نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

تنوع زیستی باکتری های غالب دریایی در 9 ایستگاه، در خط ساحلی شمالی خلیج فارس از جزیره قشم تا بندر گناوه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری از آب و رسوبات ساحلی انجام شد . سفارش باکتری ها با تکنیک نشان داد که تعداد کل باکتری های قابل کشت در این ایستگاه ها متغیر می باشد این نتایج نشان دهنده تعداد نسبتا بالای جمعیت های باکتریایی در آب و رسوبات خلیج فارس است. وقت های متوالی از نمونه ها بر روی پلیت های حاوی محیط کشت تهیه شده است از آب استریل دریا، تلقیح شد. پس از انکوباسیون و رشد مناسب کلنی ها، از هر نمونه دو کلنی با بیشترین تعداد، جهت شناسایی انتخاب گردید. با بررسی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی و همچنین تعیین درصد گوانین و سیتوزین DNA،اعضای جنس های سود و موناس، ویبربو،آلتروموناس،فلاوویاکتریوم، باسیلوس، مایکوباکتریوم و آلکالیجنس شناسایی گردیدند و این گونه به نظر می رسد که در ایستگاه های مورد مطالعه جمعیت غالب را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها