نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 موسسه تحقیقات و نوآوری سایپا

3 سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

در این پژوهش به منظور تدوین سطوح مجاز صدای عبوری، صدای اگزوز و بوق خودروها طی فرایندی چند مرحله ای، در ابتدا وضعیت موجود واقعی خودروها با انجام آزمون هایی بر روی 100 خودرو از انواع متفاوت به دست آمده که نتایج آن نیز از نظر آماری با استفاده از نرم افزارSTATGRAPHICS PLUS Version 2.1 مورد تحلیل قرار گرفته است . در مرحله بعد استانداردها و ضوابط سایر کشورها در این زمینه از جمله استاندارد اتحادیه اروپا70/157/EEC, 70/388/EEC مورد برسی قرارگرفته که این استاندارد مبنای این پژوهش بوده است. بر اساس نتایج تحلیل شده آزمون ها و نیز استانداردی که مورد اشاره قرار گرفته که این استاندارد مبنای این پژوهش بوده است . بر اساس نتایج تحلیل شده آزمون ها و نیز استانداردی که مورد اشاره قرا رگرفت، استاندارد پیشنهادی به شرح زیر تدوین شد : 77dB(A) برای صدای عبوری خودروهای کلاس 80dB(A),M1 برای خودروهای کلاس 86dB (A),N1 برای صدای اگزوز و حداقل 87dB (A) و حداکثر 112dB (A) برای بوق خودرو که طبیعتا دستیابی به آن نیازمند برنامه ریزی های زمان بندی شده و دقیق است

کلیدواژه‌ها