نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق ارتباط غلظت باقی مانده 3 آفت کش آلی فسفره 1 و 11آفت کش آلی کلره 2 در آب و رسوب با فصول سال در رودخانه سیاهرودقائم شهر (در استان مازندران ایران) مورد بررسی قرار گرفت . آب ورسوب رودخانه سیاه رود از 7 ایستگاه در سه فصل نمونه برداری شد و3 اندازه گیری شد . در GC/ECD غلظت آفت کش ها توسط دستگاه،0/ 4 تا 050 LOD ها از مقدار DDT نمونههای آب غلظت0، و / تا 78 LOD ها از HCH ،0/ تا 020 LOD سیکلودین 5ها از1 میکروگرم در هر لیتر بود ؛ در / آفت کش های آلی فسفره تا 860، سیکلودین ها تا / تا 080 LOD ها از DDT نمونه های رسوب نیز3/ 0، و آفتکشهای آلی فسفره تا 29 / ها تا 17 HCH ،0/04بوده است. بررسی اثر (μgr/gdw) میکروگرم در هر گرم وزن خشکفصول بر غلظت آفت کش ها در آب و رسوب نشان داد که : در فصلتابستان غلظت همه سموم بیشینه است؛ در تمامی نمونه های آب ورسوب، در همه ایستگاهها و در سه فصل، غلظت سموم آلی فسفرهبه دلیل مصرف فعلی آن ها بیشتر بود؛ اختلاف بسیار زیاد غلظت اینسموم در تابستان  در مقایسه با غلظتشان در پاییز و بهار  ناشیاز نیمه عمر بسیار پایین سموم آلی فسفره در آب و نیز در رسوب است

کلیدواژه‌ها