بررسی تاثیرات گازوئیل بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه برخی ازگونه های زراعی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای میکروبیولوژی، استادیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترای فیزیولوژی گیاهی، استادیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

4 دکترای فیزیولوژی گیاهی، دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مطالعه تاثیرات آلودگی خاک در غلظت 45 g.kg-1 گازوئیل بر میزان جوانه زنی ، وزن تر ، خشک و رشد طولی اندام های هوایی و ریشه گونه های شبدر(Trifolium repens L.) ، ذرت (Zea mays L.) ، جو(Hordeum vulgaris L.) ، گندم (Triticum lontherium L.) ، یونجه(Medicago sativa L.) ، گلرنگ (Carthamus tintorius L.)مورد بررسی قرار گرفت . جوانه زنی در بین تمام گونه های مورد بررسی قرار گرفت. جوانه زنی در بین تمام گونه های مورد بررسی دارای یک فاز تاخیر بود، باوجود این میزان جوانه زنی پس از 4 هفته فقط در گونه های T. lontherium , M. sativa کاهش معنی داری را نشان داد. در وزن تر و رشد طولی ، اندام های هوایی و ریشه تمام گیاهان کاهش مشاهده شد. ولی افزایش وزن خشک در سه گیاه ذرت، گلرنگ و یونجه بر خلاف سایر گیاهان مشاهده شد. همچنین دو گونه ذرت و گلرنگ در غلظت های 9، 5/13 و 5/22 درصد ( 135, 90g .kg-1 soil و 225 ) مورد بررسی قرار گرفتند که در هر دو گونه با وجود جوانه زنی به میزان نسبتا زیاد در غلظت 5/13 درصد درغلظت 5/22 درصد جوانه زنی مشاهده نشد. کاهش رشد طولی ساقه و ریشه و نیز وزن تر ساقه و ریشه در هر دو گونه در غلظت های 9 و 5/13 درصد مشاهده شد. در این غلظت ها افزایش وزن خشک در ریشه گلرنگ و هر دو بخش ساقه و ریشه ذرت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Gas Oil on Germination and Seedling Development of Some Crop Species

نویسندگان [English]

  • Yahedeh Chaghari 1
  • Fatemeh Aghayari 1
  • Gholamhossein Ebrahimpour 2
  • Hossen Shaker-Bazarnov 3
  • Francoise Bernard 4
1 M.Sc. Student in Plant Biotechnology and Physiology. Faculty of Biological Sciences. Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Biological sciences, Shahid Beheshti University
3 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
4 Ph.D., Associate Professor, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The Effects of Gas Oil on Germination and Seedling Development of Some Crop SpeciesZahedeh Chaghari M. Sc. Student in Plant Biotechnology and Phsiology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti UniversityFatemeh Aghayari M. Sc. Student in Plant Biotechnology and Phsiology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University Gholamhossein Ebrahimipour, Ph.D. Assistant Professor, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University Hossein Shaker-Bazarnov, Ph.D. Assistant Professor, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University Françoise Bernard, Ph. D. Associate Professor, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University Abstract The aim of the study was to determine the effect of soil contamination with gas oil (4.5 g/kg soil) on the germination in Trifolium repens L., Triticum lontherium L., Hordeum vulgaris L., Medicago sativa L., Carthamus tintoriusL. and Zea mays L. Delayed seed emergence and reduced percentage germination was observed for the majority of plant species. Germination in M.sativa and T. lontheriumhad reduced significantly after 4 weeks. Fresh weight of root and shoot also reduced for all speices; but dry weight in shoot and root in Z.mays and C. tintorius increased. In other hand was the effects of high soil contamination were investigated on Maize and safflower (9, 13.5 and 22 g/kg soil). In two recent species significantly reduction in fresh weight of shoot and root was observed in 9, 13.5 g/kg soil, dry weight of shoot and root increased in Z. mays, although this increased happened only for root of C. tintorius. Keywords:, growth, hydrocarbon, phytoremediation

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth
  • hydrocarbon
  • phytoremediation