نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

چکیده

درک واقعی مخاطرات ناشی از تخریب محیط زیست به ویژه در چنددهه اخیر هیچ گونه تردیدی در الزام کشورها به اتخاذ نگاه سبزمحور(محیط زیست محور) در سیاستگذاریهای کلان خود باقینمی گذارد. پرواضح است که هر توفیقی در این راه نیازمند تغییررویکرد عمومی آحاد جامعه است. هرگونه تغییر در الگوهای رفتار باطبیعت نیازمند سازماندهی قانونمند مشارکت و نیز اهتمام کلیهقوای حاکمیت، در نهادینه کردن اصل مشارکت زیست محیطی است .نیاز به این مهم، بهدرستی در کنوانسیونهای بینالمللی به دولتهایعضو توصیه شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،ظرفیت هایی را برای حمایت قوای سه گانه در تحقق مشارکتزیست محیطی پیش بینی کرده است . حمایت از اصل مشارکتزیست محیطی در پرتو رویکرد اجرایی جمهوری اسلامی ایران موضوعتحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها