نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در یک آزمایش یک ساله، میزان علمکرد غده سیر و تراکم علف های هرز در سیستم های کوددهی ارگانیک و شیمیایی با هم مقایسه شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای کودی شامل کود سبز ناشی از شبدر برسیم(Trifolium alexanderinum ، ماشک گل خوشه ای (Vicia sativa) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) و سه تیمار کود شیمیایی 0 ، 80 و 120 کیلو گرم نیتروژن خالص بر هکتار از منبع اوره بود. بیشترین عملکرد غده در تیمار 120 کیلوگرم نیتروژن بر هکتار به دست آمد. با وجود کمتر بودن جذب نیتروژن در تیمار شبدر نسبت به تیمار کود شیمیایی 80kg N ha -1 ،ولی عملکرد اقتصادی سیر در هر دو تیمار اختلاف معنی داری با هم نداشت . علت این پدیده را می توان ناشی از افزایش تعداد ریشه سیر به علت بهبود تعداد منافذ بیولوژیک و همچنین ناشی از کاهش بیوماس علف های هرز دانست. در تیمار شبدر برسیم، ماشک و لوبیا عملکرد غده سیر به ترتیب 8660، 7500 و 6870 کیلوگرم بر هکتار بود. مقدار کل نیتروژن تجمع یافته در بیوماس سه گیاه پوششی شبدر برسیم ، ماشک و لوبیا به ترتیب نسبت به تیمارهای 120، 80 و صفر کیلوگرم نیتروژن برهکتار شد. ماشک و لوبیا به علت تولید بقایای کمتر، تاثیر کمتری نسبت به شبدر بر روی رشد علف های هرز داشتند.

کلیدواژه‌ها