نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله برآورد تجربی اثرات کلان اقتصادی مصرف سوختهای فسیلی و انتشار دی اکسید کربن مربوط به آن به منظور تخمین هزینه های کلی سیاست های کاهش انتشار دی اکسید کربن است. به همین منظور با استفاده ازروش خودرگرسیون برداری، کشش های بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال  نسبت به انواع مختلف سوخت های فسیلی محاسبه شده است. از آنجا که انتشار دی اکسید کربن با مقدار مصرف سوختهای فسیلی ارتباط دارد، با استفاده از کشش های محاسبه شده و میزان تغییرات نهایی متغیرهای کلان اقتصادی، هزینه اقتصادی یا زیان رفاهی بالقوه سیاست های کاهش انتشار دی اکسید کربن محاسبه شده است . نتایج این تحقیق نشان میدهد که مصرف انرژی در بلندمدت بر تولید، سرمایه گذاری،اشتغال و بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد و کشش بلندمدت تولید،،26/ سرمایه گذاری ثابت ناخالص و اشتغال نسبت به مصرف انرژی به ترتیب 002 است. افزایش یک میلیون تن مصرف انرژی کل در بلندمدت / 22/1 و 09 میلیارد ریال، سرمایه گذاری / سبب تغییر تولید ناخالص داخلی به میزان 3231میلیارد ریال و اشتغال به میزان 550 شغل / ثابت ناخالص به میزان 216خواهد شد. هزینه اقتصادی (زیان رفاهی بالقوه) کاهش هر تن انتشار9 میلیون ریال / دی اکسید کربن برای مصرف انرژی به صورت کلی معادل 78برآورد شده و کم ترین هزینه انتشار مربوط به مصرف گاز است. بنابراین سیاست های چرخش مصرف سایر سوخت های فسیلی به گاز دارای کم ترین هزینه اقتصادی یا زیان رفاهی بالقوه است. نتایج تحقیق همچنین نشان میدهد که به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به مصرف سوخت های فسیلی،هزینه اقتصادی یا زیان اقتصادی بالقوه برای کاهش انتشار دی اکسید کربن بسیاربالاتر از سایر کشورها و متوسط جهانی است. در این زمینه، هدف گذاری کاهش1 و /9 ،0/ انتشار دی اکسید کربن به میزان 25،10 و 50 درصد، به ترتیب کاهش 73/9 درصدی رشد اقتصادی به صورت بالقوه را به دنبال خواهد داشت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimates of the Macroeconomic Impacts of Fossil Fuel Consumption and Reduction of Carbon Dioxide Emissions in the Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Hasan Golmoradi 1
  • Abbas Arabmazar 2

1 Ph.D in Economics, Department of economics, Faculty of Economic and political Science, University of Shahid Beheshti, Tehran, Corresponding Author.

2 Associated Professor, Department of economics, Faculty of Economic and political Science, University of Shahid Beheshti, Tehran

چکیده [English]

The objective of this paper is to estimate macroeconomic impacts of fossil fuel combustion and associated carbon dioxide emissions, in order to evaluate economic costs of policies to reduce carbon dioxide emissions. Therefore, using Vector Autoregressive (VAR) method, long-term elasticity’s of macroeconomic variables such as production, investment and employment to the different types of fossil fuels consumption are calculated. Since the carbon dioxide emissions are related to the amount of fossil fuel consumed, our estimates of marginal variation and long-run elasticity’s of macroeconomic variables were applied to calculate the potential economic costs or welfare loss for carbon dioxide emissions. The results show that energy consumption in long term has a positive impact on production, investment, employment and labor productivity. Long-run elasticity of output, investment and employment with respect to energy consumtion are .26, 1.22 and .02 respectively. Increase of one million tons of total energy consumption in the long run will lead to changes in GDP and investment by 323.9 and 216.1 billion Rails respectively and also changes in employment by 550 jobs. The economic cost (welfare loss) per ton of carbon dioxide emissions to the overall energy consumption estimated as 9.78 million Rails and the lowest cost are related to the gas consumption. Therefore, switching the use of other fossil fuels toward gas (switching consumption policy) has the lowest economic cost. The results also show that due to a high economic dependence on fossil fuels, the potential economic costs of carbon dioxide abatement are some higher than some other countries and the world average, So targeting the carbon dioxide abatement as much as 10, 25 and 70 percent will lead to the reduction in economic growth as much as .7, 1.9 and 3.9 percent respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Fossil Fuel
  • Carbon Dioxide Emissions
  • Walfare Loss
  • Vector Autoregressive (VAR)
  • Long-Run Elasticity