ظرفیتهای اجرایی حقوق عمومی ایران برای تحقق اصل مشارکت زیستمحیطی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

درک واقعی مخاطرات ناشی از تخریب محیط زیست به ویژه در چنددهه اخیر هیچ گونه تردیدی در الزام کشورها به اتخاذ نگاه سبزمحور(محیط زیست محور) در سیاستگذاریهای کلان خود باقینمی گذارد. پرواضح است که هر توفیقی در این راه نیازمند تغییررویکرد عمومی آحاد جامعه است. هرگونه تغییر در الگوهای رفتار باطبیعت نیازمند سازماندهی قانونمند مشارکت و نیز اهتمام کلیهقوای حاکمیت، در نهادینه کردن اصل مشارکت زیست محیطی است .نیاز به این مهم، بهدرستی در کنوانسیونهای بینالمللی به دولتهایعضو توصیه شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،ظرفیت هایی را برای حمایت قوای سه گانه در تحقق مشارکتزیست محیطی پیش بینی کرده است . حمایت از اصل مشارکتزیست محیطی در پرتو رویکرد اجرایی جمهوری اسلامی ایران موضوعتحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Administrative Capacity of the Public Law in Iran for Realization of the Environmental Participation Principle

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Rezaei Nandali
PhD. candidate, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Islamic Azad University
چکیده [English]

In recent decades different countries strictly adopt green view in their basic policy making. It is clear that any success in this course needs to change public approach of all in society. Any changing in patterns of treatment of nature needs legal organizing of participation and needs trying of all sovereignty powers in institutionalizing of environmental participation. The need for this important topic properly advised to member states in international conventions. The legal system of Islamic republic of Iran predicts some capacities for protection of environmental participation by three branches. The subject of this research is protection of environmental participation principle in the light of executive approach of Islamic republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environment
  • Participation
  • Sovereignty