مطالعات یک بیورآکتور با بستر متراکم به منظور حذف نیترات در پسابهای صنعتی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانسجوی کارشناسی ارشد محیط زیست-عمران، دانشگاه صنعتی شریف

2 دکترای محیط زیست-مهندسی شیمی، استاد دانشکده شیمی ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

حذف نتروژن به عنوان یکی از معمولی ترین آلاینده های آب های سطحی و زیرزمینی حائز اهمیت است بدین ترتیب نیتریفیکاسیون و دی نیتریفیکاسیون بیولوژیکی اقتصادی ترین روش برای حذف آنها می باشد. در این تحقیق سعی گردیده تا ایجاد شرایط بهینه، درصد حذف نتروژن آمونیاکی و COD در پساب های صنعتی حاوی نتروژن آمونیاکی بالا (250-1000) و COD (800-2000) در دو راکتور جداگانه هوازی و بی هوازی به صورت ناپیوسته در 9 لیتر پساب مصنوعی به روش پس دی نیتریفیکاسیون مورد بررسی قرار گیرد.استفاده از سیستم ناپیوسته نیز به دلیل بررسی نحوه حذف نتروژن در آن ، عدم نیاز به بازگشت لجن،کیفیت مناسب بیولوژیکی پساب خروجی و ... می باشد. راکتورهای به کار رفته شامل دو راکتور هوازی(UCBR)وبی هوازی(MBS) می باشد که در اولی عمل اکسیژن رسانی با تزریق هوا از کف انجام شده و پس از انجام فرایند نیتریفیکاسیون نمونه پساب به منظور انجام فرایند دی نیتریفیکاسیون وارد راکتور دوم می شود.( UCBR) یک سیستم جدید است که مزایای زیادی نسبت به لجن فعال و فرایند بسترهای متحرک و ثابت بدون معایب هر کدام از اینها دارد که لایه بیوفیلم آن بر روی بسترهای متحرک تشکیل می شود. بررسی انجام فرایند نیت یفیکاسیون در زمان مانهای متفاوت (2-24 ساعت در هر دو راکتور) بهترین راندمان حذف آمونیاک و COD در راکتور هوازی (UCBR)را در زمان ماند 20ساعت و به ترتیب برابر 23/83 درصد و 83 درصد نشان می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Nitrification and Denitrification in the High Ammonia and COD Load of Industrial Wastewater using an Ultracompacted Biofilm Reactor-Moving Bed System

نویسندگان [English]

  • Majid Tavakoli 1
  • Manochehr Vosoughi 2
1 M.Sc., Student in Environment and Civil, Sharif University
2 Ph.D., Professor, Faculty of Chemistry, Sharif University