نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیدهبیمارستان ها از منابع تولید زباله در شهرها هستند که بخش اعظم موادزاید تولیدی آن ها را زباله های مخاطره آمیز تشکیل می دهد . عدم کنترلزباله های بیمارستانی نه تنها بر سلامت بیماران و پرسنل، بلکه بر سلامتسایر افراد جامعه نیز اثر دارد و موجب آلودگی محیط زیست می شود .برهمین اساس در این تحقیق وضعیت پسماندهای بیمارستان شهربندرعباس به عنوان یکی از شهرهای با جمعیت رو به تزاید و مهاجرپذیرمورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارائه برنامه راهبردی برای مدیریتپسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس، ابتدا با استفاده از روش خبرگانقوت، ضعف، فرصت، » عوامل داخلی و خارجی در راستای اجرای روشتعیین و دسته بندی شد. به منظور تحلیل این عوامل از (SWOT) « تهدید 1که از تکنیک- ،(AHP) و روش تحلیل سلسلهمراتبی 2 SWOT روش تلفیقی3) در حوزه محیطزیست است و MCDM) های تصمیمگیری چندمعیارهنامیده می شود، بهره گیری شد. پس از شناسایی عوامل A’WOT اختصاراًاثرگذار بر مدیریت پسماند بیمارستانی، به منظور تدوین برنامه راهبردی،01/ وزن هر عامل از طریق فرایند تحلیل سلسلهمراتبی با نرخ ناسازگاری 0تعیین شد. در ادامه، کار تجزیه و تحلیل و تدوین راهبردهای مورد نظر باانجام گرفت. پس از (QSPM) تشکیل ماتریس برنامهریزی کمی راهبردی 416/3 و امتیاز ماتریس (IFE) بررسی های انجام شده امتیاز ماتریس داخلی06/3 محاسبه شد. در این پژوهش موقعیت منطقه (EFE) خارجییا رقابتی قرار گرفت . همچنین با توجه به SO مطالعاتی در محدودهبهترین استراتژی از بین (QSPM) ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمیگزینه های موجود، براساس نمره کسب شده جذابیت، گزینه گسترش95 است. برای / فضای سبز و کاهش آلودگی ناشی از زبالهسوزها با امتیاز 5بهبود مدیریت زیست محیطی پسماندهای بیمارستانی استفاده ازبرچسب های هشدار، هم جواری محل تجمع زباله با محل اتاقک زبالهسوز، وگسترش فضای سبز در محوطه اطراف آن ها، تعبیه دستگاه گندزدا(استریلیزاسیون) و بررسی سایر روشهای دفع زباله پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها