بررسی اثرات زیستی ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به عنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکترای شیلات، استادیار مرکز تحقیقات شیلات ایران

3 دکترای شیلات، استادیار پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباح بلند زنجیره و ناپلیوس تازه تخم گشایی شده به عنوان غذایی آغازین، بر رشد و بقا لاروهای ماهی آزاد دریای خزر در مقایسه با غذای کنسانتره تجاری،در 3 گروه غذایی کنسانتره، ناپلیوس آرتمیا تازه تخم گشایی شده، ناپلیوس آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به مدت 15 روز، انجام پذیرفت. میزان رشد لاروهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا تازه تخم گشایی شده نسبت به لاروهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباح بلند زنجیره تفاوت معنی داری را نشان نداد ولی هر دو این گروه ها میزان رشد بیشتری را نسبت به لاروهای تغذیه شده با غذای کنسانتره تجاری نشان دادند. بقا لاروهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا تازه تخم گشایی شده نسبت به لاروهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا غنی شده از اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره تفاوت معنی داری را نشان ندادند اما هر دو این گروه ها بقا بهتری نسبت به لاروهای تغذیه شده با غذای کنسانتره تجاری داشتند. در مجموع لاروهای تغذیه شده با ناپلی آرتمیا تازه تخم گشایی شده از دیگر گروهها عملکردی بهتری داشته و برای غذای آغازین لاروها ماهی آزاد دریای خزر برگزیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the Subsistence Effects of n-3 HUFA Enriched Artemia nauplii as a Start Feeding for Caspian Salmon (Salmo trutta caspius) Larvae

نویسندگان [English]

  • Mehran Javaheri Baboli 1
  • Abbas Matinfar 2
  • Naser Agh 3
1 Ph.D. Student in Fishery, Campus of Science and Research, Islamic Azad University
2 Ph.D., Assistant Professor, Iranian Fisheies Research Organization
3 Ph.D., Asistant Professor, Artemia and Aquatic animal Research Center, Urmieh University