تأثیر سطوح کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه دارویی ریحان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

3 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

4 دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران

چکیده

امروزه برای داشتن یک سیستم کشاورزی پایدار، استفاده از نهاده هایی کهجنبه های اکولوژیکی سیستم را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهشدهند، ضروری به نظر می رسد. به منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک وشیمیایی بر رشد گیاه ریحان، آزمایشی گلدانی در سال 1390 به صورتفاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتیدانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. فاکتور اول کود بیولوژیک درسه سطح شامل: عدم تلقیح، کود زیستی مرکب یک (ازتوباکتر کروکوکوم +آزوسپریلیوم لیپوفروم + سودوموناس پوتیدا 41 )، و همچنین کود زیستیمرکب دو (ازتوباکتر کروکوکوم + آزوسپریلیوم لیپوفروم + سودوموناسهر کدام در پنج سطح : ،(NPK) فلورسنت 187 ) و فاکتور دوم کود شیمیاییمیلی گرم در N0=0, N1=45, N2=90, N3=135, N4= کود نیتروژن ( 180P0=0, P1=20, P2=40, P3= کیلوگرم خاک از منبع اوره)، کود فسفات ( , 60میلیگرم در کیلوگرم خاک از منبع سوپر فسفات تریپل)، کود پتاس P4=80میلیگرم در کیلوگرم خاک از K0=0, K1=20, K2=40, K3=60, K4=80)[Contorl, N1P1K1, N4P4K منبع سولفات پتاسیم)، به صورت ترکیبی [ 4به خاک اضافه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد N2P2K2, N3P3K3,اثرات اصلی تیمارهای کودی بر صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه، وزن ترو (P <01/ برگ، غلظت فسفر، ازت و پتاسیم برگ در سطح آماری ( 0همچنین اثرات متقابل تیمارهای کودی بر صفات وزن تر برگ و غلظت ازتمعنیداری شد. بهطوری که بیشترین غلظت (P <05/ برگ در سطح آماری ( 0+P41AA 48/3 ) با کاربرد gr/plant) 31 %) و وزن تر برگ / نیتروژن ( 31%) و پتاسیم / به دست آمد و همچنین بالاترین غلظت فسفر ( 0 N3P3K3حاصل شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن N3P3K %3/2 ) برگ در تیمار 3 )است که کاربرد کودهای زیستی بهتنهایی یا در ترکیب با یکدیگر در بهبودعملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان و همچنین در جهت پایداری تولید وحفظ محیط زیست تأثیر مثبتی داشته و به نظر می رسد کودهای زیستیجایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشند.جذب ،PGPR ،(Ocimum

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Biological and Chemical Fertilizers Application on Growthand Concentration of Elements (N, P, K) in Leaf of Basil (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Azarpeyvand 1
  • Mohammad Ali Behdani, 2
  • Mohammad Hassan Sayyari-Zahan 3
  • Kazem Khavazi 4
1 M.Sc. Student of Agroecology, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand
2 Associated Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand
3 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand
4 4Associated Professor, Soil and Water Research Institute, Tehran
چکیده [English]

In order to have a sustainable agriculture it is necessary to use environmental friendly inputs to improve ecological aspects of environment. Basil is a medicinal and vegetable crop which is cultivated in different parts of the world. Accordingly, a greenhouse experiment was conducted in Agriculture Faculty of Birjand University as a completely randomized design based on factorial arrangement in four replicates in 2011. In order to study the effect of biological and chemical fertilizers on plant of basil plant an experiment was conducted in the greenhouse of Agriculture Faculty, Birjand University in 2011.It was based on factorial experiment in randomized complete design with 15 treatments and 4 replications. The first factor was three levels of biological fertilizer, including:control (M0= no inoculation) biological compound fertilizer No.1 (M1 =Pseudomonas41+ Azospirillum+ Azotobacter) and the biological fertilizer composed of No.2 (M2= Pseudomonas187+ Azospirillum+ Azotobacter). The second factor was chemical fertilizer including Nitrogen [N0=0, N1=45, N2=90, N3=135, N4=180 mg.kg-1], Potassium [P0=0, P1=20, P2=40, P3=60, P4=80 mg.kg-1] and Phosphorus [P0=0, P1=20, P2=40, P3=60, P4=80 mg.kg-1], including 5 levels: Contorl, N1P1K1, N2P2K2, N3P3K3, N4P4K4.quantity indicators including (height, fresh leaf weight per plant, dry stem weight per plant,) and quality indices including (N, P and K concentrations). The results of analysis of variance showed the main effects of biological and chemical fertilizers (NPK) on the characteristics was significant (P<0.01). Interaction of biological and chemical fertilizers on the, fresh leaf weight per plant and nitrogen amount in basil leave was significant (P<0.05). There was positive and synergistic interaction between PGPR inoculation and chemical fertilizers on N concentration as the highest and lowest N concentration percentage in herb were obtained in treatments of P41AA+N3P3K3 (3.31) and Contorl (2.39), respectively. The highest concentrations of P and K in leaf were obtained with application of N3P3K3.It is concluded thatapplication of biofertilizers enhanced quantitative and qualitative characteristics in this plant.Generally, it seems that using of biofertilizers could improve basil performance inaddition toreduction of environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Basil(Ocimum basilicum L.)
  • Plant Growth Promoting Rhizobacteria(PGPR)
  • Elementaluptake
  • Fertility
  • Organic farming