ارائه برنامه مدیریت راهبردی جمعآوری و امحای پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

چکیدهبیمارستان ها از منابع تولید زباله در شهرها هستند که بخش اعظم موادزاید تولیدی آن ها را زباله های مخاطره آمیز تشکیل می دهد . عدم کنترلزباله های بیمارستانی نه تنها بر سلامت بیماران و پرسنل، بلکه بر سلامتسایر افراد جامعه نیز اثر دارد و موجب آلودگی محیط زیست می شود .برهمین اساس در این تحقیق وضعیت پسماندهای بیمارستان شهربندرعباس به عنوان یکی از شهرهای با جمعیت رو به تزاید و مهاجرپذیرمورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارائه برنامه راهبردی برای مدیریتپسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس، ابتدا با استفاده از روش خبرگانقوت، ضعف، فرصت، » عوامل داخلی و خارجی در راستای اجرای روشتعیین و دسته بندی شد. به منظور تحلیل این عوامل از (SWOT) « تهدید 1که از تکنیک- ،(AHP) و روش تحلیل سلسلهمراتبی 2 SWOT روش تلفیقی3) در حوزه محیطزیست است و MCDM) های تصمیمگیری چندمعیارهنامیده می شود، بهره گیری شد. پس از شناسایی عوامل A’WOT اختصاراًاثرگذار بر مدیریت پسماند بیمارستانی، به منظور تدوین برنامه راهبردی،01/ وزن هر عامل از طریق فرایند تحلیل سلسلهمراتبی با نرخ ناسازگاری 0تعیین شد. در ادامه، کار تجزیه و تحلیل و تدوین راهبردهای مورد نظر باانجام گرفت. پس از (QSPM) تشکیل ماتریس برنامهریزی کمی راهبردی 416/3 و امتیاز ماتریس (IFE) بررسی های انجام شده امتیاز ماتریس داخلی06/3 محاسبه شد. در این پژوهش موقعیت منطقه (EFE) خارجییا رقابتی قرار گرفت . همچنین با توجه به SO مطالعاتی در محدودهبهترین استراتژی از بین (QSPM) ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمیگزینه های موجود، براساس نمره کسب شده جذابیت، گزینه گسترش95 است. برای / فضای سبز و کاهش آلودگی ناشی از زبالهسوزها با امتیاز 5بهبود مدیریت زیست محیطی پسماندهای بیمارستانی استفاده ازبرچسب های هشدار، هم جواری محل تجمع زباله با محل اتاقک زبالهسوز، وگسترش فضای سبز در محوطه اطراف آن ها، تعبیه دستگاه گندزدا(استریلیزاسیون) و بررسی سایر روشهای دفع زباله پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide Program Strategic Management Collect and Eradication of Hospital Waste(Case Study: Bandar-Abbas)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Jozi, 1
  • Nasrin Moradi majd 2
  • Narjes KhatonFazeli 3
1 Department of Environment, Technical and Engineering Faculty,Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Department of Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University Khouzestan
3 Department of Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University Bandarabbas
چکیده [English]

Hospitals are one of the sources generation of waste in cities much of the waste produce is hazardous waste. Control do not hospital waste effect have the health patients and health personnel and other people society and cause environmental pollution. Based on this search, studied was hospital waste status of Bandar Abbas city, as one of cities with a growing population and permits immigration. In order to provide a strategic plan for hospital waste management Bandar Abbas, initially using experts method determined and classified was internal and external factors in implementing SWOT method. The analysis of these factors using of A'WOT method (a combination of SWOT and AHP methods) is a multi-criteria decision techniques (MCDM) in the field of environment. After identifying the factors influencing the management of hospital waste, in order to develop a strategic plan, determined were weight of each factor through the Analytical Hierarchy Process with inconsistency rate 0.01. Continue analysis and formulation of strategies withformation Quantitative Strategic Planning Matrix called was QSPM. The survey conducted, calculated was rated internal matrix (IFE) 3.16 and rated external matrix (EFE) 3.06. In this study, the study area were within SO or competitive position. Also according to Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) given the best strategy among the options available under attitude attractive is alternative expand green space and reduce pollution from incinerators with a score of 5.95. For improve the environmental hospital waste management proposed were the use of warning labels, neighborhood gathering local wastes with place chamber of the waste incinerators and expand green space in the surrounding area, embedded devices sterilization and investigate other methods of waste disposal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hospital waste
  • Strategic planning
  • A'WOT method
  • Quantitative Strategic Planning Matrix
  • Bandarabbas city