ارزیابی و تحلیل تناسب اراضی شهری برای توسعه پارک های شهری (منطقه مطالعه: شهر سنندج)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران

چکیده

پارک ها بهلحاظ کارکرد های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادیموجب ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود سطح رفاه عمومیمی شوند، بنابراین نحوه پراکنش آنها در عرصه های شهری به لحاظشهرسازی و نیز رعایت عدالت اجتماعی حائز اهمیت است. هدف اصلیاین تحقیق، مدل ساز ی تحلیل درجه تناسب زمین برای توسعهپارکهای شهری است که در قالب مطالعات فضا یی  مکانی ، و ب ادر سه گام FAHP و GIS اجرای یک مدل تحلیلی با بهرهگیری ازمحقق شد. در گام اول، اهمیت و نقش پارکهای شهری با مطالعهسوابق و از طریق مراجعه به منابع علمی و معتبر به دست آمد. سپسدر گام دوم، عوامل و مؤلفه های مؤثر بر انتخاب مکان مناسب برایتوسعه پارک های شهری در منطقه مطالعه به روش دلفی ، و بانظر سنجی از دو گروه صاحبنظران دانشگاهی و کارشناسان خبرهتعیین شد. در گام سوم، تناسب زمین از طریق مدل تحلیلی بر مبنایسه سناریو: 1. در دسترس بودن زمین؛ 2. ارزش زمین ؛ 3. تراکمجمعیت، (بهصورت جداگانه برای هر سناریو ) تعیین شد . در نهایتبه منظور تعیین مناسبترین مکانها با رویهماندازی لایههای حاصلاز سناریو ها، مکان های مناسب برای احداث پارک های شهری تعیینشد. نتایج حاصل از ارزیابی بیشترین تناسب زمین برای توسعه82/4) %2/ پارک های شهری سنندج نشان داد که برای این منظور 3423 هکتار) نسبت اً /8) %11/ هکتار) اراضی شهری کاملاً مناسب اند، 53181 هکتار) نامناسباند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Assessment of Urban Land Suitability for Allocation to Urban Parks, the Case of Sannadaj City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Masnavi, 1
  • Morteza Dinarvandi 2
  • Hamid Tasa 3
1 Associate Professor, Department of Environmental Design, Faculty of Environment University of Tehran.
2 PhD. Candidate of Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran.
3 MSc. of Environmental Design Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

Urban Parks can improve the quality of urban environment and promote the level of citizen’s welfare due to their environmental, economic and social roles and functions. The geographical location anddistribution of parksamong other land-uses within the city therefore, are seen with great importance in terms of their accessibility and affordability for the citizens, social justice, and urban planning purposes as well. The objective of this research is to develop a model to analyze the land suitability for dedicating to urban parks through a spatial-geographical study. GIS and FAHP were used to undertake the study objective in three stages. Firstly, a review of the literature led to the formulation of the urban parks importance for the quality of life and urban environment. Secondly, the major factors influencing the identification of suitable locations for urban parks were identified using Expert Choice and Delphi methods. And thirdly, through an analytical model, three scenarios are offered based on three criteria: 1) accessibility of the land, 2) land value, and 3) population density. Finally the most suitable locations for urban parks, identified through overlaying scenarios. The findings of the research demonstrate that 2.3% (82.4 ha) of the lands are suitable, 11.5% (423.8 ha) are relatively suitable, and 86.2% are unsuitable for allocation to the urban parks in the Sanandaj City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: urban parks
  • environmental planning
  • FAHP
  • Sanandaj city
  • analytical model
  • suitability analysis