic Hydrocarbons
  • Psedomonas Stutzeri
  • Alcaligenes Denitrificans
  • Growth
  • Biosurfactant