فلور قارچهای مولد زنگ (Uredinales) ، سیاهک (Ustilaginales) و سفیدک پودری(Erysiphales) درمنطقه حفاظت شده جاجرود

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای بیماری شناسی گیاهی، استادیار بخش تحقیقات رستنی ها، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 دکترای قارچ شناسی، استاد دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشنای ارشد سیستماتیک گیاهی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات و رستنی ها، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

فلور قارچهای راسته های زنگ ها (Uredinales) ، سیاهک ها (Ustilaginales) و سفیدک های پودری(Erysiphales) درمنطقه حفاظت شده جاجرود در شرق استان تهران که در بردارنده دو پارک ملی سرخه حصار و خجیر می باشد بررسی گردید . بر این اساس 26 گونه از راسته زنگ ها متعلق به جنس های Melampsora, Uromyces, Puccinia, Phragmidium ، 14 گونه از رسته سفیدک های پودری متعلق به جنس Blumeria, Podosphaera, Leveillula, Erysiphe, Golovinomyces و 3 گونه از راسته سیاهک ها متعلق به جنس های Anthracoidaea و Ustilago شناسایی گردیدند. در بین نمونه های بررسی شده گونه Golovinomyces riedlianus به عنوان گونه جدید برای فلور قارچ های ایران معرفی می شوند. مشخصات اوردینیو سپورها درگونه Puccinia melanographa و مراحل اسپرموگونیوم و اسیوم گونه Phragmidium iranicum برای اولین بار تشریح می شوند. میزبان های جدید متعددی برای زنگ ها، سیاهک ها و سفیدک های گزارش شده معرفی می گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Fungal Flora ( Erysiphales , Ustilaginales, Uredinales) of the Jajroud Protected Area

نویسندگان [English]

  • Somaye Kachooeian Javadi 1
  • Mehrdad Abbasi 2
  • Hossein Riahi 3
  • Seyed Mahmoud Mousavi 4
1 M. Sc. Student in plant Biosystematic, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Assistant Professor, Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection
3 Ph.D. Professor, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
4 M.Sc. Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection
چکیده [English]

The obligate phytoparasitic fungi of the orders Uredinales (Rust fungi), Ustilaginales s.lat. (Smut fungi) and Erysiphales (Powdery mildews) were studied floristically in the Jajroude Protected Area. This region is located to the East of Tehran and contains two National Parks within its borders, namely Khojir and Sorkhe-Hessar National Parks. To assess the floristic spectrum, living materials were collected from different sites of the above mentioned area during 2003-2004. Of the 43 identified species 26 belong to Uredinales, 14 belong to Erysiphales and the remaining species (3) belong to the Ustilaginales. Identified species of rust fungi belonged to four genera, viz. Puccinia, Melampsora, Phragmidium and Uromyces. The powdery mildew specimens belonged to the genera Blumeria, Golovinomyces, Erysiphe, Leveillula and Podosphaera. Species of Ustilaginales identified also belonged to Anthracoidea and Ustilago. All 43 species are listed and discussed mainly with respect to their morphology and taxonomy. Golovinomyces riedlianus is newly reported from Iran. The spermogonia, aecial state and aecispores of Phragmidium iranicum are described for the first time. Our study showed that urediniospores of Puccinia melanographahave from 3 to 6 germ pores, either arranged equatorially or irregularly distributed over the spore surface. This character has not been previously described in detail for p < /span>. melanographa. Capparis spinosa for Puccinia trabutii(aecial stage); Rubus sanguineus for Phragmidium iranicum; Astragallus floccosus for Uromyces punctatus; Achillea wilhelmsii and Centaurea aucheri, both for Golovinomyces cichoracearum; Cousinia eryngioides and Onobrychis gaubae, both for Leveillula taurica and Euphorbia teheranica for Podosphaera euphorbiae are all reported as new hosts (matrix nova). Moreover, several new hosts for identified fungi are reported in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fungus flora
  • Sorkhe-Hessar
  • Khojir
  • rust fungi
  • powder mildew
  • smut fungi