تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مربی، دانشکده مهندسی فن آوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای میکروبیولوژی، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران

3 دکترای صنایع خمیر کاغذ، دانشکده مهندسی فن آوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تنوع زیستی باکتری های غالب دریایی در 9 ایستگاه، در خط ساحلی شمالی خلیج فارس از جزیره قشم تا بندر گناوه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری از آب و رسوبات ساحلی انجام شد . سفارش باکتری ها با تکنیک نشان داد که تعداد کل باکتری های قابل کشت در این ایستگاه ها متغیر می باشد این نتایج نشان دهنده تعداد نسبتا بالای جمعیت های باکتریایی در آب و رسوبات خلیج فارس است. وقت های متوالی از نمونه ها بر روی پلیت های حاوی محیط کشت تهیه شده است از آب استریل دریا، تلقیح شد. پس از انکوباسیون و رشد مناسب کلنی ها، از هر نمونه دو کلنی با بیشترین تعداد، جهت شناسایی انتخاب گردید. با بررسی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی و همچنین تعیین درصد گوانین و سیتوزین DNA،اعضای جنس های سود و موناس، ویبربو،آلتروموناس،فلاوویاکتریوم، باسیلوس، مایکوباکتریوم و آلکالیجنس شناسایی گردیدند و این گونه به نظر می رسد که در ایستگاه های مورد مطالعه جمعیت غالب را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Total Culturable Bacteria and Bacterial Diversity in Northern interdial areas of Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Ali Abolhasani Soorki 1
  • Mohammad Roayaei Ardakani 2
  • Hossein Kermanian 3
1 M.Sc.,Instructor, Faculty of Energy and Innovative Engineering, Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Science, Shahid Chamran University
3 Asistant Professor, , Faculty of Energy and Innovative Engineering, Shahid Beheshti University