نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

چکیده

روش های مدیریتی در سواحل استان بوشهر به دلیل شتاب فزاینده ای که این استان در بخش توسعه اقتصادی به ویژه نفت و گاز داشته است باید در جهتی باشد که علاوه بر حفاظت و جلوگیری از تخریب و آلودگی دریایی، این ساحل را برای پژوهش پیوسته نگهداری نماید. این هدفی است که در این تحقیق دنبال شده است. به همین منظور با استفاده از تصاویر و ماهواره ای ، محدوده مطالعاتی با توجه به خط ساحل و بیشترین میزان پیشروی آب ، مدل های ارائه شده توسط NOAA و بازدید های میدانی، تقسیم بندی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد، ازمجموع 73406 هکتار مساحت ناحیه ساحلی در استان،25/76 درصد را زمین های هموار تحت تاثیر جزر و مد با جنس گلی ماسه ای،8/21 درصد را سواحل شنی دانه ریز تا متوسط،02/1 درصد سواحل گراول دار،7/0 درصد سواحل صخره ای در معرض، 06/0 درصد را سواحل صخره ای در پناه و 05/0درصد را سواحل دارای پوشش مانگرو و تشکیل می دهد. نتایج این بررسی همچنین نشان داد حدود 3/99 درصد از مساحت سواحل استان در صورت بروز آلودگی نفتی، مواد آلاینده را در خود نگه می دارند و به راحتی پاک نمی شوند که این خود دلیلی بر توجه بیشتر به مدیریت سواحل در این استان است

کلیدواژه‌ها