نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ناحیه کوهستانی اوین-درکه در شمال غربی تهران . بین طول جغرافیایی 51 درجه و 26 دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 دقیقه تا 35 درجه و 54 دقیقه واقع شده است. ناحیه مورد نظر به عنوان بخشی از ناحیه کوهستانی البرز مرکزی از شرق به تپه های علی آباد ولنجک، از غرب به ارتفاعات حصارک، از شمال به ارتفاعات توچال و شاه نشین و از جنوب به ناحیه اوین و سعادت آبادی محدود می گردد. میزان متوسط بارندگی سالیانه 300-400 میلی متر و میزان متوسط دمای سالیانه 7/16 درجه سانتی گراد است پژوهش مورد نظر به منظور معرفی فلور شناسایی اشکال زیستی و توزیع جغرافیایی گونه های موجود در این ناحیه صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که در این ناحیه 296 گونه گیاهی از 214 جنس متعلق به 56 خانواده وجود دارد. خانواده های Compositae با 47 گونه،lionaceaePapi با 32 گونه،Cruciferaeبا 30گونه،Graminae با 30گونه و Labiatae با 170 گونه بیشترین تعداد گونه های را به خود اختصاص داده اند. از نظر شکل زیستی همی کریپتوفیت ها 3/44 درصد تروفیت ها 38 درصد، کامفیت ها 5/10 درصد، کریپتوفیت ها 4/4 درصد و فانروفیت ها 8/2 درصد هستند. از نظر کورولوژی عناصر ایران- تورانی 4/53 درصد، ایران-تورانی- مدیترانه ای 5/12 درصد، ایرانو- تورانی- اروپاسیبری 4/6 جهان وطنی 8/11 درصد و بقیه گونه ها به سایر نواحی رویشی تعلق دارند. از این تعداد 21 گونه (1/7 درصد) انحصاری ایران هستند

کلیدواژه‌ها