نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 داﻧﺸﮕﺎه تربیت ﻣﺪرس

3 دانشگاه تهران

چکیده

انتخاب مکان مناسب دفن زبال ه ه ای شهری از مسائل پیچیده دربرنامهریزی استفاده از زمین است. برای انتخاب یک مکان بهینه،معیارهای زیس تمحیطی، فنی  اقتصادی و اجتماعی  فرهنگیبسیاری را باید در نظر گرفت. هدف این پژوهش، ارائه روشی بهینه برپایه تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی توأمبا نظرسنجی از متخصصین برای تعیین مکان مناسب خاکچال است .روش پیشنهادی، پس از بسط ، برای انتخاب مکان مناسب دفنزباله های شهر مرودشت مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام نخست ، باتوجه به هدف مسئله و بهکمک نظرسنجی از 40 متخصص مدیریتمواد زاید، معیارهای ارزیابی تعیین شد. سپس با ورود نقشۀ معیارها بهمحیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، پایگاه اطلاعات مکانی منطقۀ موردمطالعه ایجاد شد. آنگاه در مرحله طراحی تصمیمگیری، دو مرحله توأممعین شد: در مرحل ۀ اول، مک ان ه ای نامناسب بر پای ۀ 13 معیارمحدودکننده و براساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست ایران،حذف شد. در مرحلۀ دوم، بهکمک 16 معیار ارزیابی تعیین شده توسطمتخصصین، مناطق انتخابی مرحلۀ اول با جزئیات بیشتری بررسی شد.بدین منظور ابتدا معیارهای ارزیابی استاندارد، و سپس با توجه به پاسخمتخصصین به اهمیت هریک از معیارها و با استفاده از روش رتبهبندی12 درصد از / وزندهی شدند. نتایج مرحله اول نشان داد که تنها 11منطقه مورد مطالعه برای خاکچال مناسب است و کمبود زمین از نظراین کاربری یکی از عوامل محدودکننده در منطقه به شمار می آید .4 درصد / همچنین نتایج مرحله دوم مکانیابی نشان داد که درحدود 4از کل منطقۀ مورد مطالعه برای احداث خاکچال شهر مرودشت واجدبیشترین تناسب است.

کلیدواژه‌ها