نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آلودگی های نفتی رودخانه ها، چشمه های آب شیرین و خاک ها که می تواند ناشی از ترکیدن لوله های نفت، پساب کارخانجات مرتبط با صنایع نفتی و غیره باشد، یکی از مشکلات عمده تهدید کننده محیط زیست و همچنین بهداشت عمومی شده است. تلاش های زیادی در جهت رفع این آلودگی ها به روش های مختلفی در کشورهای جهان صورت گرفته است. یکی از این روش ها که هم از لحاظ اقتصادی کم هزینه و هم از لحاظ زیست محیطی بسیار مناسب می باشد، استفاده از باکتری ها در جهت رفع این آلودگی ها به روش های مختلفی در کشورهای جهان صورت گرفته است. یکی از این روش ها که هم از لحاظ اقتصادی کم هزینه و هم از لحاظ زیست محیطی بسیار مناسب می باشد، استفاده از باکتری ها در جهت رفع آلودگی های نفتی است. در این مطالعه یک سویه باکتریایی گرم مثبت هالوتولذانت از یک چشمه آب شیرین واقع در اطراف دزفول جداسازی شد که قادر است ترکیبات نفتی را به طور موثری مینرالیزه نماید این سویه در طول رشد در ارلن های حاوی محیط نفت به عنوان تنها منبع کربن و انرژی، ابتدا تولید بیوسورفاکتانت نموده که موجب امولسیونه کردن نفت در فاز آبی محیط شده و سپس نفت خام موجود را با تولید بیوماس مصرف می کند که به تدریج رنگ محیط ها از تیره به روشن تغییر می کند. تاثیر فاکتورهای PH،غلظت نمک و غلظت های مختلف نتروژن و فسفر در تجزیه زیستی نفت خام توسط این سویه مورد بررسی قرار گرفت. دو شاخص کدورت سنجی در طول موج nm 650 و سنجش پروتئین کل تولید شده، به عنوان شاخص های رشد و مصرف نفت در نظر گرفته شد.نتایج حاکی از آن بود که باکتری، اپتیمم رشد و فعالیت تجزیه کنندگی خود را در PH 5/8،غلظت نمک صفر تا پنج درصد،حداقل منبع نتروژن 292/0 گرمlC 4NH،و حداقل غلظت منبع فسفر 036/0 گرم4HPO 2Na،جهت مصرف یک گرم نفت خام دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها