نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

چکیده

چکیدهبهمنظور بررسی توان مندی دو گیاه آبزی علف چشمهدر جذب (Menthapulegium) و پونه (Nastutiumofficinale)زیستی فلزات سرب و کادمیوم از آب ، پژوهشی شامل دو آزمایشفاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در شرایط هیدروپونیکانجام شد. فاکتور اول شامل نوع گیاه (پونه و علفچشمه) و فاکتور دوم100 و 150 ، در آزمایش اول و دوم به ترتیب عبارت از سرب ( 506 و 9 میلی گرم در لیتر) بود. پس از ، میلی گرم در لیتر) و کادمیوم ( 314 روز ریشه و اندام هوایی دو گیاه بهمدت 48 ساعت در دمای 502گرم از / درجه سانتیگراد درون آون کاملاً خشک ش د. سپس 0نمونه های گیاهی خشک پودرشده برای اندازهگیری انباشت سرب وکادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی استفاده شد. بیشترین میزانسرب در ریشه پونه و علفچشمه در غلظتهای 150 و 100 میلیگرمدر لیتر رخ داد (بهترتیب 185348 و 3261 میلیگرم بر کیلوگرم مادهخشک) و بیشترین میزان آن در اندام های هوایی این دو گیاه بهترتیب5 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شد. فاکتور / 5 و 201 / با مقادیر 695انتقال پایین علف چشمه و پونه در این آزمایش (برای سرب به ترتیب0) به مفهوم / 0 و 004 / 0 و برای کادمیوم به ترتیب 4 / 0/06 و 002انتقال کم تر آلایندهها به اندامهای هوایی و درنتیجه تجمع بیشترسرب و کادمیوم در ریشههاست که با توجه به سهولت برداشت گیاهانآبزی و جداسازی ریشه از اندام های هوایی، این ویژگی یک مزیتمحسوب میشو

کلیدواژه‌ها