نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده

در این مقاله چشمه ه ای آب گرم منطقه مرکزی مازندران ، شاملچشمههای آبگرم آب اسک، لاریجان، استراباکو و لاویج(موسویلاویج و فیللاویج) از نظر زیست محیطی مورد ارزیابی قرارگرفت. اگرچه از آب این چشمه ها به صورت مستقیم ی ا غیرمستقیمبرای هدفهای درمانی استفاده می شود، ولی استفاده نابهجا از آن ها باتوجه به غلظت بالای برخی عناصر کمی اب می تواند برای انسان ومحیط زیست خطرات زیادی ایجاد کند. در این مطالعه ضمن بررسیخصوصیات عمومی آب چشمه ه ا، غلظت فلزات سنگ ین آرسنیک ،کادمیوم، کروم، سرب، نیکل، مس، منیزیم، روی، مولیبدن، وانادیم وکبالت در آب چشم ه ها، خاک ی ا سنگ های پیرامون چشم ه هااندازهگیری و از نظر زیستمحیطی مورد ارزیابی قرار گرفت.بدینترتیب مشخص شد که مقدار آرسنیک در آب و خاک چشمه هایمنطقۀ مورد مطالعه بیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط سازمانبهداشت جهانی است. مقدار سرب در همه نمونه های آب، بهجز چشمهلاریجان، بیشتر از حد مجاز است. مقدار سایر فلزات سنگ ین در آبچشمه ها کم تر از حد مجاز است و درنتیجه از نظر زیست محیطی آثارزیان باری نخواهند داشت. مقدار آرسنیک در نمونه های خاک پیرامونچشمه های آب اسک، استراباکو و لاریجان کمتر از حد مجاز است، ولیدر تراورتن آب اسک بیشتر از حد مجاز است . مقدار سایر فلزاتسنگین اندازه گیری شده در نمونه های خاک چشمه های مورد مطالعهکم تر از حد مجاز است و درنتیجه از نظر زیستمحیطی آثار زیانبار یبر جای نخواهند گذاشت.

کلیدواژه‌ها