نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق یک باکتری اکستریم ها لوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت از دریاچه نمکدان، واقع در جزیره قشم جداسازی شد. تعیین خصوصیات اولیه نشان داد که این باکتری متعلق به گروه آرکی باکتری ها بوده و علاوه بر آنکگه فوق العاده نکم دوست می باشد،قادر است با تولید بیوسورفکتانت نفت خام را به عنوان تنها منبع انرژی و کربن مصرف نماید. همچنین این باکتری بر روی ملاس چغندرقند به عنوان تنها منبع انرژی و کربن قادر به رشد می باشد لیکن در این شرایط تولید بیوسورفکتانت جهت امولوسیونه شدن نفت خام مشاهده نشد. اما در حضور گلسیرین به عنوان تنها منبع انرژی و کربن،رشد و تولید بیوسورفکتانت بسیار چشمگیر بوده است. همچنین تاثیر غلظت نمک در رشد و تجزیه نفت خام توسط این سویه مورد بررسی قرار گرفت بر اساس نتایج بدست آمده این باکتری، بهترین تجزیه نفت خام را در محدوده غلظت 15 تا 21 درصد NaCI انجام می دهد.

کلیدواژه‌ها