ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

برخورداری از محیط زیستی سالم وپاک برای هر فردی از اهمیت خاص برخوردار است. ماهیگیران به پاکی و آلوده نبودن آب اقیانوس ها و دریا،کشاورزان به خاک های غیر سمی و مصرف کنندگان به تولیدات پاک که به سلامتی آنها آسیب نرساند، اهمةیت قائل هستند. حفاظت اصولی از محیط زیست رهیافتی موثر و برخاسته از تجارب کارگزاران عرصه های زیست محیطی در سراسر جهان است و به نظر می رسد که در صورت توجه به استلزامات، چارچوب ها و روش های آن بتوان به حرکتی پایدار در حفاظت از محیط زیست امیدوار بود.با توجه به این که ترویج و آموزش محیط زیست نقشی مهم و اساسی را در حفاظت اصولی از محیط زیست دارد،هدف مقاله بررسی مقوله ترویج و آموزش محیط زیست در قالب این رهیافت می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Environmental Extension and Education Approach to Primary Environmental Care

نویسندگان [English]

  • Hossein Mahmoudi 1
  • Hadi Veisi 2
1 M.Sc.,Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Student in Environmental and Education of Agriculture, University of Tehran