جذب زیستی سرب و کادمیوم به وسیله گیاهان آبزی علفچشمه و پونه در شرایط هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

4 مربی گروه شیمی، جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

چکیده

چکیدهبهمنظور بررسی توان مندی دو گیاه آبزی علف چشمهدر جذب (Menthapulegium) و پونه (Nastutiumofficinale)زیستی فلزات سرب و کادمیوم از آب ، پژوهشی شامل دو آزمایشفاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در شرایط هیدروپونیکانجام شد. فاکتور اول شامل نوع گیاه (پونه و علفچشمه) و فاکتور دوم100 و 150 ، در آزمایش اول و دوم به ترتیب عبارت از سرب ( 506 و 9 میلی گرم در لیتر) بود. پس از ، میلی گرم در لیتر) و کادمیوم ( 314 روز ریشه و اندام هوایی دو گیاه بهمدت 48 ساعت در دمای 502گرم از / درجه سانتیگراد درون آون کاملاً خشک ش د. سپس 0نمونه های گیاهی خشک پودرشده برای اندازهگیری انباشت سرب وکادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی استفاده شد. بیشترین میزانسرب در ریشه پونه و علفچشمه در غلظتهای 150 و 100 میلیگرمدر لیتر رخ داد (بهترتیب 185348 و 3261 میلیگرم بر کیلوگرم مادهخشک) و بیشترین میزان آن در اندام های هوایی این دو گیاه بهترتیب5 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شد. فاکتور / 5 و 201 / با مقادیر 695انتقال پایین علف چشمه و پونه در این آزمایش (برای سرب به ترتیب0) به مفهوم / 0 و 004 / 0 و برای کادمیوم به ترتیب 4 / 0/06 و 002انتقال کم تر آلایندهها به اندامهای هوایی و درنتیجه تجمع بیشترسرب و کادمیوم در ریشههاست که با توجه به سهولت برداشت گیاهانآبزی و جداسازی ریشه از اندام های هوایی، این ویژگی یک مزیتمحسوب میشو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biosorption of Lead and Cadmium by Vatercress (Nasturtium officinale) and Pennyroyal (Menthapulegium) in Hydroponic Conditions

نویسندگان [English]

  • Mahmood Khoramivafa 1
  • Zahra Ahmadpour 2
  • Saeede Jalali Honarmand 1
  • Kianoush Choghamirza 3
  • Masoomeh Khanahmadi 4
1 Razi University of Kermanshah
2 Razi University of Kermanshah
3 Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Two RCD factorial experiments were carried out to evaluate the ability of two aquatic plants including watercress and pennyroyal to biosorption of lead and cadmium from polluted water in hydroponic conditions. First factor was plant species (watercress and pennyroyal) and second factor was consist of lead (50, 100, 150 mg/L) and cadmium (3, 6, 9 mg/L) in first and second experiment respectively. Root and shoot of both plants dried in an electric oven at 48hrs and 50 C after 14 days. 0.2 gr of plant powdered samples used for assessment of lead and cadmium accumulation by atomic absorption The highest lead accumulation in roots of pennyroyal and watercress was obtained by concentrations of 150 and 100 mg/L in (185348 and 3261 mg/kg dry weight respectively). The highest lead accumulation in pennyroyal and watercress shoots was 295.5 and 201.5 mg/kg respectively. Low translocation factors in both plants (lead 0.06 and 0.002 respectively and cadmium 0.4 and 0.004 respectively) mean less transport of metal to shoots and more accumulation of them in root consequently. There is a privilege characteristic because harvest of aquatic plants and root/shoot separation is easy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Phytoremediation
  • Aquatic plants
  • Heavy metals
  • Water pollution