نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رژیم غذایی سیاه ماهیان رودخانه های تالار و یاسالق(یکی از انشعابات رودخانه گرگانرود) در پاییز سال 1377 مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تعیین ایستگاه ها در دو رودخانه مذکور، نمونه برداری ها توسط دستگاه الکترو شوکر و تورهای سالیک انجام شد، سپس 3/1 ابتدایی روده ماهی ها در سنین مختلف با میکروسکوپ اینورت و فرمول های لازم بررسی شدند. غذای اصلی این ماهی ها را پریفتون ها تشکیل می دهند،4شاخه و 27 جنس از پریفتون ها شناسایی شده که بیشترین تغذیه ماهی ها در سنین مختلف در فصل فوق از شاخه کریزوفیت ها بوده است. غذای اصلی ماهی های هر دو رودخانه در سنین زیریکسال ولی در سنین بالاتر نوع رژیم غذایی با سنین پایینتر و در ماهی های دو رودخانه متفاوت بوده است

کلیدواژه‌ها