نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده

امروزه برای داشتن یک سیستم کشاورزی پایدار، استفاده از نهاده هایی کهجنبه های اکولوژیکی سیستم را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهشدهند، ضروری به نظر می رسد. به منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک وشیمیایی بر رشد گیاه ریحان، آزمایشی گلدانی در سال 1390 به صورتفاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتیدانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. فاکتور اول کود بیولوژیک درسه سطح شامل: عدم تلقیح، کود زیستی مرکب یک (ازتوباکتر کروکوکوم +آزوسپریلیوم لیپوفروم + سودوموناس پوتیدا 41 )، و همچنین کود زیستیمرکب دو (ازتوباکتر کروکوکوم + آزوسپریلیوم لیپوفروم + سودوموناسهر کدام در پنج سطح : ،(NPK) فلورسنت 187 ) و فاکتور دوم کود شیمیاییمیلی گرم در N0=0, N1=45, N2=90, N3=135, N4= کود نیتروژن ( 180P0=0, P1=20, P2=40, P3= کیلوگرم خاک از منبع اوره)، کود فسفات ( , 60میلیگرم در کیلوگرم خاک از منبع سوپر فسفات تریپل)، کود پتاس P4=80میلیگرم در کیلوگرم خاک از K0=0, K1=20, K2=40, K3=60, K4=80)[Contorl, N1P1K1, N4P4K منبع سولفات پتاسیم)، به صورت ترکیبی [ 4به خاک اضافه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد N2P2K2, N3P3K3,اثرات اصلی تیمارهای کودی بر صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه، وزن ترو (P <01/ برگ، غلظت فسفر، ازت و پتاسیم برگ در سطح آماری ( 0همچنین اثرات متقابل تیمارهای کودی بر صفات وزن تر برگ و غلظت ازتمعنیداری شد. بهطوری که بیشترین غلظت (P <05/ برگ در سطح آماری ( 0+P41AA 48/3 ) با کاربرد gr/plant) 31 %) و وزن تر برگ / نیتروژن ( 31%) و پتاسیم / به دست آمد و همچنین بالاترین غلظت فسفر ( 0 N3P3K3حاصل شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن N3P3K %3/2 ) برگ در تیمار 3 )است که کاربرد کودهای زیستی بهتنهایی یا در ترکیب با یکدیگر در بهبودعملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان و همچنین در جهت پایداری تولید وحفظ محیط زیست تأثیر مثبتی داشته و به نظر می رسد کودهای زیستیجایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشند.جذب ،PGPR ،(Ocimum

کلیدواژه‌ها