تاثیر مخلوط دو گیاه یونجه (Medicago sativa) و فسکیو (Festuca arundinacea) در گیاه پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

2 دکترای تغذیه گیاه - آلودگی خاک، دانشیار دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

3 دکترای بیوشیمی، استادیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی کارشناسی زیست شناسی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در جنوب ایران نفت خام یکی از آلوده کننده های مهم خاک به شمار می آید. آلوده شدن خاک به نفت خام به هنگام استخراج، انتقال و پالایش آن رخ می دهد. آلودگی می تواند سبب آسیب به محیط و جمعیت گیاهی و جانوری خاک شود. استفاده از گیاهان وریز موجودات (میکروارگانیزم ها) می تواند به عنوان روش های مناسبی جهت کاهش آلودگی نفتی باشد. در این مطالعه تاثیر مخلوط گیاه یونجه که جزو بقولات (لگوم ها) می باشد و فسکیو که از علف های جمنی (گراس ها) است بر خاک آلوده به غلظت های مختلف نفت خام (1، 3، 5، 7 و 10 درصد) برای مدت 120 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، در غلظت بالای نفت تا 5 درصد، تعداد کل باکتری ها نسبت به شاهد و غلظت های پایین نفت افزایش یافت ولی بین غلظت های 5، 7 و 10 درصد از این نظر اختلاف معنی داری دیده نشد. شمارش تعداد باکتری های نفت خوار خاک نیز نشان داد که بیشترین تعداد باکتری های نفت خوار درخاک با آلودگی 10 درصد دیده شد. مقایسه کاهش نفت خام در نمونه های خاک دارای گیاه و غلظت متناظر آنها در نمونه های فاقد گیاه نشان داد که در نمونه های دارای گیاه، کاهش نفت خام بیشتر بود. بررسی مقدار کاهش نفت خام در خاک دارای گیاه نشان داد که بیشترین مقدارکاهش درنمونه 1 درصد نفت خام بود که کاهش در حدود 7/36 درصد بود، در حالی که کمترین مقدار کاهش نفت ، در نمونه 10 درصد به میزان 6/5 درصد بود. مقدار زیست توده (بیوماس) خشک در نمونه شاهد در حدود 6/9 گرم محاسبه شد که بیش از نمونه های دیگر بود. کمترین زیست توده در غلظت 10 درصد به مقدار 24/0 گرم دیده شد. با وجودی که گیاه پالایی یک روش مناسب برای کاهش نفت خام خاک است ولی بررسی های انجام شده نشان داد که در غلظت های بالاتر از 5 درصد در خاک ، عملا روش گیاه پالایی فاقد بازدهی مناسب است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mixed Plants Alfalfa (Medicago sativa) and Fescue (Festuca arundinacea) on the Phytoremediation of Light Crude Oil in Soil

نویسندگان [English]

  • Malek Hossein Shahriari 1
  • Gholamreza Savaghebi- Firrozabadi 2
  • Dariush Minai-Tehrani 3
  • Mona Padidaran 4
1 M. Sc. Student in Soil Science Engineering Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, Karaj
2 Ph.D.,Associate Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
3 Ph.D., Assistant professor, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
4 B. Sc. Student in Biology Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract:Crude oil is one of the most important pollutants of the soil in the southern part of Iran. Crude oil can leak into the soil during extraction purification or or transportation. The soil contamination could damage the organisms of the soil, including plants and microorganisms. Some plants and microorganisms are able to degrade the the oil in the soil. Two types of plants including legumes and grasses have higher potential to be used for phytoremediation. In the present study, the effect of mixed plant, alfalfa (Medicago sativa) and fescue (Festuca arundinacea),on phytoremediation of different concentrations of light crude oil (0-10%) in soil during 120 days was studied. Total bacterial count was higher in a vegetated sample with 7% crude oil. The oil degrading bacteria was higher than non-vegetated samples. In vegetated samples, the higher crude oil reduction was observed in sample with 1% crude oil (36.7), while the lower reduction was observed in sample with 10% crude oil (5.6). The total biomass was higher in control sample (9.6g), while it was lower in 10% sample (0.24 g). Our results showed that phytoremediation with mixed plants were not efficient in contaminated soil with more than 5% crude oil.
Keywords: Phytoremediation, Crude oil, Microorganisms, Soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Phytoremediation
  • Crude oil
  • Microorganisms
  • Soil