تنوع ریختی درون گونه ای و میان گونه ای در گونه های جنس در ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای سیتوژنتیک گیاهی، استاد دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای بیوسیستماتیک گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تاکسونومی عددی 25 جمعیت متعلق به گونه های جنس Bromus بخش Genea به منظور شناسایی تفاوت های میان جمعیتی و بین گونه ای و همچنین بررسی روابط فنتیکی گونه های این بخش انجام گرفت بررسی های آماری اولیه نشان داد که دامنه تغییرات صفات کمی در گونه های مطالعه شده با آنچه در شرح گونه ها در فلورها ارائه شده متفاوت است و اینکه اختلاف معنی داری در میان جمعیت های مختلف یگ گونه در این صفات وجود دارد. در نتیجه بایستی استفاده از این صفات در شناسایی گونه های مطالعه شده با در نظر گیری تعداد جمعیت های بیشتری انجام پذیرد آنالیز واریانس وجود اختلاف معنی داری را در میانگین صفات کمی در میان گونه های مختلف Bromus بخش Genea نشان داد. در نتیجه از مجموعه این صفات که برخی از آنها قبلا در تاکسونومی این گونه ها به کار برده نمی شدند می توان در تاکسونومی بخش Genea استفاده کرد. تجزیه خوشه ای و رسته بندی گونه ها قرابت گونه های مطالعه شده را نشان داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intra and inter-specific morphological variations in Bromus L. sect. Genea (Poaceae) species in Iran

نویسندگان [English]

  • Masoud Sheidai 1
  • Fatemeh Fadai 2
1 Ph.D., Professor, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Student in Plant Biosystematic, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University