نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پارک ها بهلحاظ کارکرد های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادیموجب ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود سطح رفاه عمومیمی شوند، بنابراین نحوه پراکنش آنها در عرصه های شهری به لحاظشهرسازی و نیز رعایت عدالت اجتماعی حائز اهمیت است. هدف اصلیاین تحقیق، مدل ساز ی تحلیل درجه تناسب زمین برای توسعهپارکهای شهری است که در قالب مطالعات فضا یی  مکانی ، و ب ادر سه گام FAHP و GIS اجرای یک مدل تحلیلی با بهرهگیری ازمحقق شد. در گام اول، اهمیت و نقش پارکهای شهری با مطالعهسوابق و از طریق مراجعه به منابع علمی و معتبر به دست آمد. سپسدر گام دوم، عوامل و مؤلفه های مؤثر بر انتخاب مکان مناسب برایتوسعه پارک های شهری در منطقه مطالعه به روش دلفی ، و بانظر سنجی از دو گروه صاحبنظران دانشگاهی و کارشناسان خبرهتعیین شد. در گام سوم، تناسب زمین از طریق مدل تحلیلی بر مبنایسه سناریو: 1. در دسترس بودن زمین؛ 2. ارزش زمین ؛ 3. تراکمجمعیت، (بهصورت جداگانه برای هر سناریو ) تعیین شد . در نهایتبه منظور تعیین مناسبترین مکانها با رویهماندازی لایههای حاصلاز سناریو ها، مکان های مناسب برای احداث پارک های شهری تعیینشد. نتایج حاصل از ارزیابی بیشترین تناسب زمین برای توسعه82/4) %2/ پارک های شهری سنندج نشان داد که برای این منظور 3423 هکتار) نسبت اً /8) %11/ هکتار) اراضی شهری کاملاً مناسب اند، 53181 هکتار) نامناسباند.

کلیدواژه‌ها