نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 دانشیار گروه محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

در این تحقیق ارتباط غلظت باقی مانده 3 آفت کش آلی فسفره 1 و 11آفت کش آلی کلره 2 در آب و رسوب با فصول سال در رودخانه سیاهرودقائم شهر (در استان مازندران ایران) مورد بررسی قرار گرفت . آب ورسوب رودخانه سیاه رود از 7 ایستگاه در سه فصل نمونه برداری شد و3 اندازه گیری شد . در GC/ECD غلظت آفت کش ها توسط دستگاه،0/ 4 تا 050 LOD ها از مقدار DDT نمونههای آب غلظت0، و / تا 78 LOD ها از HCH ،0/ تا 020 LOD سیکلودین 5ها از1 میکروگرم در هر لیتر بود ؛ در / آفت کش های آلی فسفره تا 860، سیکلودین ها تا / تا 080 LOD ها از DDT نمونه های رسوب نیز3/ 0، و آفتکشهای آلی فسفره تا 29 / ها تا 17 HCH ،0/04بوده است. بررسی اثر (μgr/gdw) میکروگرم در هر گرم وزن خشکفصول بر غلظت آفت کش ها در آب و رسوب نشان داد که : در فصلتابستان غلظت همه سموم بیشینه است؛ در تمامی نمونه های آب ورسوب، در همه ایستگاهها و در سه فصل، غلظت سموم آلی فسفرهبه دلیل مصرف فعلی آن ها بیشتر بود؛ اختلاف بسیار زیاد غلظت اینسموم در تابستان  در مقایسه با غلظتشان در پاییز و بهار  ناشیاز نیمه عمر بسیار پایین سموم آلی فسفره در آب و نیز در رسوب است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Residues Concentration Relationship of Organophosphorus Pesticides and Organochlorine Pesticides in Water and Sediment in Different Seasons in the Siahrud River from Qaemshahr

نویسندگان [English]

  • Kamyar Taheri 1
  • Nadere Bahramifar 2

1 Tarbiat Modares University

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

In this research residues concentration relationship of 3 organophosphorus pesticides and 11 organochlorine pesticides in water and sediment in different seasons in the Siahrud River from Qaemshahr (Mazandaran, Iran) were studied. Water and sediment from Qaemshahr Siahrud River was sampled from 7 stations in 3 seasons and the concentration of pesticides was measured by GC/ECD device. Water samples with a concentration of DDTs from the LOD to 0.050 μgr/l and cyclodiene from the LOD to 0.020 μgr/l and HCH from the LOD to 0.78 μgr/l and organophosphorus pesticides to 1.86 μgr/l and sediment samples DDT from LOD to 0.080 μg/g dw and cyclodiene to 0.04 HCH to 0.17 μg/g dw and organophosphorus pesticides was to 3.29 μg/g. Effect of seasons on the concentration of pesticides in water and sediment showed the highest concentration for all pesticides in summer and all water and sediment samples at all stations and in three seasons. Organophosphorus concentrations were higher due to high current consumption and very low their half-life in the water. The sediment is causing enormous difference in the concentration of pesticides in the summer with a concentration in autumn and spring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organophosphorus pesticide
  • Organochlorine pesticide
  • Season
  • Gas Chromatography
  • Siahrud River
  • Qaemshahr