ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دکترای باغبانی، استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دکترای حشره شناسی، دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد علوم باغبانی، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی مقاومت 15 توده بومی پیاز ایرانی از نظر مقاومت به آفت تریپس پیاز،انجام شد. این توده ها عبارت بودند از :قرمز آذ شهر، سفید خمین، درچه اصفهان، سفید کاشان، مشکان فارس، اقلید فارس، سفید و قرمز نیشابوری، صورتی و سفید کردستان که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دو سال متوالی کشت شدند. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل: تعداد تریپس در بوته، دمای برگ، رنگ برگ، ضخامت برگ، نرخ خسارت و زاویه برگ بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اوده های پیاز از نظر نرخ خسارت و تعداد ترپس در سطح 1 درصد با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند . توده های مشکان فارس، سفید کردستان و سفید قم نسبت به تریپس پیاز مقاوم و توده های صورتی کردستان، قولی قصه زنجان حساس به تریپس بودند همچنین زاویه بین دو برگ مرکزس گةاه در توده های مقاوم سفید کردستان و سفید قم به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از دیگر توده های مورد مطالعه بود. همچنین اختلاف معنی داری بین دمای برگ، رنگ برگ و ضخامت برگ در بین توده ها مختلف ملاحظه نگدید. از آنجا که برای کنترل تریپس پیاز از سموم شیمیایی خطرناک و در چند نوبت استفاده می شود، کاربرد توده های مقاوم به عنوان یکی از روش های بسیار مهم در مدیریت تلفیقی آفات، گاهی موثر در کاهش مصرف سموم شیمیایی به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Some Characteristics Affecting the Resistance of Fifteen Native Iranian Onions against Thrips tabaci

نویسندگان [English]

  • Azra Alimousavi 1
  • Mohammad reza Hassandokht 2
  • Saeid Maharrami Pour 3
  • Omid Nouri Roudsari 4
1 Postgraduated of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University
2 Ph.D., Assistant Professor, , Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University
3 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University
4 Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University