نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 مرکز تحقیقات شیلات ایران

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباح بلند زنجیره و ناپلیوس تازه تخم گشایی شده به عنوان غذایی آغازین، بر رشد و بقا لاروهای ماهی آزاد دریای خزر در مقایسه با غذای کنسانتره تجاری،در 3 گروه غذایی کنسانتره، ناپلیوس آرتمیا تازه تخم گشایی شده، ناپلیوس آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به مدت 15 روز، انجام پذیرفت. میزان رشد لاروهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا تازه تخم گشایی شده نسبت به لاروهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباح بلند زنجیره تفاوت معنی داری را نشان نداد ولی هر دو این گروه ها میزان رشد بیشتری را نسبت به لاروهای تغذیه شده با غذای کنسانتره تجاری نشان دادند. بقا لاروهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا تازه تخم گشایی شده نسبت به لاروهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا غنی شده از اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره تفاوت معنی داری را نشان ندادند اما هر دو این گروه ها بقا بهتری نسبت به لاروهای تغذیه شده با غذای کنسانتره تجاری داشتند. در مجموع لاروهای تغذیه شده با ناپلی آرتمیا تازه تخم گشایی شده از دیگر گروهها عملکردی بهتری داشته و برای غذای آغازین لاروها ماهی آزاد دریای خزر برگزیده شد.

کلیدواژه‌ها