جداسازی و تعیین خصوصیات یک آرکی باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار مولد بیوسورفاکتانت و بررسی تاثیر غلظت نمک در تجزیه نفت توسط این سویه

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای میکروبیولوژی، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای میکروبیولوژی، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق یک باکتری اکستریم ها لوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت از دریاچه نمکدان، واقع در جزیره قشم جداسازی شد. تعیین خصوصیات اولیه نشان داد که این باکتری متعلق به گروه آرکی باکتری ها بوده و علاوه بر آنکگه فوق العاده نکم دوست می باشد،قادر است با تولید بیوسورفکتانت نفت خام را به عنوان تنها منبع انرژی و کربن مصرف نماید. همچنین این باکتری بر روی ملاس چغندرقند به عنوان تنها منبع انرژی و کربن قادر به رشد می باشد لیکن در این شرایط تولید بیوسورفکتانت جهت امولوسیونه شدن نفت خام مشاهده نشد. اما در حضور گلسیرین به عنوان تنها منبع انرژی و کربن،رشد و تولید بیوسورفکتانت بسیار چشمگیر بوده است. همچنین تاثیر غلظت نمک در رشد و تجزیه نفت خام توسط این سویه مورد بررسی قرار گرفت بر اساس نتایج بدست آمده این باکتری، بهترین تجزیه نفت خام را در محدوده غلظت 15 تا 21 درصد NaCI انجام می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Characterization of Crude Oil Biodegrading Extreme Halopphilic Biosurfactant-producing Bacterium and an Examination of the Effect of Salt Concentration on Crude Oil Biodegradation by this Strain

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Ebrahimipour 1
  • Jamshid Fooladi 2
  • Atoosa Ferdosi 2
1 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Sciences,Alzahra University