نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

مطالعه و بررسی ترکیب فلورسیک گیاهی از اهمیت خاصی در مدیریت حفاظت و تنوع زیستی برخوردار است . شبه جزیره میانکاله به علت فون فلو ویژه موجود، دارای ارزش حفاظتی بالای است بنابراین مطالعه ای به منظور شناخت ترکیب فلورستیک و تعیین تیپ های گیاهی موجود و نیز رسم پروفیل پوشش گیاهی در میانکاله در سال 1381 انجام شد تا نقش آنها از نظر غذاو پناهگاه برای حیات وحش مشخص شود برای تعیین و نامگذاری تیپ های گیاهی، در هر واحد رویشی همگن تعداد 10 کوادرات 100 متر مربعی و 25متر مربعی بر اساس سطح حداقل و ماهیت پوشش گیاهی برداشت گردید. تعداد کل کوادراتها با توجه به زمان ، هزینه و دقت آمار برداری 70 عدد انتخاب شد.گونه های گیاهی به همراه فراوانی و پوشش آنها در هر کوادرت گزارش گردیأ. نتای} نشان داد که در ین منطقه 7 تیپ گیاهی ماسه دوست، انار خالص،انار تمشک، انار سازو، سازو تمشک،سازوی خالص، شورپسند وجود دارد تیپ گیاهی ماسه دوست با پوشش توسکای ییلاقی، پناهگاه و آشیانی مناسب برای پرنده شکاری می باشد. همچنین تیپ گیاهی انار خالص که بیشتر بخش های مرکزی شبه جزیره را با حضور گونه انار اشغال نموده است زیستگاهی مناسب برای پرندگان است. بررسی ترکیب فلورستیک در تعیین توزیع گیاهانی که به عنوان عذا برای وحوش استفاده می شود اهمیت دارد

کلیدواژه‌ها