مقایسه اثرات گیاه پوششی و کود شیمیایی بر عملکرد سیر و وضعیت علف های هرز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای زراعت، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای بیوشیمی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترای اقتصاد کشتورزی، استادیار پزوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در یک آزمایش یک ساله، میزان علمکرد غده سیر و تراکم علف های هرز در سیستم های کوددهی ارگانیک و شیمیایی با هم مقایسه شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای کودی شامل کود سبز ناشی از شبدر برسیم(Trifolium alexanderinum ، ماشک گل خوشه ای (Vicia sativa) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) و سه تیمار کود شیمیایی 0 ، 80 و 120 کیلو گرم نیتروژن خالص بر هکتار از منبع اوره بود. بیشترین عملکرد غده در تیمار 120 کیلوگرم نیتروژن بر هکتار به دست آمد. با وجود کمتر بودن جذب نیتروژن در تیمار شبدر نسبت به تیمار کود شیمیایی 80kg N ha -1 ،ولی عملکرد اقتصادی سیر در هر دو تیمار اختلاف معنی داری با هم نداشت . علت این پدیده را می توان ناشی از افزایش تعداد ریشه سیر به علت بهبود تعداد منافذ بیولوژیک و همچنین ناشی از کاهش بیوماس علف های هرز دانست. در تیمار شبدر برسیم، ماشک و لوبیا عملکرد غده سیر به ترتیب 8660، 7500 و 6870 کیلوگرم بر هکتار بود. مقدار کل نیتروژن تجمع یافته در بیوماس سه گیاه پوششی شبدر برسیم ، ماشک و لوبیا به ترتیب نسبت به تیمارهای 120، 80 و صفر کیلوگرم نیتروژن برهکتار شد. ماشک و لوبیا به علت تولید بقایای کمتر، تاثیر کمتری نسبت به شبدر بر روی رشد علف های هرز داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Summer Cover Crop and Inorganic Nitrogen on Garlic Yield and the Condition of Weeds

نویسندگان [English]

  • Hossein Sabahi 1
  • Saeed Minoyi 2
  • Homan Liaghati 3
1 Ph.D. Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
3 Ph.D. Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract The effect of green manure and crop residue (summer cover crop) on supplying nitrogen and the weed population in garlic (Allium Sativum) organic farming was the subject of this study. In a one-year experimental design, the accumulation of dry matter and nitrogen in clover (Trifolium alexandrium), Vicia (Vicica sativa) and bean (Phaseolus vulgaris) were studied as summer planting. The tuber yield of garlic cultivated following these cover crops was compared with 0, 80 and 120 Kg N ha-1 of urea. In addition, the effect of mulch from cover crops on weed biomass was evaluated. The greatest tuber yield was obtained from the 120 KgN ha-1treatment. In spite of lower nitrogen uptake in the clover treatment, the economic yield of garlic had not significantly differed. In vicia, bean and clover, the tuber yields were 7,500, 6,870, and 8,660 Kg ha-1respectively. The amount of nitrogen accumulation in clover, vicia and bean was 67.8, 40.5 and 36 Kg ha-1respectively. Due to greater residue, clover reduced weed biomass by 43%, 39% and 31% in comparison with 120, 80 and 0 Kg N ha-1 respectively. Bean and vicia, due to their lower residue production, had a smaller effect on weed growth in comparison with clover.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: garlic
  • cover crop
  • weed
  • organic farming