استانداردهای آلودگی صوتی در خودروهای سواری کشور

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای بهداشت محیط، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دکترای مکانیک، موسسه تحقیقات و نوآوری سایپا

3 کارشناس ارشد محیط زیست، دفتر بررسی آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

در این پژوهش به منظور تدوین سطوح مجاز صدای عبوری، صدای اگزوز و بوق خودروها طی فرایندی چند مرحله ای، در ابتدا وضعیت موجود واقعی خودروها با انجام آزمون هایی بر روی 100 خودرو از انواع متفاوت به دست آمده که نتایج آن نیز از نظر آماری با استفاده از نرم افزارSTATGRAPHICS PLUS Version 2.1 مورد تحلیل قرار گرفته است . در مرحله بعد استانداردها و ضوابط سایر کشورها در این زمینه از جمله استاندارد اتحادیه اروپا70/157/EEC, 70/388/EEC مورد برسی قرارگرفته که این استاندارد مبنای این پژوهش بوده است. بر اساس نتایج تحلیل شده آزمون ها و نیز استانداردی که مورد اشاره قرار گرفته که این استاندارد مبنای این پژوهش بوده است . بر اساس نتایج تحلیل شده آزمون ها و نیز استانداردی که مورد اشاره قرا رگرفت، استاندارد پیشنهادی به شرح زیر تدوین شد : 77dB(A) برای صدای عبوری خودروهای کلاس 80dB(A),M1 برای خودروهای کلاس 86dB (A),N1 برای صدای اگزوز و حداقل 87dB (A) و حداکثر 112dB (A) برای بوق خودرو که طبیعتا دستیابی به آن نیازمند برنامه ریزی های زمان بندی شده و دقیق است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Noise Standards for Passenger Cars in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Motesaddi 1
  • Hamed Hadad Khodaparast 2
  • Mahdieh Boobehrezh 3
1 Ph.D., Assisstant Professor, Faculty of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Science
2 Ph.D., Saipa Research and Inovation Center
3 MSc. Air Pollution Research Bureau, DOE
چکیده [English]

In this research entitled noise standards for passenger cars in Iran, in order to identify the permissible levels of sound for passing-by noise and the noise from vehicle exhausts and horns, through a step processing method, at first the real current situation of vehicles was obtained through different tests carried out on 100 vehicles of different types. The results have been analyzed statistically using the ATATGRAPHICS PLUS Version 2.1 software. The second step has been the study of other countries’ standards and regulations as well as the European Commission Directives 70/15/EEC and 70/388/EEC which have formed the basis of this study. According to the test results analysed and the Directives mentioned above, the permissible sound levels that have been identified are as follows : 77 dB (A) for passing-by noise of the M1 class; 80 dB (A) for the N1class ; 86 dB (A) for exhaust noise and 87 dB(A) TO 112 dB(A) for horn noise for all types of vehicle .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: noise pollution
  • vehicle
  • standard