نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تاثیرات آلودگی خاک در غلظت 45 g.kg-1 گازوئیل بر میزان جوانه زنی ، وزن تر ، خشک و رشد طولی اندام های هوایی و ریشه گونه های شبدر(Trifolium repens L.) ، ذرت (Zea mays L.) ، جو(Hordeum vulgaris L.) ، گندم (Triticum lontherium L.) ، یونجه(Medicago sativa L.) ، گلرنگ (Carthamus tintorius L.)مورد بررسی قرار گرفت . جوانه زنی در بین تمام گونه های مورد بررسی قرار گرفت. جوانه زنی در بین تمام گونه های مورد بررسی دارای یک فاز تاخیر بود، باوجود این میزان جوانه زنی پس از 4 هفته فقط در گونه های T. lontherium , M. sativa کاهش معنی داری را نشان داد. در وزن تر و رشد طولی ، اندام های هوایی و ریشه تمام گیاهان کاهش مشاهده شد. ولی افزایش وزن خشک در سه گیاه ذرت، گلرنگ و یونجه بر خلاف سایر گیاهان مشاهده شد. همچنین دو گونه ذرت و گلرنگ در غلظت های 9، 5/13 و 5/22 درصد ( 135, 90g .kg-1 soil و 225 ) مورد بررسی قرار گرفتند که در هر دو گونه با وجود جوانه زنی به میزان نسبتا زیاد در غلظت 5/13 درصد درغلظت 5/22 درصد جوانه زنی مشاهده نشد. کاهش رشد طولی ساقه و ریشه و نیز وزن تر ساقه و ریشه در هر دو گونه در غلظت های 9 و 5/13 درصد مشاهده شد. در این غلظت ها افزایش وزن خشک در ریشه گلرنگ و هر دو بخش ساقه و ریشه ذرت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها