نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبییعی استان گیلان

چکیده

در این آزمایش استفاده از پسماندهای آلی مختلف شامل: پوست درخت صنوبر الیاف خرما و کمپرست لجن فاضلاب برای تولید گیاهان زینتی با توجه ویژه به الیاف خرما به عنوان یک بستر رشد برای گیاهان سوزنی برگ مورد قرار گرفت گونه های گیاهی مورد استفاده در این آزمایش شامل: کاج ژاپنی،سرور نقره ای و سرو ناز و محلولهای بستر کشت شامل: 1)پوست درخت صنوبر2)پوست درخت صنوبر 15 درصد کمپوست فاضلاب.3)پوست درخت صنوبر 30 درصد کمپوست لجن فاضلاب.4)الیاف خرما.5)الیاف خرما15درصد کمپوست فاضلاب و6)الیاف خرما 30درصد کمپوست لجن فاضلاب، بودند قبل از شروع آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسترهای مورد استفاده مشخص شدو گیاهانی با ارتفاع تقریبی 75 سانتی متر، در یک دوره زمانی یک ساله در آنها کشت شدند. گونه های گیاهی در قالب طرح بلوک های تصادفی با شش تکرار در گلدان هایی با اندازه 1-7 کاشته شدند هدف اصلی این آزمایش استفاده مجدد از پس ماندهای آلی جامد بود نتایج نشان داد که بسترهای حاوی 30درصد کمپوست لجن فاضلاب مناسب ترین بسترهای برای استفاده هستند گیاهان رشد یافته در بسترهای الیاف خرما در مخلوط با کمپوست اجن فاضلاب، نتایج مشابه ای را نسبت به آنهایی که در بستر پوست درخت صنوبر، رشد یافته بودند نشان دادند در مورد گونه های سرو نقره ای و سرو ناز ترکیبی از پوست درخت صنوبر با الیاف خرما با 30درصد پس ماندهای آلی جامد، بهترین نتایج را نشان داد، اما به دلیل کمتر بودن ارزش اقتصادی پوست درخت صنوبر نسبت به الیاف خرما، استفاده از بستر ترکیبی پوست درخت صنوبر 30درصد کمپوست لجن فاضلاب ، توصیه می شود. همچنین نتایج داد که بستر الیاف خرما به تنهایی بستر خوبی برای پرورش گونه های سرو مورد آزمایش نیست.

کلیدواژه‌ها