نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

فلور قارچهای راسته های زنگ ها (Uredinales) ، سیاهک ها (Ustilaginales) و سفیدک های پودری(Erysiphales) درمنطقه حفاظت شده جاجرود در شرق استان تهران که در بردارنده دو پارک ملی سرخه حصار و خجیر می باشد بررسی گردید . بر این اساس 26 گونه از راسته زنگ ها متعلق به جنس های Melampsora, Uromyces, Puccinia, Phragmidium ، 14 گونه از رسته سفیدک های پودری متعلق به جنس Blumeria, Podosphaera, Leveillula, Erysiphe, Golovinomyces و 3 گونه از راسته سیاهک ها متعلق به جنس های Anthracoidaea و Ustilago شناسایی گردیدند. در بین نمونه های بررسی شده گونه Golovinomyces riedlianus به عنوان گونه جدید برای فلور قارچ های ایران معرفی می شوند. مشخصات اوردینیو سپورها درگونه Puccinia melanographa و مراحل اسپرموگونیوم و اسیوم گونه Phragmidium iranicum برای اولین بار تشریح می شوند. میزبان های جدید متعددی برای زنگ ها، سیاهک ها و سفیدک های گزارش شده معرفی می گردند.

کلیدواژه‌ها